close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY POLSKIE I W STREFIE SCHENGEN

 • Okręg konsularny Ambasady RP w Meksyku obejmuje terytorium Meksyku i Kostaryki. Obywatele w/w państw mogą wjechać i przebywać w Polsce bez wizy na okres nie przekraczający 90 dni w okresie 180 dni w celach turystycznych lub odwiedzin. Wyjazdy w celu m.in. podjęcia studiów lub pracy na podstawie umowy o pracę wymagają odpowiedniej wizy krajowej.

   

  Obywatele innych państw zamieszkujący w Meksyku mogą się starać o wizę krajową lub Schengen w Meksyku, tylko jeżeli są posiadaczami bezterminowej karty stałego pobytu lub termin ważności ich karty jest dłuższy o 3 miesiące niż termin planowanej podróży do Polski.

   

  Aby złożyć wniosek wizowy należy zarezerwować wizytę w systemie https://secure.e-konsulat.gov.pl/

  Nie ma możliwości otrzymania wizy poza umówioną wizytą w systemie.

   

  Obywatele Kostaryki także powinni umówić się na spotkanie przez system http://www.e-konsulat.gov.pl/, jeśli jednak nie mogą stawić się osobiście na spotkaniu mogą wysłać dokumenty za pomocą DHL, płacąc koszt przesyłki zwrotnej (gia prepaga).  

   

  Prosimy zapoznać się z dokładną informacją o opłatach w dedykowanej zakładce.

   

  Opłaty konsularne muszą być dokonane w dolarach amerykańskich gotówką w dniu złożenia wniosku lub poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na konto dolarowe Ambasady RP w Meksyku. Dane konta znajdują się w dedykowanej zakładce.

   

  Małżonek obywatela polskiego, dzieci i rodzice obywateli polskich, a także dzieci i rodzice małżonka obywatela polskiego nie płacą za wydanie wizy krajowej.

   

  Obywatel państwa trzeciego posiadający polską wizę krajową:

  a) Może wjechać i pozostać na terytorium Polski we wszystkich wymienionych okresach.

  b) Nie będzie potrzebował wizy krótkoterminowej Schengen bądź schengeńskiej wizy tranzytowej, aby przejechać tranzytem przez terytoria państw członkowskich Schengen, podróżując drogą lądową z lub do jednego z europejskich portów lotniczych.

  c) Ma prawo pobytu do 90 dni w okresie 180 dni w pozostałych krajach Schengen.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY (wszystkie rodzaje wiz)

  1. Formularz wizowy wygenerowany przez system e-konsulat i odpowiednio wypełniony
  2. Ważny paszport  ( oryginał i kopia strony z danymi osobowymi, ze zdjęciem ), z minimum 3-miesięcznym okresem ważności po wygaśnięciu wizy i z co najmniej dwoma wolnymi stronami. Paszport nie może być starszy niż 10 lat
  3. Opłata w gotówce lub potwierdzenie zapłaty za wniosek wizowy (oryginał z Scotiabank)
  4. 1 aktualna fotografia w kolorze, rozmiar 4.5 cm wysokość  x 3.5 cm szerokość, na wprost,  na białym tle, z zamkniętymi ustami, z odsłoniętymi uszami. Prosimy nie przyklejać zdjęcia.
  5. Ubezpieczenie medyczne odpowiadające okresowi ważności wizy. Ubezpieczenie powinno obejmować całą podróż, być ważne w całej strefy Schengen i pokrywać pilne koszty leczenia na kwotę minimum 30 000 euro
  6. Rezerwacja lub bilet na podróż do Polski
  7. Obywatele innych krajów niż Meksyk lub Kostaryce: oryginał i kopia ważnej karty pobyt.

   

  WIZA W CELU PODJĘCIA STUDIÓW LUB WYMIANY STUDENCKIEJ

  1. List instytucji polskiej potwierdzający przyjęcie na studia lub wymianę
  2. List instytucji meksykańskiej potwierdzający przyjęcie na studia lub wymianę (jeżeli dotyczy)
  3. Ostatni uzyskany dyplom
  4. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową: wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzenie otrzymanie wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy, dokumenty potwierdzające uzyskanie stypendium… Stypendyści Erasmus Mundus nie potrzebują przedstawiać dodatkowych dokumentów potwierdzających ich środki utrzymania. Jeżeli przedstawione dokumenty są na imię i nazwisko osoby trzeciej (np. rodzica), wnioskodawcy powinien załączyć oświadczenie tej osoby z podpisem poświadczonym notarialnie.

   

  WIZA W CELU PRACY

  1. Pozwolenie na pracę (pozwolenie na pracę powinno być załatwione przez firmę w Polsce. Ambasada RP w Meksyku nie pośredniczy w tym procesie)
  2. List pracodawcy polskiego potwierdzający zamiar zawiązania stosunku pracy i zawierający najważniejsze informacje o zatrudnieniu i/lub podpisana umowa na pracę.
  3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i ukończone studia

   

  WIZA W CELU TURYSTYCZNYM

  1. Plan turystyczny i dokonane rezerwacje z hotel i przejazdy
  2. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową: wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzenie otrzymanie wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli przedstawione dokumenty są na imię i nazwisko osoby trzeciej (np. rodzica), wnioskodawcy powinien załączyć oświadczenie tej osoby z podpisem poświadczonym notarialnie.
  3. Zaświadczenie ze strony pracodawcy lub jednostki edukacyjnej

   

  WIZA W CELU ODWIEDZIN

  1. Jeżeli zapraszający jest obywatelem polskim: zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim oraz list zapraszającego uzasadniający wnioskowany okres ważności wizy.
  2. Jeżeli zapraszający nie jest obywatelem polskim (np. małżonek pracujący w Polsce): oświadczenie z podpisem poświadczonym przez notariusza o celu pobytu zapraszanego oaz zamiarze zapewnienia zakwaterowania i środków do życia osobie zapraszanej, dokumenty potwierdzające zdolność finansową osoby zapraszającej lub zaproszonego (wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzenie otrzymanie wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy…), dokument potwierdzający zakwaterowanie (umowa najmu lub rezerwacja hotelu).
  3. Akt małżeństwa lub urodzenia: jeżeli pozwala ustalić relacje między zapraszającym a zapraszanym

   

  WIZA W CELU BIZNESOWYM

  1. List instytucji polskiej potwierdzający zaproszenie na udział w spotkaniu, wydarzeniu lub szkoleniu lub inny dokument podmiotu polskiego (jeżeli dotyczy)
  2. List instytucji meksykańskiej potwierdzający zaproszenie na udział w spotkaniu, wydarzeniu lub szkoleniu lub inny dokument podmiotu meksykańskiego (jeżeli dotyczy)
  3. Zaświadczenie od pracodawcy
  4. Dokumenty potwierdzające zdolność finansową: wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzenie otrzymanie wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy…

   

  W dniu spotkania należy przedstawić strażnikowi Ambasady potwierdzenie rezerwacji spotkania.

   

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy cons.mex@msz.gov.pl. Prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie telefoniczny.

   

  Każdy wniosek wizowy jest indywidualny. Wniosek powinien być przedstawiony w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Meksyku. Opłata konsularna jest pobierana za wniosek wizowy, nie za wydanie wizy. Z tego powodu  w wypadku odrzucenia wniosku o wydanie wizy NIE zwraca się zapłaconej kwoty.

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny – obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w systemie e-konsulat.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.
  2.  Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

  W sprawie jakichkolwiek wątpliwości w sprawach konsularnych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie telefoniczny.

   

  JEŻELI POLSKA NIE JEST DOCELOWYM KRAJEM PODRÓŻY W STREFIE SCHENEGEN , WNIOSKODAWCA POWIENIEN UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ W KONSULACIE KRAJU DO KTÓREGO SIĘ UDAJE.

   

  Wiza Schengen  wydana przez inne państwa jest  autoryzowana w Polsce  przez okres jej ważności.

   

  Służby odpowiedzialne za kontrolę graniczną w Polsce  powinny potwierdzić w momencie przyjazdu do strefy Schengen czy przyjeżdżający spełnia niezbędne warunki do przebywania na jej terenie.  W tym sensie Ambasada doradza zabranie ze sobą kopii wszystkich dokumentów, które załącza się do wniosku wizowego (np. zaproszenie, potwierdzenie biletu powrotnego, potwierdzenie rezerwacji hotelu etc.).  Dokumenty te ułatwią kontrolę  i pomogą ominąć czas oczekiwania na granicy.

   

  W przypadku kiedy posiadacz wizy Schengen nie może przedstawić dokumentów potwierdzających  powrót do  kraju, służby graniczne mogą odmówić wjazdu na teren strefy Schengen pomimo posiadania ważnej wizy. W tym wypadku osoba  ta będzie odesłana do kraju swojego pochodzenia.  Od tej decyzji nie przysługuje prawo reklamacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: