close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 6 sierpnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2018)

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),

   

  Ogłasza otwarty konkurs ofert:

  „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018”

   

  1.           Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna

  Celem konkursu pn. „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018” jest wyłonienie do realizacji zadań publicznych będących elementem przedsięwzięcia dofinansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmujących realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji.

  Zadanie publiczne musi być elementem przedsięwzięcia, które oferent przedłoży lub przedłożył do współfinansowania ze środków innych niż budżet RP tj. w ramach konkursów (tzw. call for proposal) ogłaszanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i konkursów ogłaszanych w ramach środków dostępnych z Unii Europejskiej, zwanych dalej „donatorami”.  

   

  2.           Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

  1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w 2018 r.

   

  3.      Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

   

  4.           Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018 r. i musi zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  5.           Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6.           Termin składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23

  00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Dofinansowanie wkładów własnych 2018”

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

  do dnia 5 września 2018 r. do godz. 16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

   

  7.        Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 19 września 2018 r.

   

  8.        Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku 2018 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 12 741 145 PLN na II moduł projektów wyłonionych w konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”.

  W roku 2017 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 27 857 384PLN  na II moduł projektów wyłonionych  w konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”, „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” oraz  „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”.

   

  Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

   

  DOKUMENTY KONKURSOWE

   

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu "Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2018"

   

  Załącznik 1

  Wytyczne dla oferentów

   

  Załącznik 2

  Wzór umowy

   

  Załącznik 3

  Wytyczne użycia znaku graficznego

   

  Załącznik 4

  Oświadczenie koordynatora projektu

   

  WZÓR OFERTY

   

  Formularz oferty

  Wzór budżetu

  Wzór harmonogramu

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: