close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAWO DO INFORMACJI

 • Prawo osób do informacji

   

  Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji COT KSI – centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

   

  Prawo do informacji

   

  Zgodnie z art. 15 RODO, każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania od administratora wyczerpujących informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

   

  Szczegółowa informacja dotycząca realizacji prawa do informacji dostępna jest na stronie COT KSI KGP, pod adresem:

   

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni/3943,Centralny-Organ-Techniczny-Krajowego-Systemu-Informatycznego-Komendant-Glowny-Po.html

   

  Informacje są również dostępne w angielskiej wersji językowej:

   

   http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/76188,The-right-of-data-subjects-to-information.html ”.

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zbiorach konsularnych

   Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   

  1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Konsul RP w Mińsku z siedzibą przy ul. Kropotkina 91A, 220002 Mińsk wykonuje obowiązki administratora w stosunku do danych zawartych w prowadzonych przez niego zbiorach konsularnych.
  3. Minister Spraw Zagranicznych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który realizuje swoje obowiązki w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
   Dane kontaktowe IOD:
   adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
   adres  e-mail: iod@msz.gov.pl
   Dane zawarte w zbiorach konsularnych przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 lit. c., d. i e. RODO w celu realizacji przez konsula RP zadań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz przepisach szczególnych.  
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.
  5. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora.
  6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej przewidzianej przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO.
  7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

   

  Informacje szczegółowe dotyczące podstawy prawnej, celu i okresu przetwarzania danych osobowych
  w odniesieniu do poszczególnych czynności wykonywanych przez konsula RP

   

   

  PODSTAWA PRAWNA

  CEL

  OKRES

  Sprawy dotyczące utraconych dokumentów i przekazywania odnalezionych dokumentów

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne,  ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

  Realizacja zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz o wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Przekazanie do Polski dowodów rejestracyjnych i praw jazdy.

  5 lat

   

  Sprawy wizowe

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), ustawa z dnia 14 lipca 2006 r.  o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium  obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin,  ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Wydanie bądź odmowa wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, cofnięcie lub unieważnienie  wiz oraz rozstrzygnięcie w sprawie  wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy.

  2 lata (licząc od dnia wydania decyzji)

  Sprawy dotyczące tłumaczeń

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne                               

  Sporządzenie tłumaczenia dokumentów, poświadczenie tłumaczenia

   

  5 lat

  Sprawy dotyczące pomocy konsularnej

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r – Prawo konsularne oraz w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust.2 lit. c RODO

  Udzielenie pomocy konsularnej

  5 lat (za wyjątkiem danych osobowych związanych ze zwrotem przyjętych depozytów lub zwrotem rzeczy znalezionych, które przetwarzane są bezterminowo)

  Sprawy dotyczące pomocy prawnej

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.  – Prawo konsularne

  Doręczenie pism, przesłuchania, przekazanie informacji do właściwego organu, sądu lub prokuratora zgodnie z wnioskiem o pomoc prawną

  5 lat

   

  Sprawy dotyczące stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,  ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Realizacja wniosku o podjęcie działań przewidzianych we właściwych przepisach prawa

  50 lat (zawarcie związku małżeńskiego przed Konsulem RP)

  10 lat (zmiana imienia i nazwiska, uznanie ojcostwa, narodziny, zgony, małżeństwa za granicą, transkrypcja aktu stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, inne sprawy stanu cywilnego)

  Sprawy notarialne

  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawa z dnia 25 czerwca  2015 r. – Prawo konsularne

  Realizacja wniosku o wykonanie czynności notarialnych przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

   

  10 lat (dane związane z wydaniem aktu notarialnego)

  2 lata (pozostałe czynności notarialne)

  Sprawy dotyczące wydania tymczasowego dokumentu podróży

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży, ustawa  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Wydanie tymczasowego dokumentu podróży lub polskiego tymczasowego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

  10 lat

  Sprawy dotyczące Karty Polaka

  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Przyznanie, odmowa przyznania, unieważnienie albo przedłużenie ważności Karty Polaka

  10 lat

  2 lata w przypadku zgłoszenia utraty, zniszczenia lub odnalezienia Karty Polaka

  Legitymacje szkolne

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Wydanie legitymacji szkolnej

  5 lat

  Sprawy dotyczące legalizacji dokumentów oraz wydobycia dokumentów z zagranicy

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Legalizacja dokumentu urzędowego sporządzonego lub uwierzytelnionego
  w państwie przyjmującym

  2 lata

  Sprawy dotyczące małego ruchu granicznego

  Rozporządzenie nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego
  na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.  – Prawo konsularne

  Wydanie, odmowa wydania, unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  2 lata

  Sprawy paszportowe

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Wydanie dokumentu paszportowego, zgłoszenie utraty,  zniszczenia,  odmowa wydania i  unieważnienie dokumentu paszportowego.

   

  60 lat w przypadku wydania dokumentu paszportowego,   w pozostałych sprawach 10 lat

  Sprawy dotyczące repatriacji

  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o repatriacji oraz z ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r.  – Prawo konsularne

  Uznanie za osobę polskiego pochodzenia, udzielenie wizy repatriacyjnej, udzielanie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa

  25 lat

  Sprawy dotyczące spadków

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Realizacja praw do spadku przysługujących Skarbowi Państwa; rozliczenie spadków otwartych przed  10  maja 2002 r.

  Bezterminowo

  Sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

  Realizacja wniosku o: nadanie przez Prezydenta RP obywatelstwa polskiego, wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego, potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się polskiego obywatelstwa, uznanie za obywatela polskiego.

  25 lat (w zakresie stwierdzania obywatelstwa, nabywania, nadania, przywrócenie obywatelstwa i utraty obywatelstwa

  5 lat (w zakresie pozostałej korespondencji w sprawach obywatelskich)

  Sprawy dotyczące uzyskania informacji

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Udzielenie informacji

  2 lata

  Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne

  Wydanie zaświadczenia służącego realizacji interesu prawnego strony lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  10 lat, a w przypadku wydania zaświadczenia w sprawie o  przywóz albo przewóz przez terytorium RP broni i amunicji,  przewóz zwłok, - ekshumacji 5 lat.

  Sprawy dotyczące udzielania wsparcia Polakom za granicą

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne oraz na podstawie przesłanek art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust.2 lit. c RODO

  Ochrona interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych przebywających czasowo za granicą, w tym informowanie o sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych

  5 lat

  Wybory i referenda ogólnokrajowe

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne oraz ustawa z dnia 5 stycznia 2011 -  Kodeks wyborczy

  Przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu RP  i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w referendum ogólnokrajowym.

  5 lat

  Sprawy dotyczące książeczek żeglarskich i inne sprawy morskie

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Wystawienie, książeczki żeglarskiej, wydanie tymczasowego  świadectwa polskiej przynależności statku, certyfikatu bezpieczeństwa statku

  10 lat w sprawach dot. książeczek żeglarskich, w pozostałych 5 lat

  EPUAP

  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej

  Potwierdzenie profilu zaufanego

  20 lat

  Sprawy dot. wniosków dot. zgody na służbę                     w obcym wojsku,  udostępnienia dokumentów będących                 w zasobach IPN

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne

  Przekazanie do właściwego organu wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, przekazanie do IPN  wniosku o udostępnienie dokumentów będących w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej

  10 lat

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: