close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 11 grudnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018)

  Zaproszenie

  do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

  w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2019”

   

  W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2019”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018, poz. 450 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

   

  1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2019”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia, należy przesłać na adres:

  Departament Współpracy Rozwojowej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2019”

  w terminie do 20 grudnia 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2019”.

   

  3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

   

  4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

  Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

  5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  - czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

  - udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  - udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

   

  6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazująca kandydatów na członka komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2019” w związku z przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”).

  Poniższa informacja skierowana jest do kandydatów wskazanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2019” i stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 14 ust. 1 i 2 RODO:

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych, a wykonującym obowiązki administratora jest dyrektor  Departamentu Współpracy Rozwojowej, z siedzibą w Polsce, w Warszawie przy Al. J. Ch. Szucha 23.

  2. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych. Dane kontaktowe IOD: Ewa Wolska adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa adres e-mail: iod@msz.gov.pl

  3. Dane zostały przekazane do MSZ przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2019”.

  4. Dane osobowe są przetwarzane przez MSZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2019” w celu powołania komisji konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w formularzu zgłoszenia na członka komisji konkursowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane do ogłoszenia wyników konkursu ofert „Polska pomoc rozwojowa 2019”, a następnie przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217, z późn.zm.).

  8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania oraz art. 17-19 RODO, o ile będą miały zastosowanie (prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu).

  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.

  10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

  Załączniki:

  Załącznik A: Formularz zgłoszenia

  Załącznik B: Deklaracja udziału w pracach komisji konkursowej

  Załącznik C: Oświadczenie o braku konfliktu interesów

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: