close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZY POLSKIE I W STREFIE SCHENGEN

 • Okręg konsularny Ambasady RP w Meksyku obejmuje terytorium Meksyku i Kostaryki. Obywatele w/w państw mogą wjechać i przebywać w Polsce bez wizy przez okres nie przekraczający 90 dni, z wyjątkiem przyjazdów do pracy i na pobyt stały (w tych ostatnich  dwóch przypadkach można złożyć wniosek wizowy wyłącznie w Ambasadzie RP w Meksyku).

   

  Schengen

   

  Od dnia wejścia Polski do strefy Schengen, tj. od 21 grudnia 2007 roku, konsulaty polskie wydają wizy pobytowe jednolite (Schengen) o symbolu C, które uprawniają do wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu na terytorium.

   

  Wystawiane przez konsulów polskich wizy pobytowe krajowe o symbolu D (wizy długoterminowe, tj. na pobyt dłuższy niż 90 dni, wizy pobytowe krajowe w celu wykonywania pracy, wydane w trybie art. 32 Ustawy o Cudzoziemcach oraz wizy wydane w trybie art. 33 i 34 tej ustawy)  upoważniają do wjazdu i pobytu jedynie na terytorium Polski.

  Wystawiane od 21 grudnia 2007 roku przez konsulów polskich wizy pobytowe jednolite (Schengen) o symbolu C z ograniczoną ważnością terytorialną, upoważniają do poruszania się po terytorium Polski i wskazanych w wizie państw członkowskich.

   

  Nie ma kontroli paszportowej na wewnętrznych granicach lądowych. Kontrole paszportowe na lotniskach zostaną zachowane prawdopodobnie do końca 2008 roku.

   

  Obywatel państwa trzeciego posiadający polską wizę długoterminową podróżujący do lub z Polski:

   

  a) Może wjechać i pozostać na terytorium Polski we wszystkich wymienionych okresach.

  b) Będzie potrzebował wizę krótkoterminową Schengen dla wjazdu i pobytu na terytoriach państw członkowskich we wszystkich wymienionych okresach. Łączny pobyt nie może przekroczyć 90 dni w okresie pół roku, liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

  c) Nie będzie potrzebował wizy krótkoterminowej Schengen bądź schengeńskiej wizy tranzytowej, aby przejechać tranzytem przez terytoria państw członkowskich Schengen, podróżując drogą lądową z lub do jednego z europejskich portów lotniczych.

   

  Obywatel  państwa trzeciego – posiadacz pozwolenia na pobyt i karty pobytu, wydanych przez władze polskie, podróżujący do lub z Polski,  nie będzie potrzebował wizy krótkoterminowej Schengen dla wjazdu i pobytu na terytoriach państw członkowskich Schengen na maksymalny okres ciągłego pobytu, lub kilkakrotnych wjazdów i pobytów, nieprzekraczający 90 dni w okresie pół roku liczonych od dnia pierwszego wjazdu do innego kraju Schengen z Polski na podst. paszportu i polskiego dokumentu pobytowego.

   

   

  Wizy krajowe

   

  Wnioski i dokumenty do realizacji wiz przyjmowane są w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 15. Bez wcześniejszego umawiania wizyty.

   

  Opłatę konsularną należy zdeponować w USD w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Meksyku.

   

  Przelew wewnątrz Meksyku:

  Na rachunek:      AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MEKSYKU

  BANK:   SCOTIABANK INVERLAT S.A.

  Oddział:  Miguel  Ángel de  Quevedo

  Miguel Ángel de Quevedo 478

  Col. Barrio Santa  Catrina

  C.P. 4010 Meksyk DF

  Numer konta: 044180001072299928

   

   

  Przelew spoza Meksyku:

  Posiadacz konta: AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W MEKSYKU

                               Adres: Cracovia 40, Col. San  Angel

                  01000 Miasto Meksyk

   

  Bank:     SCOTIABANK INVERLAT

  Av. Miguel de Quevedo 478, col. Barrio Santa Catarina

  Numer rachunku: 044180001072299928

  SWIFT: MBCOMXMM

  TRANSFER BANK: JP Morgan Chase Manhattan Bank, New York, N.Y.

   

  Termin wydania decyzji o przyznaniu wizy wynosi 6 dni roboczych. Obywatele Kostaryki powinni przynieść swoje dokumenty do Ambasady lub mogą je wysłać za pomocą poczty, płacąc koszt przesyłki zwrotnej.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1.       Ważny paszport  ( oryginał i kopia strony z danymi osobowymi, ze zdjęciem ), z data ważności co najmniej 3 miesiące po wygaśnięciu wizy i z co najmniej dwoma stronami wolnymi. Paszport nie może być starszy niż 10 lat;

  2.        Potwierdzenie zapłaty za wniosek wizowy (kopia potwierdzenia z banku);

  3.        2 aktualne fotografie w kolorze, rozmiar 4.5 cm wysokość  x 3.5 cm szerokość, na wprost,  na białym tle, z zamkniętymi ustami, z odsłoniętymi uszami (zdjęcie przypiąć do wniosku wizowego) ;

  4.       Kopia ubezpieczenia medycznego aktualnego  podczas okresu ważności wizy, dla całej strefy Schengen na pokrycie kosztów co najmniej 30000 euro.  Ambasada nie zapewnia informacji na temat agencji ubezpieczeniowych;

  5.       Zarezerwowane i wskazane daty podróży ( agencja zarejestrowana w IATA).  W przypadku podróży samolotem, bilet może być przedstawiony w momencie odbioru wizy (oryginał i kopia),

  6.       Zaświadczenie o zatrudnieniu i zaświadczenie o dwóch  ostatnich wypłatach,  przedstawić numer podatnika i czynności bankowe z  ostatnich 3 miesięcy,

  7.       Kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy,

  8.       Wypełniony  i podpisany formularz wniosku o wizę; formularz o wizę SCHENGEN dla pobytu do 90 dni, formularz o wizę KRAJOWĄ dla pobytów dłuższych niż 90 dni,

  9.       Przedstawić  dowód zabezpieczenia finansowego, czynności bankowe, saldo kont: bankowego, oszczędnościowego i  bieżącego; międzynarodowe karty kredytowe (oryginały i kopie z trzech ostatnich miesięcy);

  10.   Dla obywateli nie meksykańskich karta pobytu w Meksyku lub autoryzacja powrotu do Meksyku wydana przez władze meksykańskie;

   

  W przypadku turystów:  Dodatkowo należy dołączyć kartę od operatora turystycznego lub agencji  turystycznej z trasą podróży (oryginał i kopia) oraz rezerwacją hoteli.

   

  W przypadku wizyt: Jeżeli osoba podróżuje w celu odwiedzin przyjaciół lub rodziny może przedstawić zaproszenie wydane w Polsce przez wojewodę  z odpowiednim adresem osoby która zaprasza (oryginał i kopia).  Ten proceder realizowany  jest w Polsce.  Wnioskodawca powinien także załączyć list do Konsula, w którym wyjaśniony jest związek rodzinny lub znajomość osoby zapraszanej z  zapraszającą .  Jeżeli  osoba zaproszona nie może dostarczyć dokumentów wymienionych w punktach 6 i 7 ( w przypadku studentów ) powinna dostarczyć dokumenty swoich rodziców bądź pełnomocników (oryginały i kopie)

   

  W  przypadku wyjazdu na studia i praktyki studenckie : należy załączyć   dokumenty  z uczelni wysyłającej  i uczelni/ instytucji która przyjmuje studenta. Studenci powinni okazać dokumenty  zabezpieczenia finansowego rodziców  (oryginał i kopie)

   

  W przypadku podróży służbowych: Należy załączyć zaproszenie od firmy w Polsce do której udaję się składający wniosek wizowy ( a także wymienione wymagania) kompletne dane firmy, adres, osoby odpowiedzialne za pobyt osoby odwiedzającej i dokładne daty przebywania w Polsce (oryginał i kopia).

   

  W momencie wjazdu na terytorium Polski  powinno się mieć na uwadze minimalne koszty wydatków,  co najmniej 50 USD dziennie   (dla dzieci poniżej 16 roku życia to 30 USD dziennie). Opłata ta może ulec zmianie w zależności od celu podróży.

   

  Małżonkowie obywateli polskich zwolnieni są z opłat za wydanie wizy (należy załączyć akt małżeństwa i paszport małżonki/małżonka)

   

   

  PROCEDURY I ZAPŁATA

   

  A)     Nowy Kodeks Wizowy ustanawia iż wniosek wizowy jest indywidualny , nawet pomimo tego iż paszport może być wydany na kilka osób  ( np. rodzice z dziećmi).

  B)      Wniosek powinien być przedstawiony w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej.

  C)      Przypominamy że opłata konsularna jest pobierana za wniosek wizowy  nie za wydanie wizy. Z tego powodu  w wypadku odrzucenia wniosku o wydanie wizy  NIE  zwraca się zapłaconej kwoty.

  D)     Konsul ma prawo obniżyć  lub zwolnić z opłat konsularnych.

  E)      W przypadku odrzucenia wniosku o wydanie wizy , osoba  może ubiegać się o uzasadnienie  odrzucenia wizy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  F)      Nowy Kodeks Wizowy wskazuje na prawo iż Konsul może unieważnić lub usunąć wizę Schengen wydaną przez inne państwo z krajów strefy . Wnioskodawca może odwołać się  od tej decyzji.   Decyzja o anulacji lub unieważnieniu wizy może być  wydana na piśmie.

   

  W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Ambasadą poprzez e-mail: cons.mex@msz.gov.pl

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  1.  Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  W sprawie jakichkolwiek wątpliwości w sprawach konsularnych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej nie telefoniczny.

   

  JEŻELI POLSKA NIE JEST DOCELOWYM KRAJEM PODRÓŻY W STREFIE SCHENEGEN , WNIOSKODAWCA POWIENIEN UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ W KONSULACIE KRAJU DO KTÓREGO SIĘ UDAJE.

   

  Wiza Schengen  wydana przez inne państwa jest  autoryzowana w Polsce  przez okres jej ważności.

   

  Służby odpowiedzialne za kontrolę graniczną w Polsce  powinny potwierdzić w momencie przyjazdu do strefy Schengen czy przyjeżdżający spełnia niezbędne warunki do przebywania na jej terenie.  W tym sensie Ambasada doradza zabranie ze sobą kopii wszystkich dokumentów, które załącza się do wniosku wizowego (np. zaproszenie, potwierdzenie biletu powrotnego, potwierdzenie rezerwacji hotelu etc.).  Dokumenty te ułatwią kontrolę  i pomogą ominąć czas oczekiwania na granicy.

   

  W przypadku kiedy posiadacz wizy Schengen nie może przedstawić   dokumentów potwierdzających  powrót do  kraju, służby graniczne mogą odmówić wjazdu na teren strefy Schengen pomimo posiadania ważnej wizy. W tym wypadku osoba  ta będzie odesłana do kraju swojego pochodzenia.  Od tej decyzji nie przysługuje prawo reklamacji.

   

  Ambasada  nie pracuje w dni świąteczne zarówno w Polsce jaki i w Meksyku.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: