close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRZYJAZD DO POLSKI

 • Od 21 grudnia 2007 r. Polska jest częścią strefy Schengen, obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, obejmującej 28 państw. Obywatele krajów trzecich mogą przekraczać zewnętrzne granice Polski pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu podróży oraz, w razie takiego wymogu, stosownej wizy. Listy wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 539/2001.

   

  Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz >>>

   

  Obywatele państw trzecich przy przekraczaniu granicy zobowiązani są także do uzasadnienia celu podróży i warunków planowanego pobytu, posiadania środków wystarczających na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo posiadać możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Ponadto nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd oraz nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednego z państw strefy Schengen.

  Wniosek o wydanie wizy powinien zostać złożony oraz  rozpatrzony przez odpowiedni urząd konsularny zgodnie z właściwością terytorialną.

   

  Wnioskujący powinien skontaktować się z właściwym urzędem konsularnym przed złożeniem wniosku w celu uzyskania aplikacji oraz powzięcia informacji o procedurze (w tym elektronicznej rejestracji wniosku) oraz opłacie wizowej. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów.

   

  W niektórych państwach brak jest polskich przedstawicielstw. W takim przypadku wnioskujący zobowiązany jest do złożenia wniosku w odpowiednim polskim urzędzie konsularnym w innym państwie.

   

  Dane teleadresowe polskich placówek dyplomatycznych >>>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: