close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 • 11 lipca 2014 (ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2014)

   

   

  Rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

   

  Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z późn. zm.), minister właściwy do spraw zagranicznych prowadzi Rejestr Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej.
   

  Wpisowi do rejestru podlegają europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z dniem rejestracji EUWT nabywa osobowość prawną. Wpis do rejestru, odmowa wpisu, zmiany w rejestrze oraz wykreślenie ugrupowania z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i jest jawny.

   

  Wykaz europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej mających siedzibę na terytorium RP

   

  Informacje na temat EUWT utworzonych we wszystkich państwach członkowskich UE znajdują się na stronie internetowej Komitetu Regionów.

   

   

  Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej

   

  EUWT jest instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy terytorialnej i służącym wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.

   

  Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jego przyszłych członków. Członkami EUWT mogą być:

  ·         państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;

  ·         władze lokalne i regionalne;

  ·         podmioty prawa publicznego w rozumieniu art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

  ·         przedsiębiorstwa publiczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie
  z krajowym oraz unijnym prawem właściwym;

  ·         na określonych warunkach - krajowe, regionalne lub lokalne władze albo podmioty lub przedsiębiorstwa publiczne z państw trzecich.

   

  Przyszli członkowie muszą uzyskać zgodę swoich państw na uczestnictwo w EUWT.
  W odniesieniu do polskich podmiotów zgodę na przystąpienie do EUWT wyraża:

  ·         w przypadku członkostwa RP lub władz na szczeblu krajowym - Rada Ministrów
  w drodze uchwały;

  ·         w przypadku pozostałych podmiotów, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego - minister właściwy do spraw zagranicznych, w uzgodnieniu
  z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego
  w drodze decyzji administracyjnej.

   

  Akty prawne:

   

   

   

   

   

  Kontakt

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ
  Wydział ds. wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej
  Telefon: +48 22 523 71 47
  Faks: +48 22 523 71 89
  DDPK.Sekretariat@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: