close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SIEĆ RODM

 • 21 grudnia 2018

  OGŁOSZENIE KONKURSU Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”

   

          1.      Rodzaj zadania publicznego: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

  Cele zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021” wynikają ze Strategii polskiej polityki zagranicznej 2017-2021 oraz corocznie przyjmowanych priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej.

          2.       Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

  Wysokość środków finansowych przeznaczonych łącznie na realizację zadań publicznych
  w poszczególnych latach wynosi: 2019 r. – 3 500 000,00 zł, 2020 r. – 3 500 000, 00 zł, 2021 r. – 3 500 000, 00 zł.

  3.      Zasady przyznawania dotacji:

           O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  • podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
   o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077 z późn. zm.),
  • niepubliczne szkoły wyższe,
  • publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1263,1669).

  Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

  4.      Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Realizacja zadania publicznego objętego dofinansowaniem w roku 2019 może rozpocząć się najwcześniej 1 lutego 2019 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

  Realizacja zadania publicznego objętego dofinansowaniem w roku 2020 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2020 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Realizacja zadania publicznego objętego dofinansowaniem w roku 2021 może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2021 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

  5.      Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

  6.      Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021”

   

  • lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.
  • lub przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 07.01.2019 r. o godz. 16.15.

  Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

  7.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 01.02.2019 r.

  8.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 3 667 927,30 zł w ramach konkursów „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”, „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”, „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 - uzupełnienie” oraz „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 3 189 568,30 PLN w ramach konkursów „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”, „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 – uzupełnienie” oraz „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”.

  9.      Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu, sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/minister_spraw_zagranicznych__oglasza_otwarty_konkurs_ofert___regionalny_osrodek_debaty_miedzynarodowej_2019_2021

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: