close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ODMOWA,UNIEWAŻNIENIE, COFNIĘCIE WIZY

 •  

   

  Decyzja o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej oraz decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej, jest przedstawiana wnioskodawcy na standardowym formularzu*, w którym zaznacza się przyczyny odmowy, cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej.

   

  Osoba, której odmówiono wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, wydano decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu, i która nie zgadza się z decyzją konsula, ma prawo do odwołania się od takiej decyzji. Odwołanie w formie pisemnej wraz z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku przy ul. Krapotkina 91a, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

  Wnioskodawca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do złożenia podpisu i wpisania daty odbioru decyzji odmownej (decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy).

   

  Opłata konsularna za ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 60 Euro.

   

  Wniosek jest rozpatrywany przez Konsula w terminie do 7 dni.  

   

  Od decyzji o cofnięciu wizy, która została podjęta na wniosek jej posiadacza, odwołanie nie przysługuje.

   

  SKARGA NA ODMOWĘ WYDANIA WIZY SCHENGEN, DECYZJĘ O COFNIĘCIU WIZY SCHENGEN I JEJ UNIEWAŻNIENIU ORAZ NA DZIAŁALNOŚĆ KONSULA W TYM ZAKRESIE 

   

  Skargę na odmowę wydania wizy, decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu oraz na działalność konsula w  tym zakresie  może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy osoba otrzymała odmowę wydania wizy (decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu) a następnie wniosła do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i konsul, w wyniku rozpatrzenia wniosku, po raz drugi wydał taką samą decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza.

   

  Skargę do sądu administracyjnego, cudzoziemiec będzie mógł wnieść do konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

   

   

  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na powtórną decyzję odmowną wydaną przez konsula jest WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTARCYJNY W WARSZAWIE.

   

   

  Wniesienie skargi jest procedurą bezpłatną!

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 z późn.zm.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) wraz z załącznikiem nr VI do (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)

  *Wzory formularzy:

  Załącznik nr VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)- wzór formularzu odmowy, cofnięcia, unieważnienia wizy Schengen;

  Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r., poz.  343) - wzór formularza odmowy wydania wizy krajowej;

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560) -wzór formularza cofnięcia/unieważnienia wydania wizy krajowej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: