close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INNE FORMY WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ

 • KOMISJA HELSIŃSKA (HELCOM)

   

  Komisja Helsińska (HELCOM) jest organem wykonawczym Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego zawartej w Helsinkach w dniu 22 marca 1974 r. (weszła w życie 3 maja 1980 r.). 9 kwietnia 1992 r. podpisano nową konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (dalej Konwencja), która została ratyfikowana przez RP 8 października 1999 r. (weszła w życie 17 stycznia 2000 r.).

   

  Głównym celem Komisji Helsińskiej jest ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami na bazie międzyrządowej współpracy pomiędzy Danią, Estonią, Finlandią, Litwą Łotwą, Polską, Niemcami, Rosją, Szwecją i Unią Europejską. Eksperci Komisji Helsińskiej pozyskują informacje i tworzą bazy danych o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach trafiających do Morza Bałtyckiego. Na podstawie zebranych informacji wypracowywane są zalecenia dla państw członkowskich.

   

  Komisja jako organ wykonawczy funkcjonuje w oparciu o grupy stałe (ewentualnie grupy ad-hoc) oraz Sekretariat. Komisja jednomyślnie przyjmuje zalecenia odnośnie ochrony środowiska morskiego, które następnie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach narodowych oraz legislacji poszczególnych państw - stron Konwencji.

   

  Dowiedz się więcej: www.helcom.fi

   

  RADA NORDYCKA I NORDYCKA RADA MINISTRÓW

   

  Rada Nordycka powstała w rezultacie przyjęcia jednostronnych rezolucji parlamentów zainteresowanych państw, poprzedzonych rokowaniami dyplomatycznymi. Rozpoczęła ona działalność w lutym 1953 r. Należą do niej: Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia i Finlandia. W 1970 r. do RN przystąpiły również Wyspy Alandzkie (Finlandia) i Wyspy Owcze (Dania), a w 1984 r. Grenlandia (Dania). Siedziba RN znajduje się w Kopenhadze.

   

  Organami Rady Nordyckiej są: Zgromadzenie Plenarne, Prezydium Zgromadzenia, Nordycka Rada Ministrów, Sekretariat ds. Ogólnych. Funkcjonują również Komisje oraz Stałe Komisje.

   

  Wśród ważnych inicjatyw polsko-nordyckich należy wymienić wkład finansowy NRM w projekt TV Belsat (od 2009 r.), realizowany w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej oraz wsparcie (od 2009 r.) ze środków MSZ RP (w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej) dla Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego (EHU) w Wilnie, na którym studiuje młodzież białoruska (funduszem powierniczym EHU zarządza NRM).

   

  W roku 2012 nastąpiła wyraźna intensyfikacja kontaktów Polski z NRM. W marcu 2012r. miała miejsce wizyta przedstawicieli ekspertów z poszczególnych resortów oraz UM Miasta Gdańsk w Sekretariacie NRM w Kopenhadze. W maju 2012r. przedstawiciele NRM odbyli w Warszawie spotkania z przedstawicielami MSZ, MNiSW, MAiC, MRiRW oraz MKiDN. Wizyty miały na celu przedyskutowanie planów współpracy w postaci wspólnych projektów polsko-nordyckich. W obszarze wspólnych zainteresowań leżą takie dziedziny jak: pomoc rozwojowa dla społeczeństwa białoruskiego, energetyka, kultura, e-administracja, ochrona zdrowia i weterynaria. Jesienią br. planowana jest wizyta przedstawicieli delegacji parlamentarnej Rady Nordyckiej w Polsce oraz udział Sekretarza Generalnego NRM H.Assgrimsona w  spotkaniu Narodowych Koordynatorów Współpracy Wyszehradzkiej (Polska przewodniczy obecnie pracom V4).

   

  Dowiedz się więcej: www.norden.org/en/nordic-council oraz www.norden.org/en/nordic-council-of-ministers

   

  BAŁTYCKIE FORUM ROZWOJU

   

  Bałtyckie Forum Rozwoju (Baltic Development Forum) to niezależna organizacja non-profit, której członkami są przedsiębiorstwa, miasta, inwestorzy instytucjonalni oraz organizacje biznesowe, funkcjonujące w regionie Morza Bałtyckiego. Głównym celem BDF jest promocja regionu Morza Bałtyckiego jako dostatniego i konkurencyjnego obszaru charakteryzującego się dynamicznym wzrostem. Dodatkowym zadaniem jest także stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez rozwijanie nowych inicjatyw i kontaktów międzynarodowych. Najważniejszym wydarzeniem w bieżącej działalności BDF jest doroczne Forum, będące okazją dla nieformalnych spotkań decydentów z obszaru biznesu, polityki i nauki w celu przedyskutowania nowych możliwości współpracy.

   

  Doroczne szczyty odbywają się w różnych stolicach i metropoliach regionu Morza Bałtyckiego – Kopenhaga (1999), Malmo (2000), Kopenhaga (2001), Sankt Petersburg (2002), Ryga (2003), Hamburg (2004), Sztokholm (2005), Helsinki (2006), Tallinn (2007), Kopenhaga/Malmo (2008), Sztokholm (2009), Wilno (2010), Gdańsk (2011, razem z II Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego), Kopenhaga (czerwiec 2012), Ryga (2013), Turku (2014), Kopenhaga (2015), Sztokholm (2016).

   

  BDF przyznaje Baltic Sea Award, która została ustanowiona w 2007 roku. Nagroda ta przyznawana jest osobistościom, które mają niezwykły wkład w przyszłość regionu. Corocznie BDF  publikuje „Raport o stanie regionu”, który jest kluczowym dokumentem dla oceny konkurencyjności regionu i jego rozwoju gospodarczego.

   

  Dowiedz się więcej: www.bdforum.org

   

  KONFERENCJA PARLAMENTARNA MORZA BAŁTYCKIEGO

   

   

  Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (KPMB) Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) została powołana w 1991 r. w Helsinkach jako forum dialogu politycznego między parlamentarzystami z Regionu Morza Bałtyckiego. Misją KPMB jest podnoszenie świadomości i budowanie opinii w zakresie bieżących zagadnień politycznych oraz spraw istotnych dla Regionu Morza Bałtyckiego, promowanie i pobudzanie różnych inicjatyw i wysiłków w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju ekologicznego, społecznego i ekonomicznego Regionu Morza Bałtyckiego oraz uwidacznianie znaczenia Regionu Morza Bałtyckiego i dotyczących go zagadnień  w szerszym europejskim kontekście.


  KPMB inicjuje polityczne działania w regionie i nadaje im kierunek. Wspiera i wzmacnia demokratyczne instytucje w państwach uczestniczących, usprawnia dialog między rządami, parlamentami i społeczeństwem obywatelskim, wzmacnia wspólną tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego dzięki współpracy parlamentów krajowych i regionalnych.

   

  KPMB może rozpatrywać wszystkie sprawy szczególnie interesujące i mające znaczenie dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz może, w razie potrzeby, wydawać opinie na temat tych zagadnień.


  W skład KPMB wchodzą członkowie 11 parlamentów krajowych: Danii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji, Estonii, Islandii, Łotwy, Litwy; 11 parlamentów regionalnych: Bremy, Wysp Owczych, Grenlandii, Hamburga, obwodu Kaliningradzkiego, Karelii, Obwodu Leningradzkiego, Meklemburgii – Pomorza Przedniego, Petersburga, Szlezwika–Holsztyna, Wysp Alandzkich; 4 zgromadzeń parlamentarnych: Zgromadzenia Bałtyckiego, Rady Nordyckiej, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Parlamentu Europejskiego.


  KPMB spotyka się raz do roku na przełomie sierpnia i września na obradach plenarnych. Pomiędzy konferencjami plenarnymi najwyższym organem decyzyjnym jest Komisja Stała.  Ponadto odbywają się spotkania grup roboczych.
  Działalność organizacji jest finansowana ze składek jej członków. Konferencja posiada swój stały sekretariat, który mieści się w Kopenhadze przy Radzie Nordyckiej.

   

  Dowiedz się więcej: www.bspc.net

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: