close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA SCHENGEN - DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

 • WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN NIEZALEŻNIE OD CELU PODRÓŻY

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej; w przypadku PPWW wypełniony i podpisany wniosek wizowy;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 (zgodnie z art. 10 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiających Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009,);
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu (w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte), posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy (zgodnie z art. 12 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiających Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.U. L 243 z 15.9.2009);
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • kopia wiz Schengen i krajowych wydanych przez państwa członkowskie Schengen wydanych w ostatnich 3 latach;
  • kopia stron z paszportu zawierających odciski pieczęci wjazdowych i wyjazdowych w okresie ważności ostatniej posiadanej wizy Schengen lub krajowej wydanej przez państwa członkowskie Schengen;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej niż 30 000 EUR, pokrywające wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne przez okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu (aplikujący o wizę 1-krotną lub 2-krotną powinni posiadać ubezpieczenie pokrywające cały okres planowanego pobytu; osoby aplikujące o wizę wielokrotną powinni posiadać ubezpieczenie pokrywające cały okres planowanego pierwszego pobytu/wjazdu art. 15 (WE) nr 810/2009);
  • bilet powrotny lub rezerwacja biletowa lub inne dokumenty potwierdzające możliwość wykorzystania środków transportu, np. umowa z przedsiębiorstwem przewozowym lub kopia dowodu rejestracyjnego samochodu własnego oraz prawa jazdy lub dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z samochodu należącego do innych podmiotów lub innego środka transportu itp.  

   Wnioskodawcy należący do poniższych grup podróżnych załączają również:

    

  • Pracownicy najemni

   - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące oraz (o ile miało to miejsce w ostatnich 3 miesiącach) datę zakończenia zatrudnienia;

    

  • Prywatni przedsiębiorcy

    

   świadectwo rejestracji firmy;

   - ostatnia deklaracja podatkowa;

    

  • Osoby niepracujące

    

   Emeryci lub renciści - odcinek emerytury/renty lub legitymacja emeryta/rencisty;

   uczniowie i studenci – legitymacja studencka/uczniowska lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów;

   inne osoby niepracujące (bezrobotni) przedstawiając dokumenty potwierdzające ich związek z Białorusią (np. świadectwo ślubu; świadectwo urodzenia dziecka mieszkającego na Białorusi; świadectwo śmierci bliskich  lub np. dokumenty potwierdzające posiadanie nieruchomości na terytorium Białorusi itp.);        oraz kopia strony książeczki pracy (oryginał do wglądu) zawierającej dane osobowe oraz dane dotyczące zatrudnienia w ciągu ostatnich trzech lat- o ile wnioskodawca pracował;

    

  • Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium RB

    

   - zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi (w przypadku obcokrajowców przebywających w Republice Białorusi).

    

  • Osoby niepełnoletnie

    

   -  akt urodzenia;

   - notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj;

   - jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

   - jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument);

   - w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

    

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pobyt:

    

   - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące i/lub

   - legitymacja emeryta/rencisty wraz z informacją o wysokości otrzymywanych świadczeń i/lub 

   - zaświadczenie o otrzymywanej pomocy społecznej za ostatnie 3 miesiące i/lub  

   - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku lub kserokopię ważnej karty kredytowej wraz z zaświadczeniem z banku o dostępnych do wykorzystania limitach i/lub

   - osoby niepracujące mogą udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe, przedstawiając pismo („list sponsorski”) potwierdzające pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem wraz z potwierdzeniem, że sponsor posiada wystarczające środki finansowe (tj. wyciągi bankowe, zaświadczenie o zatrudnieniu określające wysokość wynagrodzenia, dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje). Pismo to musi zawierać następujące informacje:

   - pełną nazwę/imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe sponsora,

   - kopię paszportu sponsora;

   - datę sporządzenia oraz podpis sponsora,

   - związek pomiędzy sponsorem a osobą ubiegającą się o wizę,

   - cel oraz czas trwania wizyty,

   - wykaz kosztów pokrywanych przez sponsora,

   - wyciąg z rachunku bankowego sponsora wraz z wykazem wszelkich operacji bankowych z ostatnich 3 miesięcy lub

   - podpisane czeki podróżne na nazwisko osoby ubiegającej się o wizę lub

    - inne dokumenty potwierdzające, że dana osoba posiada wystarczające środki finansowe na podróż (tj. dowód własności nieruchomości, własności udziałów w przedsiębiorstwie, opcji na akcje).

   Wysokość środków finansowych wymaganych od cudzoziemców przy wjeździe do Rzeczypospolitej Polskiej  patrz tu: https://minsk.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/finanse/

    


    

    

   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

    

   WIZA TURYSTYCZNA

        O wizy w celu turystycznym ubiegać się mogą osoby, które przedstawią jeden z niżej wymienionych dokumentów uzupełniających potwierdzających cel wyjazdu:  

  • oryginał (do wglądu) oraz kopię dokumentu potwierdzającego rezerwację hotelu, pensjonatu, umowy najmu mieszkania lub inny dokument potwierdzający zakwaterowanie na terytorium RP;  

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • podróże służbowe/delegacje;
  • indywidualni przedsiębiorcy wyjeżdżający w celach biznesowych;
  • kierowcy (towarowe i pasażerskie przewozy międzynarodowe);
  • dziennikarze.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od polskiego partnera biznesowego, urzędu państwowego lub komitetu organizacyjnego targów, konferencji, sympozjum mających miejsce na terytorium RP, lub  ważny kontrakt z polskim przedsiębiorcą;
  • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RB;
  • dokument potwierdzający wykonywanie zadań zawiązanych z zawodem dziennikarza.

    

    

   W CELU WYKONYWANIA PRACY KIEROWCY

  • oryginał pisma od Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników w Republice Białorusi (BAMAP), świadczącego usługi międzynarodowych przewozów samochodowych, w którym podany jest cel, okres pobytu, ilość wjazdów na terytorium państw-członków UE w ciągu pewnego okresu oraz dane o rejestracji środka transportu w Republice Białorusi; prawo jazdy, uprawnienie kierowcy na przewóz w transporcie międzynarodowym.
  • w przypadku wniosku nieskładanego za pośrednictwem BAMAP – prawo jazdy, w przypadku kierowców samochodów ciężarowych: dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, kopie dowodów rejestracyjnych samochodu ciężarowego i naczepy albo autobusu, dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorstwa, w którym kierowca jest zatrudniony, licencja lub pozwolenie na prowadzenie długodystansowego transportu towarów lub pasażerów, umowa pomiędzy spółką białoruską i jej spółką partnerską w Polsce.

    

    

    

   W CELU SPORTOWYM

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • udział w imprezach sportowych (dot. powszechnie znanych dyscyplin sportowych oraz turniejów szachowych, tanecznych, itp.);

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał pisma od organizacji zapraszającej (należy podać datę, nazwę i czas trwania turnieju, nazwę klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału w zawodach oraz dołączyć listę uczestników z podaną datą urodzenia i zajmowanym stanowiskiem);
  • oryginał pisma (lub nota) od strony białoruskiej potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji sportowej jadącej na zaproszenie przez stronę polską.

    

    

    

   W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w poniższym celu:

    

  • czynny udział artystów w imprezach kulturalnych, w tym koncertach muzycznych, plenerach malarskich, wystawach, itp.

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

  • oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).

    

    

    

   W CELU ODWIEDZIN RODZINY/ZNAJOMYCH

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

  • odwiedziny rodziny i znajomych posiadających uregulowany status pobytowy na terytorium RP, w tym np. odwiedziny dzieci uczących się / studiujących w Polsce.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim – w tym przypadku nie jest wymagany dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych;   Najbliżsi krewni (czyli mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka) nie muszą rejestrować zaproszenia w Urzędzie Wojewódzkim. Podpis na zaproszeniu powinien być złożony w obecności konsula lub potwierdzony notarialnie. W tym przypadku należy dołączyć dokument potwierdzający pozostawanie w związku małżeńskim lub pokrewieństwo (akt urodzenia, akt małżeństwa, zaświadczenie o zmianie nazwiska itd.);
  • w przypadku odwiedzin dzieci uczących się/studiujących w Polsce należy przedstawić dokument potwierdzający fakt nauki/studiów (zaświadczenie z uczelni/szkoły) oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.

    

    

    

   W CELU LECZENIA

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w celu leczenia medycznego.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oryginał dokumentu od placówki medycznej zawierający informację o konieczności leczenia, okresie leczenia i jego kosztach;
  • potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

    

    

    

   W CELU KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA ZAWODOWEGO, PROWADZENIA WYKŁADÓW, A TAKŻE W CELU UCZESTNICTWA W PROGRAMACH WYMIANY

   I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH OŚWIATOWYCH

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • uczestnictwo w szkoleniu zawodowym (np. podnoszące kwalifikacje kursy zawodowe);
  • kształcenie się lub szkolenie w innej formie (np. udział w konferencjach naukowych, nauka w szkołach policealnych, kursy językowe, kursy przygotowujące do podjęcia studiów, rekolekcje, spotkania formacyjne);
  • cel dydaktyczny (np. prowadzenie wykładów, seminariów, innych zajęć edukacyjnych);
  • udział w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • zaświadczenie o odbywaniu szkolenia / kursu zawodowego (z informacją o rodzaju i czasie trwania oraz stronie pokrywającej koszty pobytu wyjeżdżającego);
  • dokument potwierdzający prawo do prowadzenia zajęć dydaktycznych (zaproszenie do prowadzenia zajęć, umowa z jednostką dydaktyczną na prowadzenie zajęć);
  • zaproszenie lub dokument potwierdzający udział w programie  wymiany kulturalnej lub edukacyjnej.

   

   

  W CELU WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W RAMACH OFICJALNYCH DELEGACJI

  O wizę ubiegać się mogą przedstawiciele organu państwowego lub organizacji międzynarodowej wyjeżdżający w celu wykonywania zadań służbowych.

   

  Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

   

  • oficjalne zaproszenie wystawione przez polski organ państwowy;
  • oryginał pisma (lub nota) władz białoruskich potwierdzający, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie strony polskiej, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

    

    

    

   W CELU TRANZYTU

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które posiadają prawo wjazdu do państwa docelowego i podróżują do niego przez terytorium Polski.

    

   Dokumenty potwierdzające cel wjazdu:

    

  • oryginał oraz kopię ważnej wizy państwa docelowego;
  • w przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży.

    

    

    

   WYJAZD W CELU INNYM NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ

   O wizę ubiegać się mogą osoby, które udają się do Polski w jednym z poniższych celów:

    

  • wyjazd jako osoba towarzysząca (np. dzieci udające się we wspólną podróż z rodzicami, opiekunowie wycieczek szkolnych, itp.);
  • spotkanie w ambasadach innych państw (np. osoby ubiegające się o wizę USA);
  • odbiór karty pobytu;
  • uczestnictwo w pogrzebie;
  • nawiedzenie cmentarzy lub miejsc pamięci.

   Jeden z dokumentów potwierdzających dany cel wyjazdu:

    

  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz cel wyjazdu osoby, której się towarzyszy;
  • stosowna dokumentacja  potwierdzająca dokładny termin, charakter oraz miejsce spotkania w ambasadzie;
  • decyzja Wojewody o przyznaniu karty pobytu;
  • oficjalny dokument (w oryginale lub kopii) potwierdzający fakt śmierci oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i zmarłym;
  • oryginał dokumentu, potwierdzający istnienie grobu oraz fakt opieki nad nim oraz dokument potwierdzający stan pokrewieństwa lub inną więź między wnioskodawcą i pochowanym.

    

   Uwaga: Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości:

  • 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub
  • 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: