close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZALECENIA

 • Podczas podróży za granicę należy przestrzegać porządku prawnego i zwyczajów kraju pobytu, w pełni respektując prawo gospodarzy do wymagania stosownego zachowania od cudzoziemców odwiedzających ich kraj.

   

  Zaleca się przed wyjazdem z Polski:

   

  • zapoznać się z warunkami istniejącymi w krajach, które pragniemy odwiedzić (unikanie regionów objętych działaniami zbrojnymi, zamieszkami lub z innych powodów szczególnie niebezpiecznych) i wykupić w rzetelnym towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiedne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
  • sprawdzić u polskich służb epidemiologicznych lub na stronie http://www.healthmap.org/ aktualne informacje o zagrożeniach chorobowych w Meksyku; warto też odwiedzić najbliższą stację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie lekarz bezpłatnie wyda międzynarodową książeczkę szczepień. 
  • sprawdzić stan ewentualnego zagrożenia huraganami i tornadami,
  • zaopatrzyć się w adresy i numery telefonów najbliższych polskich konsulatów honorowych oraz urzędów konsularnych, w Meksyku i/lub krajach sąsiednich,
  • zaopatrzyc się w adresy i numery telefonów osób, które należy zawiadomić w Polsce w razie nieszczęśliwego wypadku (dane te należy ołówkiem wpisać w odpowiednim miejscu do paszportu)
  • wykonać i zabrać fotokopie paszportu, biletu i dowodu osobistego oraz 2 aktualne zdjęcia paszportowe - na wypadek zgubienia lub kradzieży dokumentów.

  UWAGA: Przy przelocie do i z Meksyku przez terytorium USA, konieczne jest posiadanie wizy USA. Aby otrzymać nową wizę USA w Meksyku, potrzeba do trzech tygodni.

   

  Po przyjeździe do Meksyku:

   

  • zachować do czasu wyjazdu Formularz Migracyjny (FM para Turistas), który otrzymuje się przy wjeździe do Meksyku,
  • sprawdzić ważność pieczątki którą urzędnik wlepia w paszport przy wjeździe, w przypadku planowania pobytu w Mekyku poza wskazaną w pieczątce datę, udać się do centrali Instytutu Migracji (INM) w mieście Meksyk lub lokalnego agenta INM w celu wbicia nowej pieczątki i przedłużenia legalności pobytu. Obywatele Polski mogą przebywąć bezwizowo w Meksyku do 180 dni w celach turystycznych, mimo to data w w/w pieczątce jest istotna.
  • korzystać z hoteli i hosteli cieszących się dobrą opinią,
  • trzymać fotokopie dokumentów osobno od dokumentów i pieniędzy,
  • w razie podróży publicznymi środkami transportu lub udziału w imprezach masowych, umieścić dokumenty i pieniądze na klatce piersiowej pod ubraniem,
  • nienocować w namiotach i samochodach poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
  • oddawać cenne przedmioty, bilety, paszporty do depozytu w hotelu,
  • posiadać kilka rodzajów środków płatniczych (gotówka, czeki podróżne, karty kredytowe itp.) i przechować je w różnych miejscach,
  • niekorzystać z autostopu oraz z usług osób nieznajomych, szczególnie w kwestiach zakwaterowania,
  • unikać przebywania w nieznanych, odludnych miejscach po zmroku,
  • w miarę możliwości odbywać podróży w większej grupie osób,
  • unikać odbywania podróży w porze nocnej, szczególnie bocznymi drogami, oraz niezatrzymywać się poza miejscami wyznaczonymi i chronionymi,
  • unikać  wypraw w tereny nieznane lub niebezpieczne,
  • podczas wypraw uwzględniać  warunki klimatycznych oraz własne możliwości kondycyjne i zdrowotne,
  • unikać ekstrawaganckiego i prowokującego ubioru oraz zachowania,
  • spożywać  wyłącznie sprawdzonych produktów i przestrzegać  zasad higieny, staranne mycie rąk,
  • pić jedynie wodę przegotowaną lub butelkowaną, niedodawać kostek lodu do napojów 
  • nie stawiać oporu w razie bycia celem napadu z użyciem broni,
  • w razie aresztowania lub zatrzymania domagać się kontaktu z polskim konsulatem w mieście Meksyk lub konsulatem honorowym,
  • zajrzeć do biur renomowanych agencji turystycznych w danym państwie, w których można nabyć broszury czy informatory zawierające praktyczne wiadomości lokalne, często nieuwzględniane w ogólnych przewodnikach
  • w przypadku zachorowania na żołtą gorączkę (dengue) w wyniku ukąszenia komara, nie brać aspiryny itp. leków oraz skontaktować się z lekarzem.
  • Informacje na temat chorób można uzyskać pod numerem telefonu 018000044800 (24h, w języku hiszpańskim),
  • Polacy którzy planują dłuższy pobyt lub pobyt w celach pracy czy nauki, powinni w INM uzyskać książeczkę FM3. Wskazane jest uzyskać meldunek, poprzez wpis w FM2, jednak rejestracja meldunku nie jest obowiązkowa przy pobytach w Meksyku do 6 miesięcy.

  Na terenie Meksyku działają lub powinny działać całodobowo telefony alarmowe 066 i 911.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków. Grozi za to kara wieloletniego więzienia.

   

  W związku z powtarzającymi się sygnałami o naruszaniu przez polskich obywateli prawa o zatrudnieniu obowiązującego w państwie pobytu oraz o dokonywanych nielegalnych naborach do pracy za granicą, MSZ przypomina, że podstawowym warunkiem legalnego podjęcia pracy jest posiadanie wydanego przez właściwe władze państwa pobytu zezwolenia na zatrudnienie. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie takiego zezwolenia jest wiza z prawem do pracy, wstawiana do paszportów obywateli RP jeszcze przed ich wyjazdem z Polski przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne tych państw. Obywatele polscy zamierzający podjąć pracę zagranicą powinni przed wyjazdem z kraju sprawdzać wiarygodność rekrutujących ich pośredników oraz żądać potwierdzenia legalności zatrudnienia. Ministerstwo ostrzega, że w cudzoziemców naruszających prawo państwa pobytu wymierzane są kary przewidziane w miejscowym ustawodawstwie, a po ich odbyciu cudzoziemcy są wydalani i otrzymują niekiedy wieloletnie zakazy wjazdu.

   

  Departament Konsularny i Polonii MSZ przypomina, iż w wielu trudnych sytuacjach może obywatelom RP udzielić skutecznej pomocy konsul polski, jednak podjęcie przez konsula interwencji możliwe jest dopiero po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu; należy także pamiętać, że wykonuje on swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej niż traktują obywateli własnych. Na jaką pomoc ze strony konsula może liczyć polski turysta? W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   

  W przypadku utraty pieniędzy konsul może:

   

  • pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

  Należy pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji - w zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego. Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia. W razie zatrzymania lub aresztowania turysta ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa. 

   

  W przypadku aresztowania obywatela polskiego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu,
  • wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany),
  • odwiedzić go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.

  W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

   

  Jakich działań konsul nie może podjąć?

   

  • prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego),
  • płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich,
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

  Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

   

  Ministerstwo podkreśla, że bezpieczeństwo, zdrowie i życie turystów zależą w największym stopniu od nich samych. Zawarte w poradniku "Polak za granicą" zalecenia mają jedynie pomóc w zachowaniu ostrożności oraz zapobiec wielu niepotrzebnym sytuacjom, których można uniknąć.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: