close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN - INFORMACJE OGÓLNE

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

   

  Wiza Schengen wydawana jest obywatelom państw trzecich, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych (wykaz państw trzecich, których obywatele mają obowiązek posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich patrz tutaj.

   

   

  O wizę Schengen ubiegać się mogą osoby, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu liczonego od daty pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem). 

   

   

  Wiza może zostać wydana na jeden, dwa lub więcej wyjazdów. Okres ważności wizy nie może być dłuższy niż pięć lat.

   

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej „LTV”

   

   

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

   

   

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich. 

   

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"

   

   

   Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  (wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę lotniskową patrz tutaj oraz tutaj)

   

   

  CZY ABY WJECHAĆ DO STREFY SCHENGEN MUSZĘ POSIADAĆ WIZĘ?

   

   

  Aby dowiedzieć się czy jesteś obywatelem kraju, który musi posiadać wizę aby wjechać do strefy Schengen sprawdź następujące odniesienie do strony Komisji Europejskiej

   

   

  KTÓRY URZĄD KONSULARNY JEST WŁAŚCIWY DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O WYDANIE WIZY JEDNOLITEJ?

   

   

  Państwem członkowskim ch właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

   

   

  • państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

   

  • jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe - państwo, na terytorium którego wnioskodawca zamierza spędzić najwięcej czasu lub dokąd prowadzi główny cel planowanej przez niego podróży (jeśli nie można jednoznacznie ustalić celu podróży, wówczas w takich przypadkach długość pobytu powinna być czynnikiem decydującym, na podstawie którego ustala się, które państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku wizowego i podjęcia decyzji w jego sprawie);

   

  • jeśli nie można określić głównego miejsca docelowego, za rozpatrzenie wniosku odpowiada konsulat państwa członkowskiego, przez którego granicę zewnętrzną wnioskodawca zamierza wjechać na terytorium państw członkowskich;

   

  • w przypadku tranzytu przez tylko jeden port lotniczy za rozpatrzenie wniosku odpowiada to państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się port lotniczy;

   

  • w przypadku tranzytu przez kilka portów lotniczych, za rozpatrzenie wniosku odpowiada to państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

   

   

  CZY MUSZĘ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU?

   

   

  Wnioskodawcy ubiegający się o wizę w polskich urzędach konsularnych na Białorusi są zobowiązani do umówienia się na spotkanie w celu złożenia wniosku. Co do zasady złożenie wniosku następuje osobiście. 

   

  Chcesz umówić się na złożenie wniosku wizowego bezpośrednio w urzędzie konsularnym naciśnij  tutaj 

   

   

  Chcesz umówić się na wniosku wizowego w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych naciśnij tutaj

   

   

  GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK WIZOWY?

   

   

  Wniosek wizowy do polskiego urzędu konsularnego na Białorusi można złożyć po wcześniejszym umówieniu spotkania bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych. Wybór w powyższym zakresie należy do samego wnioskodawcy (szczegóły w osobnej zakładce „jak i gdzie złożyć wniosek o wizę Schengen”) .

   

   

  KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK WIZOWY?

   

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż  15 dni przed planowaną podróżą.

   

   

  POŚREDNICTWO USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNEGO  W PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW WIZOWYCH

   

   

  Polskie urzędy konsularne na Białorusi w ramach podpisanej umowy współpracują z usługodawcą zewnętrznym.

   

   

  • Skorzystanie z pośrednictwa usługodawcy zewnętrznego wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej, obowiązkowej opłaty serwisowej (oprócz należnej konsulatowi opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego) w walucie białoruskiej (BYN) stanowiącej równowartość  11 EURO od każdego wniosku wizowego.

   

  • Od wniosków osób niepełnoletnich do lat 6 opłata serwisowa nie jest pobierana.

   

  • Skorzystanie z usług dodatkowych usługodawcy zewnętrznego ma charakter wyłącznie dobrowolny. Szczegóły dotyczące usług dodatkowych można znaleźć tutaj

   

   

  Wykonywanie jakich czynności  powierzono usługodawcy zewnętrznemu działającemu na rzecz polskich urzędów konsularnych na Białorusi?

   

   

  Usługodawca zewnętrzny jest uprawniony do:

   

  • udzielania ogólnych informacji na temat wymogów wizowych i formularzy wniosków;

   

  •  informowania osób ubiegających się o wizę o wymaganych dokumentach uzupełniających;

   

  • przyjmowania danych i wniosków (łącznie z pobieraniem identyfikatorów biometrycznych)  i przekazywania wniosków konsulatowi;

   

  • pobierania należnej opłaty za wizę;

   

  • planowania terminów osobistych wizyt u usługodawcy zewnętrznego w celu złożenia wniosku wizowego;

   

  •  przyjmowania dokumentów podróży (łącznie z ewentualnym powiadomieniem o odmowie) od konsulatu i zwracanie ich osobie ubiegającej się o wizę.

   

   

  Do wyłącznej kompetencji konsulatów należy:

   

  • analiza dokumentacji wizowej;

   

  •  prowadzenie rozmów z wnioskodawcami w przypadku wątpliwości dotyczących procesu wizowego:

   

  • podejmowanie decyzji w sprawie wniosków (niezależnie czy zostały złożone w PPWW, czy też bezpośrednio w urzędzie)

   

  •  druk i umieszczanie naklejek wizowych w dokumentach podróży

   

  • dostęp do wizowego systemu informatycznego (VIS)* jest zastrzeżony wyłącznie dla odpowiednio uprawnionego personelu konsulatów;

   

  JAKI JEST TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU O WIZĘ JEDNOLITĄ?

   

   

  Decyzję w sprawie wniosku konsulat podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten może być przedłużony maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji wizowej, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   

  W stosunku do obywateli Państw, z którymi UE podpisała umowy o ułatwianiach wizowych (patrz: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en) czas rozpatrywania wniosku wizowego nie może być dłuższy niż 10 dni.

   

   

  CZY ISTNIEJE SPECJALNA KATEGORIA OBYWATELI, W PRZYPADKU KTÓRYCH KONSULATY SĄ ZOBOWIĄZANE DO OTRZYMANIA OPINII LUB INFORMACJI PRZED WYDANIEM DECYZJI WIZOWEJ?

   

  Aktualna lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym:

   

   

  Lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym (obowiązuje od 01.12.2017 r. do odwołania):

   

  Państwo trzecie

  Konsultacje zagraniczne:  wizy Schengen C  (w systemie

  „konsultacje”)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b Nie dotyczy posiadaczy

  PD i PS

   

   

  d Dotyczy tylko

  posiadaczy PD i PS

   

  e Dotyczy tylko

  posiadaczy PS

   

   

  g Nie dotyczy posiadaczy

  PD

   

   

   

  Legenda: PD – paszporty dyplomatyczne

  PS – paszporty służbowe PSpec. - paszporty specjalne

  Afganistan

  X

  Algieria

  X

  Arabia Saudyjska

  Xg

  Azerbejdżan

  X

  Bangladesz

  X

  Białoruś

  Xd

  Egipt

  Xb

  Erytrea

  X

  Etiopia

  X

  Federacja Rosyjska      

  Xe

  Iran

  X

  Irak

  X

  Jemen

  X

  Jordania

  X

  Kenia

  X

  Kirgistan

  X

  Kongo, Demokratyczna Republika

  X

  Korea Północna

  X

  Liban

  X

  Libia

  X

  Mali

  X

  Mauretania

  X

  Maroko

  X

  Niger

  X

  Nigeria

  X

  Pakistan

  X

  Rwanda

  X

  Somalia

  X

  Sri Lanka

  X

  Sudan

  X

  Sudan Południowy

  X

  Syria

  X

  Tadżykistan

  X

  Tunezja

  X

  Turkmenistan

  X

  Uzbekistan

  X

  Wietnam

  X

  Palestyńczycy

  X

  Uchodźcy

  X

  Bezpaństwowcy

  X

   

   

   

   

  CZY POSIADANIE WIZY OZNACZA, ŻE NA PEWNO WJADĘ DO KRAJU DOCELOWEGO?

   

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej posiadacz wizy zostanie poproszony o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: