close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOKUMENTY WYMAGANE W CELU UZYSKANIA WIZY

 • I - Dokumenty wymagane od wszystkich wnioskodawców niezależnie od celu podróży

   

  1. Wniosek wizowy ze zdjęciem. Wniosek wizowy powinien być wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim lub rosyjskim - przy zachowaniu łacińskiej transliteracji) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych (wyłącznie). Wypełnienie odrębnego wniosku wizowego jest wymagane także w przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica.

   

  2. Dokument podróży. Powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Dokument podróży powinien zawierać, co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wklejenie wizy i stemple wjazdu do strefy Schengen). W przypadku posiadania drugiego ważnego paszportu należy go załączyć do wniosku wizowego.

   

  3. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm. Przyklejone na formularzu ankiety wizowej, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne. W przypadku posiadania w dokumencie podróży zdjęcia w okularach, do wniosku należy załączyć zdjęcie również w okularach.

   

  4. Podróżne ubezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno obowiązywać w całym okresie ważności wizy oraz pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu Wnioskodawca w ankiecie wizowej składa oświadczenie, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Dokument ubezpieczenia powinien być wypełniony pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową.

    

  5. Kopia paszportu wewnętrznego (od 14 roku życia): dotyczy stron zawierających dane biometryczne wnioskodawcy, stronę personalizacyjną, adnotacje dotyczące wydanych paszportów zagranicznych, stanu cywilnego oraz meldunku w Rosji. Pieczątki dotyczące wydanych paszportów zagranicznych po 2009 roku zawierające adnotacje o anulowaniu paszportu (w przeciwnym wypadku należy załączyć do wniosku oryginał takiego paszportu wraz z zaświadczeniem z FMS, policji lub konsulatu rosyjskiego o anulowaniu lub zagubieniu paszportu).

   

   

  II – Dokumenty wymagane od poszczególnych kategorii wnioskodawców (niezależnie od celu podróży)

   

  Wnioskodawcy pracownicy –zaświadczenie (ważne 1 miesiąc) z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z  podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.

   

  Wnioskodawcy emeryci – kopia legitymacji emerytalnej.

   

  Wnioskodawcy przedsiębiorcy - kopia rejestracji spółki w miejscowych organach (zaświadczenie o rejestracji przedsiębiorstwa i NIP), formularz 2-NDFL oraz 3-NDFL.

   

  Wnioskodawcy studenci - zaświadczenie z uczelni (ważne 1 miesiąc).

   

  Małoletni wnioskodawcy (do 18 roku życia) należy przedstawić:

   - akt urodzenia,

   - w przypadku, gdy osoba niepełnoletnia podróżuje sama lub z jednym z rodziców: zgoda drugiego rodzica lub opiekuna na pełen wnioskowany okres (kserokopia), w przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty), zgoda lub zaświadczenie nie powinno być starsze niż 2 lata,

   - kopie ważnych wiz Schengen w przypadku, gdy rodzice podróżują z nieletnim, jeśli wiza jest mu wydawana w innym czasie niż rodzicom.

   

  Wnioskodawcy będący obywatelami państw trzecich - kopia dokumentu potwierdzającego legalne zamieszkanie w Federacji Rosyjskiej w zgodzie z jej prawodawstwem – tzw. вид на жительство). W przypadku, gdy osoba pracuje w Federacji Rosyjskiej należy przedstawić dodatkowo pozwolenie na pracę, patent i zaświadczenie z pracy.

   

   

  III – Dokumenty wymagane przy określonym celu podróży

   

  1. Członkowie oficjalnych delegacji wyjeżdzający na spotkania,  konsultacje, negocjacje lub programy wymiany, organizowane na szczeblu rządowym lub przez organizacje międzyrządowe (aplikujący o wizę Schengen):

  - pismo (np. nota werbalna), wydane przez kompetentne władze rosyjskie potwierdzające, że wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium Polski;

  - kopia oficjalnego zaproszenia z instytucji zapraszającej w Polsce.

   

  2. Uczestnicy oficjalnych programów wymiany, organizowanych przez miasta partnerskie (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez szefa administracji/burmistrza miasta, w którym ma się odbyć spotkanie partnerskie,

  - pisemny wniosek sporządzony przez szefa administracji/burmistrza miasta wysyłającego delegacje wraz z listą uczestników.

   

  3. Przedstawiciele podmiotów i organizacji gospodarczych (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, organizację, przyjmujące biuro lub ich oddziały, władze państwowe lub lokalne komitety organizacyjne targów, konferencji i sympozjów handlowych lub przemysłowych odbywających się na terytorium jednego z państw członkowskich; w przypadku braku możliwości uzyskania pisemnej prośby, inny dokument potwierdzający cel pobytu (np. bilet wstępu na targi, korespondencja biznesowa, itp.): zaproszenie nie powinno być starsze niż 3 miesiące; oraz

  - zaświadczenie o zatrudnieniu z informacją o dochodach (dokument nie może być starszy niż 1 miesiąc), dowód posiadania środków finansowych, stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z ostatnich 3 miesięcy, dowód posiadania nieruchomości w FR) oraz

  - dowód prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej (tj. formularz 2NDFL lub 3NDFL i/lub wyciąg z rejestru podatkowego i certyfikat potwierdzający prowadzenie niezależnego biznesu)  i/lub wyciąg bankowy z poprzednich 3 miesięcy.

   

  4. Kierowcy (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez rosyjskie stowarzyszenie przewoźników (ASMAP lub RAS) lub unijne stowarzyszenie przewoźników, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwości przejazdów;

  - w przypadku braku pisemnego wniosku sporządzonego przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Federacji Rosyjskiej świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego: należy przedłożyć świadectwo rejestracji firmy, licencję firmy na transport międzynarodowy, kontrakt zawarty z polską firmą, zaproszenie od polskiego partnera, zaświadczenie o zatrudnieniu przez daną firmę kierowcy, prawo jazdy.

   

  5. Członkowie załóg kolei (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Federacji Rosyjskiej lub odpowiednią organizację unijną, określający cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;

   

  6. Dziennikarze (aplikujący o wizę Schengen):

  - zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organizację zawodową stanowiący dowód na to, że dana osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem;

  - dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, że celem podróży jest wykonywanie misji o charakterze dziennikarskim;

  - w przypadku niezależnych dziennikarzy należy przedstawić potwierdzenie prowadzenia działalności w FR w tym zakresie (np. wyciąg z rejestru gospodarczego, legitymację, umowę na świadczenie usług dziennikarskich, formularz 2-NDFL, 3-NDFL).

   

  7. Uczestnicy wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestniczącą w tych działaniach;

  - pisemny wniosek sporządzony przez delegującą organizację naukową, kulturalną lub artystyczną, zawierający listę uczestników;

  - w przypadku, gdyby informacja wskazująca na rozwiązanie sprawy kosztów pobytu osób zapraszanych nie figurowała w ww. dokumentach, należy przedstawić osobny dokument wystawiony przez stronę wysyłającą lub zapraszającą w tym względzie (lub w inny sposób potwierdzić posiadanie środków finansowych).

   

  8. Uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele (aplikujący o wizę Schengen, w związku z krótkookresowym pobytem w RP, udziałem w konferencji, prowadzeniem krótkich badań naukowych, pojedynczych wykładów lub krótkim stażem lub wymianą naukową):

  - zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów/kurantów sporządzone przez przyjmujący uniwersytet, akademię, instytut, kolegium lub szkołę;

  - legitymacja uczniowska/studencka (dodatkowo tylko osoby kontynuujące naukę);

  - w przypadku nauki w trybie odpłatnym - dokument potwierdzający dokonanie opłaty (np. wyciąg z konta, dowód wpłaty lub przelewu, potwierdzenie ze szkoły)

  - dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, np. wyciąg z banku za okres 3 miesięcy. W przypadku gdy środki finansowe gwarantuje jeden z rodziców należy przedstawić pismo sponsorskie (w swobodnej formie), dokument potwierdzający pokrewieństwo i wyciąg z banku za 3 miesiące lub zaświadczenie z pracy;

  - w przypadku gdyby informacja potwierdzająca posiadanie środków finansowych nie figurowała na wniosku, należy przedstawić osobny dokument wystawiony przez stronę wysyłającą lub zapraszającą w tym względzie (lub w inny sposób potwierdzić posiadanie środków finansowych). Potwierdzenie dokonania opłaty za czesne, (jeśli wymagana).

   

  9. Uczestnicy imprez sportowych (aplikujący o wizę Schengen):

  - pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: komitet organizacyjny imprezy sportowej, krajowy związek sportowy lub olimpijskie wraz ze wskazaniem celu (charakteru) wyjazdu wnioskodawcy;

  - w przypadku gdyby informacja potwierdzająca posiadanie środków finansowych nie figurowała na wniosku, należy przedstawić osobny dokument wystawiony przez stronę wysyłającą lub zapraszającą w tym względzie (lub w inny sposób potwierdzić posiadanie środków finansowych).

   

  10. Bliscy krewni,  współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie i wnukowie (aplikujący o wizę Schengen):

  - gdy zapraszający nie jest obywatelem RP: kopię zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim;

  - gdy zapraszający nie jest obywatelem RP: pisemny wniosek osoby przyjmującej poświadczony przez notariusza, zawierający następujące informacje: nazwisko i imiona, adres i numer telefonu osoby zapraszającej, nazwisko i imiona, adres, datę urodzenia i numer paszportu osoby zapraszanej, termin i miejsce podróży (odwiedziny w okresie maksymalnie roku czasu, w okresie nie przekraczającym ważności dokumentu pobytowego cudzoziemca), potwierdzenie, że osoba zapraszająca legalnie przebywa w Polsce,

  - kopię pierwszej strony paszportu osoby zapraszającej;

  - zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o dochodach), w przypadku braku takiego zaświadczenia należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych / stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z ostatnich 3 miesięcy, dowód posiadania nieruchomości w FR itd.).

   

   

  11. Bliscy członkowie rodziny obywateli Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, towarzyszący obywatelowi UE/EOG lub w celu dołączenia do obywatela UE/EOG (aplikujący o wizę Schengen):

  - dokument potwierdzający pokrewieństwo i kopię dokumentu, potwierdzającego obywatelstwo UE/EOG członka rodziny wnioskodawcy,

  - dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE/EOG lub dołączenia do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE/EOG).

   

  12. Odwiedzający pochowanych na cmentarzach na terytorium RP (aplikujący o wizę Schengen):

  - oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu (np. zaświadczenie Czerwonego Krzyża),

  - dokument potwierdzający pokrewieństwo lub inny związek łączący wnioskodawcę z pochowanym;

  - zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o dochodach), w przypadku braku takiego zaświadczenia należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych/ stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z wyciągiem za ostatnie 3 miesiące, dowód posiadania nieruchomości w FR itd.) 

   

  13. Osoby wybierające się w celu leczenia (aplikujący o wizę Schengen):

  - oryginał dokumentu od placówki medycznej w Polsce z potwierdzeniem konieczności świadczenia usługi medycznej w danej placówce medycznej oraz informację dot. okresu leczenia i ew. kosztów leczenia,

  - potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

   

  14. Turyści (aplikujący o wizę Schengen):

  - potwierdzenie zakwaterowania w Polsce – np. rezerwacja hotelowa (sporządzona w jęz. polskim, rosyjskim lub angielskim), opłacona w minimum 50 %, a w przypadku dodatkowego wyjazdu do innych państw Schengen - w całości. Rezerwacja powinna zawierać następujące informacje: termin rezerwacji, nazwiska i imiona osób, których dotyczy, adres i telefon hotelu, pieczęć, informację o wysokości dokonanej opłaty,

  - zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o dochodach), w przypadku braku takiego zaświadczenia należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych/ stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z wyciągiem za ostatnie 3 miesiące, dowód posiadania nieruchomości w FR itd.) 

   

  15. Tranzyt (aplikujący o wizę Schengen):

  - oryginał wraz z kopią ważnej wizy państwa docelowego;

  - dokument potwierdzający cel wyjazdu: rezerwacja hotelu (opłacona w 100%) lub potwierdzenie posiadania nieruchomości (aktualne potwierdzenie, umowa najmu, wyciąg wraz z tłumaczeniem, w przypadku potwierdzenia starszego niż rok należy przedstawić potwierdzenie dokonywania bieżących opłat z tytułu użytkowania nieruchomości) lub zaproszenie (sporządzone przez oficjalny organ danego państwa docelowego),

  - zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o dochodach), w przypadku braku takiego zaświadczenia należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych/ stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z wyciągiem za ostatnie 3 miesiące, dowód posiadania nieruchomości w FR itd.),

  - zaświadczenie o środkach transportu (dokumenty na samochód, kopia prawa jazdy, bilety kolejowe lub lotnicze, itd.),

  - plan przejazdu (marszruta) wraz z objaśnieniem powodów przejazdu przez terytorium RP.

   

  16. Właściciele nieruchomości w Polsce (aplikujący o wizę Schengen):

  - dokument krajowy (np. wyciąg z rejestru nieruchomości, kopia umowy kupna-sprzedaży, (aktualne potwierdzenie, umowa najmu, wyciąg wraz z tłumaczeniem, w przypadku potwierdzenia starszego niż rok należy przedstawić potwierdzenie dokonywania bieżących opłat z tytułu użytkowania nieruchomości) potwierdzający posiadanie

  - w przypadku bliskich krewnych świadectwo pokrewieństwa.

  - zaświadczenie o zatrudnieniu (z informacją o dochodach), w przypadku braku takiego zaświadczenia należy przedstawić inny dowód posiadania środków finansowych / stanowiących gwarancję powrotu na terytorium FR (np. zaświadczenie z banku z wyciągiem za ostatnie 3 miesiące, dowód posiadania nieruchomości w FR itd.).

   

  17. Osoby posiadające Kartę Polaka (ubiegające się o wizę krajową) - kopia Karty Polaka.

   

  18. Osoby udające się do pracy na terenie RP (ubiegające się o wizę krajową):

  - oryginał i kopia zezwolenia na zatrudnienie w RP wystawionego przez wojewodę lub

  - oryginał i kopia oświadczenia pracodawcy lub agencji o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

  - oświadczenie o zatrudnieniu lub pozostawaniu bez zatrudnienia w FR;

  - w przypadku osób aktywnych zawodowo - formularz 2NDFL lub 3NDFL i/lub wyciąg z rejestru podatkowego i certyfikat potwierdzający prowadzenie niezależnego biznesu)  i/lub wyciąg bankowy z poprzednich 3 miesięcy.

   

  19. Osoby udające się w celu nauki (aplikujący o wizę krajową):

  - zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów/kurantów sporządzone przez przyjmujący w Polsce uniwersytet, akademię, instytut, kolegium lub szkołę;

  - legitymacja uczniowska/studencka (dodatkowo tylko osoby kontynuujące naukę);

  - w przypadku nauki w trybie odpłatnym - dokument potwierdzający dokonanie opłaty (np. wyciąg z konta, dowód wpłaty lub przelewu, potwierdzenie ze szkoły)

  - dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych, np. wyciąg z banku za okres 3 miesięcy. W przypadku gdy środki finansowe gwarantuje jeden z rodziców/opiekunów należy przedstawić pismo sponsorskie (w swobodnej formie), dokument potwierdzający pokrewieństwo i wyciąg z banku za 3 miesiące lub zaświadczenie z pracy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: