close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ROSZCZENIA ALIMENTACYJNE

 •  

  Podstawa dochodzenia roszczeń

   

  Nie została zawarta konwencja polsko-amerykańska w sprawach alimentacyjnych (w stosunkach dwustronnych między państwami nie ma praktyki zawierania tego rodzaju konwencji). Natomiast w stosunkach wielostronnych, w ramach ONZ zawarta została międzynarodowa Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, podpisana w Nowym Jorku w 1956 r. Polska ratyfikowała tę konwencję i jest jej stroną. Niestety USA nie przystąpiły do konwencji, w związku z tym tryb dochodzenia roszczeń przewidziany w konwencji nowojorskiej, nie może mieć zastosowania.

   

  W sierpniu 1988 r., wykorzystując konferencję Amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia ds. Egzekucji Alimentów w Nowym Orleanie w przedmiocie egzekucji wyroków sądów amerykańskich w sprawach alimentacyjnych, Minister Sprawiedliwości RP przedłożył deklarację o uznawaniu przez Polskę, na zasadzie wzajemności, orzeczeń sądów obcych w sprawach alimentacyjnych. W odpowiedzi na wspomnianą deklarację resorty sprawiedliwości kilkunastu stanów (wykaz poniżej) ogłosiły swe deklaracje o uznawaniu, na zasadzie wzajemności, orzeczeń sądów polskich w sprawach alimentacyjnych. Należy jednak pamiętać, że droga załatwiania spraw alimentacyjnych opisana poniżej może być również stosowana w wypadku stanów, które nie ogłosiły deklaracji o wzajemności.

   

  W związku z powyższym Minister Sprawiedliwości RP powierzył przyjmowanie wniosków o dochodzenie alimentów od osób zamieszkałych w USA prezesom sądów wojewódzkich (obecnie sądów okręgowych), począwszy od 15 listopada 1988 r.

   

  Tryb składania wniosków

   

  Dochodzenie alimentów od osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych obejmuje w zasadzie tylko roszczenia na rzecz dzieci. Wyjątkowo można liczyć na zasądzenie alimentów na rzecz małżonki, ale tylko w wypadku łączonego dochodzenia tych świadczeń z alimentami na rzecz dzieci.

   

  Jeżeli o alimenty ubiega się dziecko pozamałżeńskie, niezbędne jest orzeczenie sądu polskiego o ustaleniu ojcostwa lub zgodne z prawem uznanie ojcostwa. Prawo amerykańskie dopuszcza również możliwość zasądzenia alimentów na podstawie oświadczenia notarialnego, złożonego przez matkę dziecka pod odpowiedzialnością karną, że pozwany jest ojcem dziecka. Sąd może jednak nie uwzględnić takiego oświadczenia, jeżeli nie uzna go pozwany. Z tego względu zawsze pożądane jest sądowne ustalenie ojcostwa/uznanie ojcostwa.

   

  Wniosek może obejmować żądanie osób uprawnionych do zasądzenia alimentów bieżących, jak i zaległych, w tym również świadczeń otrzymywanych z Funduszu alimentacyjnego, o które należy występować odrębnym wnioskiem, wskazując właściwy Oddział ZUS-u jako odbiorcę.

   

  W sprawie formy wniosku i dokumentacji, która powinna mu towarzyszyć, należy zwracać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzycieli alimentacyjnych (dzieci).

   

  Właściwy sąd okręgowy po skompletowaniu wniosku i dokumentacji przesyła je bezpośrednio właściwemu sądowi stanowemu w USA do rozpatrzenia.

   

  Przebieg postępowania

   

  Amerykański sąd stanowy, do którego wpływa wniosek o uznanie orzeczenia sądu polskiego w sprawie alimentacyjnej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dokonuje rejestracji takiego orzeczenia i zawiadamia o tym stronę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych. Z chwilą otrzymania od tej strony poświadczenia przyjęcia do wiadomości treści orzeczenia, staje się ono również orzeczeniem sądu USA ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla strony zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, co oznacza, że stronie tej przysługują wówczas prawa do obrony i apelacji. Dlatego też, zarówno sąd okręgowy w Polsce, jak i konsulaty RP, nie są w stanie określić kiedy może nastąpić realizacja złożonego wniosku, tj. płatność alimentów.

   

  Chociaż problem uznawania orzeczeń sądów polskich w sprawach alimentacyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych przebywających na terytorium Stanów Zjednoczonych został rozwiązany, kwestia ich egzekucji zależna jest od przepisów i okoliczności prawnych w poszczególnych stanach. Egzekucją świadczeń alimentacyjnych zajmują się działające w każdym stanie tzw. Child Support Services, z którymi należy kontaktować się w sprawach związanych z egzekwowaniem zasądzonych alimentów.

   

  Wykaz stanów

   

  Stany, które ogłosiły deklarację o uznawaniu, na zasadzie wzajemności, orzeczeń sądów polskich w sprawach alimentacyjnych:

   

  Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: