close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • EDUKACJA

 •  

  Informacja w sprawie legalizacji świadectw i innych druków szkolnych

   

  Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że legalizacji:

  1) świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości („stara matura") oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez szkoły lub kuratora oświaty, dokonuje właściwy terenowo kurator oświaty;

  2) świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości („nowa matura"), aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,

  3) świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

  W związku z powyższym osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 2 i 3 powinny dokonać wpłaty 26 zł (za jeden dokument) na rachunek bankowy MEN nr: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. Osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 2 proszone są o kontakt telefoniczny z numerem: (22) 34 74 642 lub (22) 34 74 765.

  Natomiast osoby zainteresowane legalizacją dokumentów wymienionych w pkt 3 proszone są o kontakt telefoniczny z numerem: (22) 34 74 627.

  Źródło: MEN

   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - opublikowane

   
   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 97, poz. 624). Rozporządzenie weszło w życie 15 czerwca 2010 r.

  Rozporządzenie określa warunki, tryb wydawania i wzory: świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania sprostowań w ich treści i wydawania duplikatów tych druków. Przedstawiony jest także sposób dokonywania legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

   Przepisy przejściowe przewidują m.in., że szkoły, które wydają świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, mogą je wydawać na tych drukach jeszcze w roku szkolnym 2010/2011. Również w tym roku szkolnym mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów  świadectwa  szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Większość nowych druków  zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2011/2012.

  Treść rozporządzenia wraz z wzorami świadectw

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: