close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO JAZDY

 •  

  Zasady weryfikacji amerykańskich praw jazdy po powrocie do Polski na terenie nowojorskiego okręgu konsularnego

   

  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,  (Dz. U. z dnia 11 września 2012r.) – organ polski sam kontaktuje się z zagranicznym wystawcą prawa jazdy, a dopiero w sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie organu wydającego  zagraniczne prawo jazdy, weryfikacja autentyczności prawa jazdy dokonana być może za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie.

   

  „§ 8. pkt.7. w przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej należy wystąpić do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, wystąpienie o potwierdzenie jest dokonywane za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie.”

   

  W związku z powyższym załączamy dane kontaktowe organów wydających potwierdzenie danych i informacji zawartych w dokumentach prawa jazdy w 11 stanach, które podlegają kompetencji terytorialnej tut. urzędu konsularnego. Dlatego też, prosimy o bezpośredni kontakt z miejscowym urzędem w celu otrzymania informacji o opłacie administracyjnej za otrzymanie potwierdzenia prawa jazdy i realizacji wniosku o potwierdzenie prawa jazdy.

   

  Oto lista urzędów tzw. Department of Motor Vehicle nowojorskiego okręgu konsularnego, gdzie należy zamówić wyciąg z historii posiadania prawa jazdy, tzw. driving record

   

  New York State Department of Motor Vehicle

  http://www.dmv.ny.gov/driverabstract/default.html

   

  New Jersey Motor Vehicle Commission

  http://www.state.nj.us/mvc/Licenses/driver_history_page.htm

   

  Connecticut Department of Motor Vehicles

  http://www.ct.gov/dmv/site/default.asp

   

  Delaware Department of Motor Vehicles

  http://www.dmv.de.gov/services/driver_services/other/dr_oth_record_copy.shtml

   

  Maine Bureau of Motor Vehicles, Bureau of Motor Vehicle

  http://www.informe.org/bmv/drc/

   

  Massachusetts Registry of Motor Vehicle

  https://secure.rmv.state.ma.us/DrvRecords/intro.aspx

   

  New Hampshire Department of Motor Vehicle:

  http://www.nh.gov/safety/divisions/dmv/financial-responsibility/faq-driving-records.htm#obtain-record

   

  Ohio Department of Public Safety, Bureau of Motor Vehicles

  http://www.bmv.ohio.gov/abstract.stm

   

  Pennsylvania Department of Transportation, Bureau of Driver Licensing

  http://www.dmv.state.pa.us/forms/driversLicenseForms.shtml

   

  Rhode Island Division of Motor Vehicles

  https://www.ri.gov/DMV/mvr/citizen/

   

  Vermont Department of Motor Vehicles

  http://dmv.vermont.gov/licenses

  http://dmv.vermont.gov/sites/dmv/files/pdf/DMV-VG116-Record_Request.pdf

   

  UWAGI:

   

  Konsulat tylko w wyjątkowych sytuacjach pośredniczy w uzyskaniu weryfikacji prawa jazdy w szczególności ze stanu New Jersey z uwagi na konieczność uiszczenia opłaty administracyjnej w formie czeku czy też money order. Właściwy Wydział Komunikacji jest zobowiązany do wcześniejszej wpłaty poniesionych kosztów na konto MSZ w Narodowym Banku Polskim, numer konta jest następujący:  NBP o/o W- wa  43101010100007942231000000

   

  Polskie prawo jazdy w USA na przykładzie regulacji stanu Nowy Jork:

   

  Nowojorski urząd stanowy Department of Motor Vehicle – DMV  informuje, że rozpoznawane są ważne prawa jazdy z innych krajów i nie zaleca występowania o nowe prawo jazdy chyba, że jest się rezydentem stanu Nowy Jork.

   

  Zgodnie z prawem stanu Nowy Jork osoba na stałe zamieszkująca na terenie innego kraju może jednak ubiegać się nowojorskiego prawo jazdy po spełnieniu następujących wymogów:

   

  • Jeśli nadal pozostaje się rezydentem kraju, gdzie zostało wydane prawo jazdy;
  • Należy zdać egzamin pisemny, odbyć kurs 5 godziny i zdać egzamin praktyczny z jazdy;
  • Należy okazać się kartę social security lub też przedłożyć stosowny list, że nie są Państwo wejść w posiadanie numeru social security.
  • Zatrzymanie polskiego prawo jazdy w momencie wydanie amerykańskiego;

  DMV zaleca wystąpienie o międzynarodowe prawo jazdy do właściwego wydziału komunikacji miejsca zamieszkania chociażby ze względu na fakt, że lokalna policja nie ma możliwości przeczytania treści zagranicznego prawa jazdy.

   

  W przypadku innego charakteru pobytu niż turystyczny zalecamy zapoznanie się z informacją właściwego urzędu w stanie Nowy Jorku:

  http://www.dmv.ny.gov/license.htm#about

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: