close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 1 czerwca 2017 (ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2017)

   

  Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
  i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  w otwartym konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

   

  W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  Szczegółowa tematyka konkursu:

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych modułowych projektów na realizację zadania publicznego obejmującego realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu i Ukrainie (obwód charkowski lub/i dniepropietrowski lub/i zaporoski) lub/i doniecki lub lub/i ługański (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) w roku 2017 i 2018.

   

  Celem zadania publicznego jest w szczególności:

  Wyłonienie najlepszych projektów modułowych, tj. projektów realizowanych w latach 2017 i 2018, składających się z dwóch części (modułów), będących odrębnymi projektami, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

  Jordania: schronienie / zdrowie;

  Liban: schronienie / zdrowie / sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH);

  Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: zdrowie / pomoc doraźna;

  Ukraina: zdrowie / opieka społeczna (social protection).

   

  1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Departament Współpracy Rozwojowej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

  w terminie do 8 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

   2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

  • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”;
  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

    3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

   

   4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

  Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn.zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

  Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

  Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

  • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie;
  • pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek
        z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
  • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek oferenta.

   5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji;
  • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
  • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert;
  • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

   

  Dokumenty zgłoszeniowe

  Formularz zgłoszenia

  Deklaracja udziału w pracach komisji

  Deklaracja dot. konfliktu interesów

  Postępowanie w przypadku konfliktu

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: