close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRAJOWA

 • Fot. Fotolia.com

   

   

   

  WIZA KRAJOWA


  Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.      

       
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania

   

   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;

   

   - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

   

  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

   

  Osoby aplikujące o wizę krajową „D” są zobowiązane do rejestracji wniosku w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

   

   

   


  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • kopia paszportu z danymi personalnymi;
  • dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument podróżnego ubezpieczenia medycznego w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią.
  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP;
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Republiki Białorusi (w przypadku obcokrajowców przebywających w Republice Białorusi).

  UWAGA

  Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, konsul wydaje decyzję o odmowie wydania wizy jeśli cudzoziemiec nie posiada ważnego ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o których mowa w art. 25 wyżej cytowanej ustawy.

  Wymogi dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego mogą różnić się w zależności od celu wyjazdu i są oznaczone *.

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH, KTÓRE POWINNY PRZEDSTAWIĆ OSOBY MAŁOLETNIE

   akt urodzenia;

   

  • notarialnie poświadczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, który nie podpisywał wniosku wizowego na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi (oryginał i kopia). W przypadku obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych przy składaniu wniosku wizowego od osoby niepełnoletniej nie jest wymagana poświadczona notarialnie zgoda na wyjazd. Aby pobrać formularz zgody rodziców na wyjazd dziecka w takich przypadkach – kliknij tutaj;

   

  • jeżeli osoba małoletnia podróżuję bez obojga rodziców (na przykład z grupą szkolną) – zgoda obojga rodziców na wyjazd osoby małoletniej z Białorusi sporządzona przez notariusza;

   

  • jeżeli osoba małoletnia ma tylko jednego opiekuna, należy przedstawić stosowny dokument (orzeczenie sądowe o przyznaniu wyłącznej władzy rodzicielskiej, akt zgonu lub inny dokument); 

   

  • w przypadku małoletnich podróżujących jako osoby towarzyszące rodzicom, wymagana jest kserokopia ważnej wizy rodziców.

   


  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE GŁÓWNY CEL PODRÓŻY DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ KRAJOWĄ

   

   

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY ("praca krótkoterminowa") - aktualne do 31.10.2018 r.

   

  - oryginał i kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w Urzędzie Pracy w Polsce, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

   

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

   

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

   

  3. Na podstawie oświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej. 

   

  WYKONYWANIE PRACY W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 6 MIESIĘCY W CIĄGU KOLEJNYCH 12 MIESIĘCY („praca krótkoterminowa”)

   

   - wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

   

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

   

  3. Na podstawie oświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej. 

   

  WYKONYWANIE PRACY SEZONOWEJ  W OKRESIE NIEPRZEKRACZAJĄCYM 9 MIESIĘCY W ROKU KALENDARZOWYM” (o której mowa w art. 88 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

   

  - zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 tej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

    

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

    

  3. Na podstawie zaświadczenia wiza wydawana jest wyłącznie osobie w nim wymienionej

   

   

  WYKONYWANIE PRACY INNEJ NIŻ OKREŚLONA W ART. 60 UST.1 PKT 5 i 5a USTAWY z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (m.in. dla posiadaczy pozwoleń na wykonywanie pracę w RP)

   

  - oryginał i kopia zezwolenia na pracę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane;

  Uwaga:

   

  1. W przypadku wiz do pracy wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres nie krótszy niż 15 dni kalendarzowych od dnia wjazdu. W przypadkach objęcia wnioskodawcy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w RP - ubezpieczenie podróżne nie jest wymagane.

    

  2. Wizy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca wydaje lub odmawia ich wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej – konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.

    

  3. Wizę wydaje się wyłącznie osobie wymienionej w dokumencie potwierdzającym prawo do pracy.  

   

  Szczegółowe zasady zatrudniania cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

   

  https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

   

  PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE OSOBY PRAWNEJ WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

  LUB BĘDĄCEJ SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ W ORGANIZACJI

   

  • kopia zaświadczenia o wpisaniu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego;

  Na podstawie wpisu do Rejestru wizy udzielane są na okres 180 dni w okresie 12 miesięcy. Na podstawie wpisu do Rejestru osoby mogą ubiegać się o wizy powyżej 180 dni jedynie na podstawie zezwolenia na pracę.

  Na podstawie wpisu do Rejestru mogą wnioskować tylko o wizy Schengen współmałżonek i dzieci osoby wymienionej w Rejestrze.

   

   

  Wiza w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej lub odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „student” , aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów.
  • Dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

   

  Wizę z adnotacja „student” mogą uzyskać tylko studenci studiów stacjonarnych lub osoby udające się do Polski w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach.

  Konsul jest uprawniony do oceny, czy znajomość języka, w którym mają odbywać się studia posiadana przez cudzoziemca pozwoli mu na podjęcie kształcenia.

   

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

  Cudzoziemiec mający zamiar studiować w Polsce dołącza do wniosku wizowego:

  a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub kontynuacji studiów,

  b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne (informacja o odpłatności figuruje na zaświadczeniu),

  c) dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów studiów,

  d) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego.

   

   

  Cudzoziemiec musi przedstawić środki finansowe, na pokrycie wszystkich trzech komponentów, przez cały okres ważności wizy.

   

  Na koszty utrzymania (AD pkt. c) w Polsce składają się:

  1. Stała i jednorazowa kwota zapewniająca możliwość odbycia podroży powrotnej do państwa, z którego przybył cudzoziemiec, w wysokości:

   200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

   500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

   2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa.

  2. Środki pokrywające koszty zamieszkania w czasie studiów (np. zaświadczenie z akademika, umowa wynajmu mieszkania itd.).
  3. Kwota 701 zł (lub 528 w przypadku kiedy student nie będzie przebywał w Polsce sam lecz z rodziną) miesięcznie jako kwota zapewniająca, że student nie będzie miał prawa korzystać w Polsce za świadczeń z pomocy społecznej.

   

   

  Dokumentami mogącymi potwierdzić posiadanie wystarczających środków finansowych są:

  1. czek podróżny;
  2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
  3. zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

   

  Dopuszczalne jest aby dokumenty wymienione w punkcie 3 (za wyjątkiem stypendium i czeku podróżnego) były wystawione na inną osobę niż wnioskodawca (nie musi być to rodzina). W takim przypadku konieczne będzie dołączenie notarialnie poświadczonego „listu sponsorskiego” Przykładowo: rodzice lub fundacja zapewniają w liście sponsorskim, że pokryją koszty utrzymania studenta i dołączając jednocześnie dokument potwierdzający, że posiadają odpowiednie środku finansowe. 

   

  Posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania może być udokumentowane zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków (par. 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

   

  Zaświadczenie takie może dotyczyć osoby, która zobowiązała się do pokrywania kosztów utrzymania studenta podczas pobytu w Polsce (np. rodzica lub rodziców). W takim przypadku wraz z zaświadczeniem konieczne jest przedstawienie tzw. listu sponsorskiego.

   

   

   

  W przypadku, kiedy dokumentem potwierdzającym posiadanie przez studenta odpowiednich środków finansowych jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (studenta lub sponsora), wystarczające jest okazanie zaświadczenia o wysokości miesięcznych zarobków, jeśli wysokość comiesięcznych zarobków wystarczy na pokrycie rocznych kosztów studiów

   

  Wiza w celu prowadzenia badan naukowych lub prac rozwojowych

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „naukowiec”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inną umowę cywilną prawną. Umowa taka określa:
  1. tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
  2. zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych,
  3. zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do zrealizowania jego zobowiązania,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych,
  5. wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
  6. informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków.
  • Pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

  Wiza w celu odbycia stażu

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „stażysta”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej studiów wyższych.
  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkana albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów odbywania stażu.
  • Pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
  • Umowę zawartą w formie pisemnej z organizatorem stażu na podstawie której będzie odbywał staż. Umowa ta określa:
  1. Opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia w wyniku realizacji stażu.
  2. Czas trwania stażu.
  3. Warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenia opiekuna stażysty.
  4. Godziny odbywania stażu.
  5. Prawa i obowiązki stron dotyczące (pokrywania kosztów odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, dni wolnych oraz warunków rozwiązania umowy).
  6. Sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczania zawodowego.
  7. Informację, że cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

   

  Staż powinien być adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych studiów.

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

   

  Wiza w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego

   

  Cudzoziemiec ubiegając się o wizę krajową z adnotacją „wolontariusz”, aby uzasadnić cel podróży przedkłada:

  • Dokument potwierdzający, że ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.
  • Dokument potwierdzający, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
  • Umowę zawartą z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. Umowa ta określa:
  1. Opis trwania wolontariatu
  2. Czas trwania wolontariatu
  3. Warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu
  4. Godziny wykonywania świadczeń
  5. Środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca
  6. Szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń.

   

  Jeżeli do wniosku nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie ww. wizy może być rozpatrywany do 60 dni.

   

   

   

  *W przypadku ubiegania się o wizę w celu odbycia studiów, kursów języka polskiego oraz kursów przygotowawczych  do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym,  wymaga się nabycia ubezpieczenia na okres do czasu uzyskania uprawnień wynikających z potwierdzonego statusu.

  W przypadkach odwiedzin przez bliskich członków rodzin ob. Białorusi przebywających w Polsce na podstawie wiz krajowych w celu odbycia studiów lub nauki osoby takie winny wnioskować o wizy Schengen (okres pobytu 90 dni w okresie 180 dni), przedkładając wraz z wnioskiem wizowym oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi do otrzymania wizy Schengen pismo od władz uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów lub nauki w Polsce.

  Po ewentualnym otrzymaniu karty pobytu ob. Białorusi mogą samodzielnie zapraszać bliskich członków rodzin do odwiedzin, wnioskując o wizy Schengen lub wizy krajowe.

   

   

  KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY POLAKA

   

  • oryginał i kopia Karty Polaka;

  W przypadku złożenia wniosku na podstawie Karty Polaka można aplikować wyłącznie o wizę krajową!

   

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: