close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 30 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2017)

  Zaproszenie

  do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

  w sprawie zgłaszania kandydatów

  na członków komisji konkursowej

  w konkursie Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018

   

   

  W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej przesyłają wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie Konkurs „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

  Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 16.15. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  2.      Wymagania w stosunku do kandytatów

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018.

   

  3.      KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

   

  4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

  Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

  5. Zadania członka komisji konkursowej 

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
  • udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
  • udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

   Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

   Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

   

  załączniki A B C

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: