close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 13 marca 2018 (ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018)

   

  W związku z zakończeniem wstępnej oceny formalnej ofert nadesłanych w konkursie „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018” prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/wyjaśnienia.

   

  Do każdego z oferentów wskazanych na liście Komisja Konkursowa, na podstawie § 7 ust. 6  regulaminu konkursu, wysyła drogą mailową (na adres wskazany w ofercie) wezwanie do dostarczenia stosownych uzupełnień i/lub wyjaśnień.

   

  W przypadku, gdy Oferenci  nie podali adresu mailowego w ofercie, zobowiązani będą do zapoznania się z informacją dostępną na stronie internetowej MSZ oraz do złożenia stosowych uzupełnień i/lub wyjaśnień w sposób i w terminie, o którym mowa poniżej.

   

  Ofertę należy uzupełnić i/lub złożyć stosowne wyjaśnienia do 16 marca 2018 r. do godz. 16.15. Decyduje data i godzina wpływu uzupełnienia/wyjaśnienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Uzupełnienia/wyjaśnienia należy przesłać pocztą na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

  Al. J. Ch. Szucha 23, 00.580 Warszawa

  z dopiskiem konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018 - uzupełnienie oferty nr……..”

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8:15 -16:15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Wszystkie uzupełniane dokumenty należy również przesłać na płycie CD w formie skanu, a w przypadku kosztorysów należy załączyć tabele budżetowe również w wersji edytowalnej w formacie Excel.

   

  Zgodnie z par. 7 ust. 9 regulaminu konkursu, oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana w kolejnym etapie, jeśli:

   

  a. jest niekompletna lub pod innym względem niezgodna z wymogami formalnymi określonymi w regulaminie konkursu;

   

  b. oferent nie dokona uzupełnień/nie przedstawi wyjaśnień dotyczących oferty zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w ust. 5-6 regulaminu konkursu;

   

  c. przedstawione uzupełnienia/wyjaśnienia dotyczące oferty będą niekompletne lub niewystarczające.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: