close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • COFNIĘCIE WIZY

 • Cofnięcie wizy na wniosek posiadacza

   

  Formalną przeszkodą do złożenia wniosku o wydanie wizy na dany okres czasu jest posiadanie wizy na dany okres czasu lub proces rozpatrywania wniosku wizowego w toku (w tym lub innym konsulacie).

   

  Osoby posiadające ważne wizy Schengen (np. wydane w innym celu niż obecnie planowany wyjazd), powinny uprzednio złożyć wniosek o cofnięcie wizy w konsulacie, który wizę wydał lub złożyć wniosek o cofnięcie wizy (jeśli wcześniejsza wiza była wydana przez polski konsulat) wraz z wnioskiem o wydanie kolejnej wizy. 

   

  Wniosek o cofniecie wizy posiadacz składa na piśmie i opatruje podpisem. Wniosek składany jest w dowolnej formie na piśmie (nie przewidziano stosownego formularza w tym zakresie). We wniosku należy wyszczególnić następujące dane: oznaczyć państwo wydające cofaną wizę, numer wizy, okres na który została wydana.

   

  Wniosek o cofnięcie wizy nie podlega opłacie konsularnej.

   

  Osoba dokonująca cofnięcia wizy polskiej otrzymuje decyzję na formularzu, stanowiącym załącznik nr VI Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. Fakt cofnięcia wizy jest odnotowywany w paszporcie poprzez przekreślenie naklejki wizowej, przekreślenie napisu „WIZA”, uszkodzenie czytnika wizy oraz oznaczenie stemplem „COFNIĘTO/REVOKED”. Czynności te wykonuje na wniosek posiadacza urząd konsularny (nie zaś sam wnioskodawca).

   

  W przypadku cofnięcia wizy na wniosek posiadacza nie przysługuje środek odwoławczy (w tym także nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). UWAGA: decyzja o cofnięciu wizy jest ostateczna i nieodwołalna.

   

   

   

  Cofnięcie lub unieważnienie wizy przez polskie organy

   

  Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w chwili wydawania wizy warunki uprawniające do jej otrzymania nie były spełnione, zwłaszcza jeżeli istnieją poważne powody, by przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób nieuczciwy (w sytuacjach, gdy przesłanki do wydania wizy nie istniały w chwili wydania wizy).

   

  Wiza jest cofana, jeżeli okaże się, że warunki uprawniające do jej otrzymania nie są już spełniane (przesłanki do wydania wizy przestały istnieć w okresie obowiązywania wizy).

   

  Posiadaczowi wizy, która została unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo do odwołania się od odnośnej decyzji.

   

  W przypadku cofnięcia lub unieważnienia wizy przez polską Straż Graniczną, postępowanie toczy się przed organami Straży Granicznej. Urząd konsularny nie pośredniczy w procedurze pomiędzy cudzoziemcem a Strażą Graniczną. W szczególności urząd konsularny nie posiada uprawnień do przekazywania czy wyjaśniania cudzoziemcom powodów wydania określonych decyzji przez organy Straży Granicznej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: