close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 24 listopada 2017 (ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2017)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 listopada br. dokonane zostały następujące zmiany w Regulaminie konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018":

   1) w pkt. 2.1. Regulaminu w priorytecie dla Ukrainy „dobre rządzenie”, rezultat a) w brzmieniu „wsparcie reformy samorządowej, rozwoju regionalnego, reformy oświaty, reform służących zapewnieniu stabilności finansowej państwa oraz przeciwdziałaniu korupcji” otrzymał brzmienie: „wsparcie reformy samorządowej”;

  2) w pkt. 6.13. Regulaminu w odniesieniu do terminu składania ofert, data 21 grudnia 2017 r. uległa zmianie na datę 22 grudnia 2017r.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ogłasza otwarty konkurs ofert:

  „Polska pomoc rozwojowa 2018”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

  Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018", odnoszące się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

  20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  W przypadku ofert modułowych zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia:   

  • 1 stycznia 2019 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.  – w ramach II modułu,
  • 1 stycznia 2020 r. i nie później niż do 31 grudnia 2020 r. – w ramach III modułu.

   Warunki realizacji zadań publicznych określa Regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

  1)      Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

   

  z dopiskiem na kopercie:

  Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2018“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 16.15.

   

  Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następujące kwoty:

  1)    „Polska pomoc rozwojowa 2017” – 19 381 636,26 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 26/100);

  2)    „Polska pomoc rozwojowa 2016” – moduł II na rok 2017 – 5 661 527,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100).

   W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne z zakresu pomocy rozwojowej, na realizację których przeznaczono następującą kwotę:

  „Polska pomoc rozwojowa 2016” – moduł I na rok 2016 – 26 152 426,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100).

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

   

  DOKUMENTY KONKURSOWE

   

  Regulamin konkursu: Regulamin "Polska pomoc rozwojowa 2018"

   

  Załącznik 1: Wytyczne dla oferentów

  Załącznik 2: Wzór umowy dotacji

  Załącznik 3: Wytyczne dotyczące informowania o projektach

   

  Wzory oferty i załączników:

  Formularz oferty

  Wzór harmonogramu

  Wzór budżetu

  Formularz szczegółowego opisu działań w projekcie

   

  Pytania i odpowiedzi:

  Pytania prosimy kierować na adres: konkursy.polskapomoc@msz.gov.pl, wpisując w temacie e-maila nazwę konkursu: "Polska pomoc rozwojowa 2018”.

   

  Zgłaszanie wniosków - instrukcja:

  Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją zgłaszania wniosków projektowych.

   

  Finansowanie projektów polskiej pomocy:

  Zachęcamy do zapoznania się z informacją o finansowaniu projektów polskiej pomocy. Dokument można też pobrać w wersji PDF.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: