close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 3 października 2017

  2 października 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020.

   

  W ciągu ostatniej dekady społeczność międzynarodowa, w tym organizacje międzynarodowe jak ONZ, OECD, Unia Europejska czy Rada Europy, zainicjowała liczne projekty i podjęła praktyczne działania, mające na celu precyzyjne określenie roli i odpowiedzialności rządów, biznesu i społeczeństwa w celu zapewnienia ochrony i poszanowania praw człowieka. Szczególne miejsce zajmują w tym kontekście Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r., oparte na trzech filarach:

   

  1. Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka,
  2. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz
  3. Dostęp do środków zaradczych.

  Wytyczne ONZ stały się globalnym punktem odniesienia dla wszystkich działań na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu. Efektem wysiłków mających na celu ich wdrożenie na poziomie krajowym, jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r.

   

  Zgodnie z zapisami KPD odpowiedzialne resorty są zobowiązane przygotować do końca 2017 r. harmonogramy wdrażania poszczególnych działań. Do końca 2018 r. zaś będzie przygotowany pierwszy raport z postępu prac w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ oraz katalog dobrych praktyk.

   

  Konferencja „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania” była pierwszym spotkaniem, skierowanym przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, ale też przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, mającym na celu kompleksowe przedstawienie problematyki przyjętego niedawno Krajowego Planu Działania i zapewnienie przestrzeni do wspólnej dyskusji na temat najskuteczniejszych metod wdrażania KPD, potencjalnych działań partnerskich, jak też niezbędnych działań ustawodawczych zapewniających pełną realizację Wytycznych ONZ.

   

  Konferencję otworzyły wystąpienia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigi Emilewicz oraz Podsekretarz Stanu w MSZ, Joanny Wroneckiej. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka w biznesie przedstawiła Prezeska Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Beata Faracik.

   

  Wśród obszarów tematycznych, którym poświęcono najwięcej uwagi znalazły się m.in. przeciwdziałanie współczesnemu niewolnictwu i pracy przymusowej, działania mające zapewnić ochronę sygnalistów, zapewnienie równowagi życia zawodowego i rodzinnego, poszanowanie praw człowieka w kontekście zamówień publicznych, zwiększenie ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w kontekście sektora usług turystycznych jak również odpowiedzialność pośredników internetowych za treści publikowane w internecie.

   

  Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Wśród mówców i panelistów konferencji znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Warszawskiego  oraz następujących organizacji: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundacja Panoptykon.  

   

  Agenda Konferencji

   

  Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się również na stronie Ministerstwa Rozwoju

   

  Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju

   

  Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka są dostępne na stronie Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

   

   

  On 2 October, 2017 the Ministry of Economic Development hosted a conference on the execution of the Polish National Action Plan for the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2017-2020.

  Over the last decade, the international community, including such organizations as the UN, OECD, European Union and European Council, has initiated numerous projects and undertaken practical actions in the aim of defining the role and responsibility of governments, business, and society in ensuring the protection of and respect for human rights. A particular place in this context is occupied by the UN Guiding Principles on Business and Human Rights adopted by the UN Human Rights Council in 2011, based upon three pillars:

   

  1. The state duty to protect human rights
  2. The corporate responsibility to respect human rights
  3. Access to remedy

  The UN Guiding Principles have become a global point of reference for all activities aimed at improving respect for human rights in the context of enterprise. One result of efforts striving for their implementation at the national level has been the Polish National Action Plan for the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2017-2020 (NAP on BHR), adopted by the Council of Ministers on  29 May, 2017.

   

  In accordance with the entries of the NAP on BHR, the relevant ministries are obligated to prepare an implementation schedule for particular actions by the end of 2017, whereas the first progress report within the scope of implementation of the UN Guiding Principles and a good practices catalogue will be prepared by the end of 2018.

   

  The conference entitled “UN Guiding Principles on Business and Human Rights – execution of the Polish National Action Plan” was the first meeting directed at first and foremost members of the public administration, but also at representatives of business and non-governmental organizations, which had the goal of presenting the issues of the newly-adopted Polish National Action Plan in a complex manner, as well as providing an arena for collective discussion on the topic of the most effective methods for implementing the NAP on BHR, potential partner activities, and necessary legislative action that will ensure the full realization of the UN Guiding Principles.

   

  The conference was opened by speeches from Undersecretary of State at the Ministry of Economic Development, Jadwiga Emilewicz, and Undersecretary of State at the Ministry of Foreign Affairs, Joanna Wronecka. An introduction to the issues of human rights in business was presented by Beata Faracik, President of the Polish Institute for Human Rights and Business.

   

  Among the themes that were given the most attention were such issues as combatting modern slavery and forced labour, activities aimed at providing protection for whistle-blowers, ensuring work-life balance, respecting human rights in the context of public procurements, increasing protection of children against sexual exploitation in the context of the tourism services sector, and responsibility of internet providers in content published online.

   

  The conference was co-organized by the Ministry of Economic Development, the Ministry of Foreign Affairs of Poland, and the Polish Institute for Human Rights and Business. Among the conference speakers and panellists were representatives of the Ministry of Family, Labour and Social Policy, the Ministry of the Interior and Administration, the Ministry of Sport and Tourism, the Ministry of Justice, the Ministry of Digital Affairs, the Public Procurement Office, the University of Warsaw, as well as the following organizations: La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery, Polish Institute for Human Rights and Business, Empowering Children Foundation, Stefan Batory Foundation, , Foundation of the “Fair Trade Coalition” – Fairtrade Polska, Polish Society of Anti-Discrimination Law.   

   

  Agenda of the Conference

   

  Detailed information on the conference can be found on the Ministry of Economic Development website: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/konferencja-wytyczne-onz-dotyczace-biznesu-i-praw-czlowieka-realizacja-krajowego-planu-dzialania/  

   

  The Polish National Action Plan for the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 2017-2020 is available in Polish and English on the Ministry of Foreign Affairs website: http://www.msz.gov.pl/resource/ae6c821f-94d5-4338-88ce-8c8498c7f37e:JCR as well on the Ministry of Economic Development website:

   

  http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/biznes-i-prawa-człowieka/

   

  The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights are available on the website of the  Polish Institute for Human Rights and Business: http://pihrb.org/wp-content/uploads/2014/10/Wytyczne-ONZ-UNGPs-BHR-PL_web_PIHRB.pdf

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: