close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 8 marca 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  Szanowni Państwo,

   

  W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017” prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnień i/lub wyjaśnień.

   

  Do każdego z oferentów wskazanych na liście Komisja Konkursowa, na podstawie § 7 ust. 5 i 6 regulaminu konkursu, wysyła drogą mailową (na adres wskazany w ofercie) wezwanie do dostarczenia stosownych uzupełnień i/lub wyjaśnień.

   

  W przypadku, gdy oferenci nie podali adresu mailowego w ofercie, zobowiązani są do zapoznania się z informacją dostępną na stronie internetowej MSZ oraz do złożenia stosowych uzupełnień i/lub wyjaśnień w sposób i w terminie, o którym mowa poniżej.

   

  Ofertę można uzupełnić i/lub złożyć stosowne wyjaśnienia do jej treści w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2017 r. do godz. 16.15. Decyduje data i godzina wpływu uzupełnienia/wyjaśnień do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Uzupełnienia/wyjaśnienia należy przesłać pocztą na adres:

   

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017” – UZUPEŁNIENIE oferty nr……………….”

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21 wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15 – 16.15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  W przypadku, gdy uchybienia formalne dotyczą nie załączenia do oferty wymaganych załączników lub załączenia do oferty załączników niekompletnych lub też pod innym względem niespełniających wymogów formalnych, uzupełnieniu podlega cały dokument, w którym stwierdzono nieprawidłowości.

   

  Wszystkie uzupełniane dokumenty należy również przesłać na płycie CD.

   

  Dokumenty podlegające uzupełnieniom powinny być czytelnie podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upoważnionego pełnomocnika w załączonym do oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta jego kopii).

   

  Wszystkie strony kopii dokumentów powinny być czytelnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli. Poświadczenie powinno zawierać co najmniej sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, datę i czytelny podpis/podpisy osoby/osób poświadczających.

  Dopuszczalne jest ponumerowanie wszystkich zadrukowanych stron kopii dokumentu oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem na pierwszej lub ostatniej stronie dokumentu używając w tym celu sformułowania „za zgodność z oryginałem strony od… – do….”, wpisując datę i czytelny podpis/podpisy osoby/osób poświadczających.

   

  Za czytelne uważa się podpisy złożone w formie pieczęci imiennej wraz z podpisem odręcznym lub nie budzący wątpliwości co do imienia i nazwiska podpis odręczny.

   

  Uwaga: nie dopuszcza się składania podpisów przy użyciu faksymile.

   

  Zgodnie z § 7 ust. 9 regulaminu konkursu, oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana w kolejnym etapie, jeśli:

   

  1. jest niekompletna lub pod innym względem niezgodna z wymogami formalnymi określonymi w regulaminie konkursu;
  2. oferent nie dokona uzupełnień/nie przedstawi wyjaśnień dotyczących ofert zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w § 7 ust. 5-6 regulaminu konkursu.
  3. przedstawione uzupełnienia/wyjaśnienia dotyczące oferty są niekompletne lub niewystarczające.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: