close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

 • Ważne przepisy 

   

  Kodeks Postępowania Administracyjnego - ustawa z 14 czerwca 1960r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 z późn. zmianami)

  Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r., o Wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szk. Wyższego z 12 października 2006 r., w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szk. Wyższego, w  sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania (Dz. Ustaw z 2006 r. Nr 240, poz. 1743)

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012 poz. 161 z późn. zmianami)

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 z późn. zmianami)

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 z późn. zmianami)

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. 2015 poz. 1274)

  Rozporządzenie WE nr 1889/2005, wprowadzające obowiązek zgłaszania przez osoby wjeżdżające  na/ z terytorium  Unii Europejskiej  środków pieniężnych w kwocie równej 10.000 EUR lub powyżej.  Strona KE  

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy Schengen)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: