close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 13 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2017)

   

  Minister Spraw Zagranicznych

  działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

  ogłasza otwarty konkurs ofert:

  „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego:

  520 000,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

  O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się także: niepubliczne szkoły wyższe oraz publiczne szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

  Ww. podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Realizacja zadania publicznego może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r. i zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin i miejsce składania ofert:

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:
  konkurs – „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018”

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 08.01.2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

  • na kwotę 2 044 724,40 PLN w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018“,
  • na kwotę 892 000,00 PLN ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018“,
  • na kwotę 252 843,90 PLN w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018 – uzupełnienie”.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 1 502 152,20 PLN w ramach konkursu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018“.

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: