close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 6 sierpnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2018)

  Zaproszenie do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w Konkursie „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”

   

  W związku z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   

  1.     SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej przesyłają wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zapewnienie wkładów własnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego zaproszenia.

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Departament Współpracy Rozwojowej

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-585 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”

  w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

   

  2.     WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

  Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac komisji konkursowej w konkursie „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”.

   

  3.     KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

  W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

  Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryterium opisanym w pkt. 2.

   

  4.     WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

  Przed przystąpieniem do opiniowania ofert każdy członek komisji składa oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów. Wzór oświadczenia określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

  Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

   

  5.     ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKUSOWEJ

  Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

  - czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

  - udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

  - udział w opiniowaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  - udział w przygotowywaniu protokołu końcowego z prac komisji.

   

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

  Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

   

   

  Dokumenty zgłoszeniowe

   

  Załącznik A

  Formularz zgłoszenia

   

  Załącznik B

  Deklaracja udziału w pracach komisji

   

  Załącznik C

  Oświadczenie dot. konfliktu interesów

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: