close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 9 maja 2018 (ostatnia aktualizacja: 9 maja 2018)

   

  Ogłoszenie konkursu

   

  Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077)

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert:

  „Edukacja globalna 2018”

   

  1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018".

   

  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

  1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

   

  3. Zasady przyznawania dotacji:

  O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077),  spełniające wymogi określone w regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

   

  4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

  Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 01.05.2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

  W przypadku ofert modułowych zadania należy zrealizować:

  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2019 r.  -  w ramach II modułu oferty
  • nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia i nie później niż do dnia do 31 grudnia 2020 r. – w ramach III modułu oferty

  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

   

  5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

    

  6. Termin i miejsce składania ofert

  1)      Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl . Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
  • logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
  • wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
  • dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

  UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie dokonały REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

   

  2)      Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

   


  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie:

  „Konkurs – Edukacja globalna 2018“

  (podać numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl )

   

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 16.15.

  Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

  Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.  

  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

   

  7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. 

  Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa www.msz.gov.plwww.polskapomoc.gov.pl w terminie do dnia 10 lipca 2018 r.

   

  8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansuje zadanie publiczne tego samego rodzaju:

  - II moduł projektów wyłonionych w konkursie  „Edukacja globalna 2017”, na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 86 830,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

  W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju:

  - Konkurs „Edukacja globalna 2017”,

  - II moduł projektów wyłonionych w ramach konkursu „Edukacja globalna 2016”,

  na realizację których przeznaczono łącznie kwotę 1 450 010 PLN (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziesięć złotych).

   

  9. Dodatkowe informacje o konkursie:

  Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.plwww.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

  Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

   

  -------------------------------------------------------------

  Dokumenty konkursowe:

   

  Regulamin konkursu: Regulamin "Edukacja globalna 2017"

  Załącznik 1: Wytyczne dla oferentów

  Załącznik 2: Wzór umowy dotacji - zadania II-IV

  Załącznik 3: Wzór umowy dotacji - zadanie I

  Załącznik 4: Wytyczne informowania o projektach

  Załącznik 5: Kodeks w sprawie obrazów

  Załącznik 6: Oświadczenie o spełnieniu warunków pkt. 6.1

  Załącznik 7: Oświadczenie o spełnieniu warunków pkt. 6.2

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: