close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONKURSY MINISTRA

 • 16 lutego 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

   

  ogłasza konkurs ofert:

   

  Dyplomacja publiczna 2017

   

   

  Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

   

  Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

   

  Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”

   

   

  1. Celem zadania publicznego, komponent nr I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

   

  a) dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;

  b) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej;

  c) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;

  d) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

   

  2.  Celem zadania publicznego, komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno – kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji poprzez:

   

  a) wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; 

  b) rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;

  c) rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;

  d) promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

   

  3.  Celem zadania publicznego, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

   

  a) rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;

  b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

  c) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

   

  4.  Działania w ramach wymienionych wyżej komponentów powinny odnosić się do następujących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.:

   

  a) Promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

  b) Promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w tym wykorzystanie wydarzeń rocznicowych związanych z wybitnymi Polakami do promocji wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę.

  c) Przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., w tym zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych: imperatywu wolności, poszanowania godności człowieka i jego praw, solidarności.

  d) Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, w tym wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej nauki, innowacyjności polskich firm, wiarygodności jako potencjalnego partnera gospodarczego oraz plasowania Polski w grupie państw nowoczesnych i twórczych.

   

  5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego „Dyplomacja publiczna 2017” w ramach poszczególnych komponentów wynosi:

   

  Numer i nazwa komponentu

  I. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017

  II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017

  III. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017

  Wysokość środków przeznaczonych na komponent w zł*

  4 000 000,00 zł

  1 200 000, 00 zł

  2 800 000,00 zł

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Zasady przyznawania dotacji:

   

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1.  organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:

  a. stowarzyszenia

  b. fundacje,

  c. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

  e. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  f. spółdzielnie socjalne,

  2. niepubliczne szkoły wyższe

  3. w przypadku komponentu nr III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” podmiotami uprawnionymi są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), ustawy z dnia5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.).

   

  7. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

   

  Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w poszczególnych komponentach:

  Numer i nazwa komponentu

    I. Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017

    II. Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017

    III. Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017

  termin realizacji zadania publicznego

  nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r. i zakończyć nie później niż 30.11.2017 r.

  nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r. i zakończyć nie później niż 31.12.2017 r.

  nie może rozpocząć się wcześniej niż 1.05.2017 r.

   i zakończyć nie później niż 30.11.2017 r.

   

  Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

   

  8.  Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  9.  Termin składania ofert:

   

  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  z dopiskiem na kopercie nazwy konkursu oraz komponentu, na który oferta jest składana

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

   

  Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2017 r. o godz. 16.15 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

   

  Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

   

  10. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

   

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 17.05.2017 r.

   

  11.  Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.

  W 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne Współpraca w dziedzinie Dyplomacji publicznej 2016“ na kwotę 3 899 316,90 zł.

  W 2016 roku Ministerstwo nie finansowało zadania publicznego „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej”.

  W 2016 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2016” na kwotę 3 736 075,24 zł.

   

  Dodatkowe informacje o konkursie:

   

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: