close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 6 lutego 2018 (ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018)

   

  OGŁOSZENIE KONKURSU

   

  Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) ogłasza otwarty konkurs ofert:

   

  „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna

  Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert modułowych (humanitarnych) na realizację zadań publicznych obejmujących realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie i Iraku (Iracki Kurdystan) w roku 2018 i 2019.

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

  6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych)

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadanie należy zrealizować w terminie:

  I moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  II moduł nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 i nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

   

  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

   

  6. Termin i miejsce składania ofert:

  1)      Aby wziąć udział w konkursie należy: 

  • zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy posiadają już aktywne konta w aplikacji https://portal.polskapomoc.gov.pl, powinni korzystać z otrzymanych danych dostępowych (login, hasło). Rejestracja kolejnego konta nie zostanie przyjęta,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie, dokonały REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

   

  Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018“ ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 16.15.

  Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. 

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 22 marca 2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

   W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju: 

  • II moduł projektów wyłonionych w ramach„ Konkursu Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017” na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 15 595 702, 60 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy),

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju: 

  • „Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”,
  • „Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”,
  • II moduł projektów wyłonionych w ramach Konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

   na realizację, których przeznaczono łącznie kwotę 27 857 383,40 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).

    

  9. Dodatkowe informacje o konkursie

  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

   

  ----------------------------------------------

   

  DOKUMENTY KONKURSOWE

   

  Regulamin konkursu - Regulamin konkursu Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie 2018

  Załącznik 1 - Wytyczne dla oferentów

  Załącznik 2 - Wzór umowy dotacji

  Załącznik 3 - Wytyczne dot. informowania o projektach

   

  Wzór oferty i załączników

  Formularz oferty

  Wzór harmonogramu

  Wzór budżetu

  Formularz szczegółowego opisu działań w projekcie

  Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: