close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 11 grudnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2018)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

  ogłasza otwarty konkurs ofert:

  „Polska pomoc rozwojowa 2019”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

   

  Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami „Planu współpracy rozwojowej w roku 2019", w odniesieniu do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

   

  22 100 000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy złotych).

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk oraz jej jednostki naukowe i organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

   

  Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

  W przypadku II modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

  Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

   

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

   

  1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji. Nie dotyczy to oferentów, którzy posiadają już konta. Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • po uaktywnieniu konta zalogować się do aplikacji, w celu uzyskania dostępu do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • wydrukować, podpisać i dostarczyć ofertę w jednym egzemplarzu pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

   

  UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę w 1 egzemplarzu należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2019“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 9 stycznia 2019 r. do godz. 16.15.

  Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 25 marca 2019 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

  1) „Polska pomoc rozwojowa 2018” – 18 338 716, 70 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset szesnaście złotych 70/100);

  2) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – moduł II na rok 2018 – 11 575 529,68 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 68/100.

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

  3) „Polska pomoc rozwojowa 2017” – 19 381 636,26 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 26/100);

  4) „Polska pomoc rozwojowa 2016” – moduł II na rok 2017 – 5 661 527,00 PLN (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100.

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie:

   

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: