close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ODMOWA WYDANIA WIZY

 • Decyzja o odmowie wydania wizy

   

  Decyzję odmowy wydania wizy wręcza się w formie pisemnej na standardowym formularzu określonym w załączniku nr VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

   

  W decyzji odmowy wydania wizy oznaczone są podstawy odmowy wydania wizy.

   

  UWAGA: Urząd konsularny nie udziela informacji dotyczących wydanych decyzji. Urząd nade wszystko nie udziela komentarzy wobec wydanych decyzji i nie udziela informacji dotyczących powodów wydania decyzji odmowy wizy, które to powody są oznaczone w decyzji wizowej wydawanej zgodnie ze standardami proceduralnymi wynikającymi z wspólnotowego kodeksu wizowego.

   

  Z uwagi na ochronę danych osobowych urząd w żaden sposób nie może także (bezpośrednio lub pośrednio) potwierdzić ani zaprzeczyć okolicznościom złożenia wniosku wizowego przez daną osobę, ani też wskazać, jaką decyzję podjął (tj. czy wydał wizę czy odmówił wydania wizy).

   

  Prosimy o niekierowanie w tych sprawach zapytań telefonicznych i mailowych (nadesłane zapytania pozostaną bez odpowiedzi).

   

   

   

  Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ

   

  Od chwili otrzymania decyzji odmowy wydania wizy wydanej przez konsula wnioskodawcy przysługuje prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przez ten sam organ.

   

  Prawo do ponownego rozpatrzenia wniosku przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

   

  UWAGA: osoby zapraszające, rodzina wnioskodawcy (za wyjątkiem rodziców lub opiekunów prawnych składających wniosek za małoletnie dzieci), pracodawcy czy pracownicy szkół i uczelni nie mają prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie. Osoby te nie są również uczestnikami postępowania o wydanie wizy, w związku z czym nadsyłane bezpośrednio przez te podmioty wnioski czy zapytania nie będą rozpatrywane czy brane pod uwagę w procedurze ponownego rozpatrzenia wniosku.

   

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie składa się w urzędzie konsularnym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy.

  Wniosek składa się osobiście w urzędzie konsularnym w godzinach pracy referatu wizowego.

   

  Wniosek o ponowne rozpatrzenie powinien zawierać:

  - pismo wnioskodawcy skierowane do urzędu konsularnego zawierające prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku wraz z uzasadnieniem,

  - decyzję odmowną wraz z adnotacją o dacie otrzymania decyzji odmownej,

  - dodatkowe dokumenty, które konsul mógłby wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy (np. dokumenty dotyczące kwalifikacji do pracy, zaświadczenia o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, dokumenty otrzymane od potencjalnego pracodawcy, dodatkowe dokumenty uprawdopodabniające cel podróży).

   

  Opłata za rozpatrzenie odwołania od decyzji odmownej wynosi 60 Euro.

   

   

  Decyzję w sprawie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje samodzielnie wnioskodawca. Urząd nie zajmuje stanowiska w przedmiocie celowości lub nie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (jest to prawo wnioskodawcy, prosimy o niekierowanie pytań w tym zakresie).

   

   

  Ostateczna decyzja odmowna

   

  Decyzja wydana przez konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie wizy jest ostateczną i nie podlega odwołaniu.

   

   

  Decyzja odmowna a dokumentacja dotycząca zatrudnienia w Polsce

   

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania wizy, wnioskodawcy nie jest zwracany oryginał decyzji wojewody o zezwoleniu na pracę czy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, które pozostają w aktach urzędu konsularnego.

   

  W przypadku uzyskania wizy w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, konsulat zwraca oryginał decyzji wojewody o zezwoleniu na pracę czy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca (prosimy o sprawdzenie przez wnioskodawcę otrzymania oryginału decyzji, albowiem oryginał tego dokumentu wraz z wizą są niezbędne do okazania przy kontroli granicznej dokonywanej przez polską Straż Graniczną).

   

   

  Kolejne wnioski o wydanie wizy

   

  Decyzja o odmowie wydania wizy nie stanowi formalnej przeszkody do kolejnego aplikowania o wizę (prosimy o niekierowanie zapytań w tym zakresie). Wnioskodawca ma bowiem prawo złożenia kolejnego wniosku o wydanie wizy w dowolnym czasie (nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną podróżą).

   

  Wnioskodawca ma wybór pomiędzy złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożeniem kolejnego wniosku o wydanie wizy (urząd konsularny nie podejmuje w tym zakresie decyzji za wnioskodawcę ani również nie służy doradztwem w tym zakresie).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: