close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTÓW

 • Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

   

   

  Co przygotować?

   

  Prosimy o przygotowanie:

   

  • dokumentów, które mają być poświadczone (w niektórych przypadkach wymagane jest uzyskanie wcześniejszej legalizacji – szczegóły zawarto w sekcji Informacje dodatkowe),
  • dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za każdy dokument, który ma być poświadczony apostille.

  WAŻNE: NIE MA MOŻLIWOŚCI POŚWIADCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

   

  Jakie dokumenty muszę wypełnić?

   

  Prosimy o wypełnienie Wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (POBIERZ WNIOSEK).

   

  Formularz wniosku jest również dostępny w Referacie ds. Legalizacji MSZ.

   

  Jak wypełnić dokumenty?

   

  Prosimy o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym powyżej wzorem.

   

  Ile muszę zapłacić?

   

  Opłata skarbowa za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

  Opłatę skarbową można wnieść:

     1. przelewem bankowym na rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.:

  Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43,

  Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038,

  Dla płatności z zagranicy:

  · SWIFT CODE: CITIPLPX,

  · IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.

  Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille,

    2. u inkasenta Urzędu M. St. Warszawy przy Referacie ds. Legalizacji MSZ, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, w godz. 9:00 – 14:00 (płatność przyjmowana gotówką lub kartą)

   

  Gdzie i kiedy załatwię sprawę?

   

  Sprawę można załatwić:

   

  osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) podczas wizyty w Referacie ds. Legalizacji MSZ, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

   

  korespondencyjnie - dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy, na adres: Referat ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa.

   

  Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  ·     dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego),

  ·     wniosek  o poświadczenie dokumentów klauzulą apostille,

  ·     swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

   

  UWAGA: nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

   

  WAŻNE:  poświadczenie większej liczby dokumentów – powyżej np. 20 sztuk – może skutkować brakiem możliwości odbioru dokumentów tego samego dnia.

   

  Za granicą

  LISTA INSTYTUCJI PAŃSTW OBCYCH WYDAJĄCYCH APOSTILLE ZA GRANICĄ

  Co zrobi urząd?

   

  Do dokumentów złożonych osobiście klauzula apostille jest wydawana w momencie złożenia wniosku.

  W przypadku dokumentów złożonych korespondencyjnie, poświadczymy je klauzulą apostille i odeślemy pocztą, także za granicę.

   

  Jaki jest czas realizacji?

   

  Wydanie klauzuli apostille odbywa się szybko i powoduje automatyczne uznanie legalności takiego dokumentu w innym państwie, które jest stroną Konwencji.

  W przypadku zgłoszenia osobistego do Referatu ds. Legalizacji MSZ apostille zostanie wydane w tym samym dniu.

  Korespondencyjne załatwianie sprawy może trwać do 2-3 tygodni.

   

  Jak się odwołać?

   

  Dla tej usługi nie jest przewidziana droga odwoławcza.

   

  Informacje dodatkowe

   

  UWAGA: DOKUMENTY, KTÓRE PRZED WYDANIEM KLAUZULI APOSTILLE W MSZ

  WYMAGAJĄ WCZEŚNIEJSZEGO UWIERZTELNIENIA:

   

  - dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) - przez właściwy miejscowo sąd okręgowy lub właściwy miejscowo sąd apelacyjny (dot. dokumentów sporządzonych przez sąd apelacyjny);

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

  - dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty badawcze - przez ministerstwo nadzorujące instytut;

  - dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze - przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie,

  - dokumenty handlowe - przez Krajową Izbę Gospodarczą lub regionalne izby gospodarcze.

   

  MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

   

   

  DOKUMENTY, NA KTÓRYCH APOSTILLE WYDAJĄ INNE URZĘDY

  (APOSTILLE NIE JEST NADAWANA PRZEZ MSZ)

   

  Dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe

   

  Od 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nadaje klauzulę apostille na następujących dokumentach wydawanych przez uczelnie wyższe:

  - dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem,

  - dyplom doktorski i habilitacyjny oraz ich duplikat i odpis w przypadku stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni,

  - odpis dyplomu ukończenia studiów, w tym odpis w języku obcym,

  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

  - duplikat dyplomu oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,

  - zaświadczenia o ukończeniu studiów.

   

   

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

  tel. +48 22 390 35 80, e-mail: apostille@nawa.gov.pl

   

   

  UWAGA: pozostałe dokumenty wydane przez uczelnie wyższe uwierzytelnia uczelnia, która je wydała, a następnie urząd właściwego ministra. Uzyskanie apostille Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest możliwe dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia właściwej uczelni i ministra.

   

  Dokumenty wydawane przez szkoły i placówki oświatowe

   

  Od 1 września 2018 r. apostille na dokumentach wydawanych przez szkoły i placówki oświatowe nadaje:

   

  - Ministerstwo Edukacji Narodowej – na świadectwach wydawanych przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;

   

  - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły – na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły oraz indeksach wydawanych przez szkoły; na dokumentach innych niż wymienione powyżej, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego;

   

  - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwach dojrzałości, aneksach do świadectw dojrzałości, świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomach i zaświadczeniach, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

   

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

  tel.+ 48 22 347 41 00, e-mail: informacja@men.gov.pl

   

  Dokumenty wydawane przez szkoły artystyczne

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje klauzulę apostille na następujących dokumentach wydawanych przez szkoły artystyczne:

  - świadectwa szkoły artystycznej

  - dyplomy wydawane przez szkoły artystyczne

  - indeksy wydawane przez szkoły artystyczne

  - inne dokumenty wydawane przez szkoły artystyczne przeznaczone do użytku za granicą

   

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

  ul. M. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

  nr tel : +48 22 551 55 99, e-mail: drewers@mkidn.gov.pl

   

  Podstawa prawna

   

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1530 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668 z późn. zm.);
  • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1267);
  • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1218 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1193 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1657).

   

   

  Tagi: Apostille

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: