close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 10 grudnia 2015

  Poszanowanie zasad ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a także wspieranie powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz demokracji i państwa prawnego, leżą u podstaw polskiej polityki zagranicznej – powiedział Aleksander Stępkowski, podsekretarz stanu do spraw prawnych, traktatowych oraz praw człowieka, wypowiadając się na temat przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

  Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (10 grudnia 1948 r.). - Polska, mając w pamięci własne doświadczenia historyczne, a także jako członek organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii Europejskiej, przywiązuje dużą wagę i aktywnie działa na rzecz promocji i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności na świecie – mówił wiceminister Stępkowski.

   

  Deklaracja Praw Człowieka wyznaczyła ogólne prawa przynależne każdej osobie. Prawa te zostały następnie uszczegółowione w ramach Paktów Praw Człowieka (Human Rights  Covenants). Pakty zawierają m.in. zapisy dotyczące takich praw jak: prawo do życia, do wolności i bezpieczeństwa osobistego, gwarancję równości wobec prawa, prawo do swobody poruszania się, ochrony prywatności, do wolności myśli, sumienia i wyznania, gromadzenia się i stowarzyszania, do udziału w życiu politycznym, do humanitarnego traktowania, ochrony przed torturami, do sprawiedliwego, równego traktowania przed sądami.

   

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wraz z Paktami stanowi tzw.  Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, będącą podstawą i punktem wyjścia dla nowoczesnego systemu ochrony i promocji praw człowieka.

   

  W 2016 roku minie 50-lat od przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych. Z tej okazji Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zainauguruje dziś kampanię „Our Rights, Our Freedoms, Always” mającą na celu przypomnienie społeczności międzynarodowej wagi tych aktów prawnych dla promocji praw człowieka w świecie.

   

  - W Dniu Praw Człowieka, potwierdźmy nasze zobowiązania do poszanowania podstawowych wolności i ochrony praw człowieka dla wszystkich – mówił Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon, komentując wydarzenie.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: