close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ŚRODKI FINANSOWE WYMAGANE PRZY WJEŹDZIE DO POLSKI

 • 1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski musi posiadać środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu w wysokości:

  • 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni lub
  • 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

   

  Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, są:

  • czek podróżny;
  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

   

  2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski, który

  • jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
  • ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
  • jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów w trakcie pobytu w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);.

   

  Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu są:

  • dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
  • dowód opłacenia kosztów pobytu w Polsce w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
  • skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
  • wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”

   

  3. Minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec będzie musiał posiadać na pokrycie  kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:

  • 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
  • 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,
  • 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2 albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

   

  Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

  Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.

   

  4. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, będzie musiał ponadto posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, których minimalna wysokość na każdego członka rodziny cudzoziemca wynosi:

  • 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską
  • 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
  • 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

   

  Uwaga: Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs  tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Polski.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. 2017 poz. 2122);

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę (Dz.U. 2018 poz.338);

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: