close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA POBYTOWA W CELU WYKONYWANIA PRACY W POLSCE

 •  

  INFORMUJEMY UPRZEJMIE, ŻE OD 15 WRZEŚNIA 2011 ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ.  

   

  Wydanie wizy w celu wykonywania pracy określone jest przepisami ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Z 2003 r., Nr 58, poz. 514 z późn. zm.)  oraz m.in. poniższych rozporządzeń resortowych:

   

  1. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców,
  2. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
  3. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu  na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania  przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

  Wiza pobytowa w celu  wykonywania pracy może być  wydana po przedłożeniu  przez cudzoziemca  jednego z następujących dokumentów:

   

  1. przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę na terytorium RP  w rozumieniu przepisów ustawy  z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.  z 2003 r.  Nr 58, poz. 514 z późn. zm.)
  2. pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze  powierzenia cudzoziemcowi  wykonywania  pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane dla ściśle określonych kategorii  cudzoziemców (np. zaświadczenie rektora uczelni, sekretarza naukowego PAN).

  Wizę, o której  mowa wydaje się  na okres pobytu, który odpowiada  okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu lub oświadczeniu, nie dłużej jednak niż na rok. Termin rozpoczynający ważność wizy nie może być wcześniejszy do terminu w wyżej wymienionych dokumentach.

  Rozporządzenie  MGPiPS z dnia 19 grudnia  2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności  uzyskiwania zezwolenia na pracę (Dz. U. Z dnia 28 grudnia  2001 r. z późn. zm.) dotyczy m.in. następujących przypadków:

   

  1. prowadzenia szkoleń, udziału w stażach zawodowych, pełnienia funkcji doradczej, nadzorczej lub wymagającej szczególnych kwalifikacji  i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programów pomocowych,
  2. nauczycieli języków obcych lub prowadzących zajęcia w językach obcych wykonujących pracę   w ramach umów  i porozumień międzynarodowych realizowanych  przez właściwego  ministra do spraw nauki, oświaty i wychowania,
  3. cudzoziemców,  w stosunku do których  umowy i porozumienia  międzynarodowe, których Polska jest stroną, dopuszczają  wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę,
  4. cudzoziemców wykonujących indywidualnie lub w zespołach, trwających do 30 dni w roku  kalendarzowym, usługi artystyczne, które obejmują działania aktorów, dyrygentów, wokalistów, tancerzy, etc.
  5. cudzoziemców delegowanych do pracy w instytutach kulturalnych państw obcych na terytorium RP, na podstawie umów międzynarodowych – pod warunkiem wzajemności,
  6. studentów wykonujących pracę w ramach staży zawodowych  realizowanych  przez organizacje  będące członkiem międzynarodowych zrzeszeń studentów (np. AIESEC),
  7. cudzoziemców, którzy, zachowując  miejsce stałego pobytu za granicą, zostają delegowani na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym m.in. w celu:
  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych, naprawy dostarczanych urządzeń, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem,
  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, etc. wykonanego przez przedsiębiorcę polskiego,
  • przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego, będącego odbiorcą urządzeń, maszyn, konstrukcji, etc o którym mowa w lit. a).
  • cudzoziemców, którzy zachowując miejsce stałego pobytu za  granicą, wygłaszają okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje.
  • Pierwszą wizę pobytową w celu wykonywania pracy może wydać wyłącznie konsul właściwy ze względu na kraj zameldowania cudzoziemca.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: