close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT POLSKI

 • Zasady wydawania dokumentów paszportowych zostały określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych i rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

  Konsul w Meksyku jest jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych na terenie Meksyku i Kostaryki.

   

  Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

   

  Paszport   biometryczny wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Przy ustalaniu terminu ważności paszportu tymczasowego, Konsul bierze pod uwagę faktyczne przesłanki i potrzeby posiadacza. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych. Paszport tymczasowy wydaje się z reguły na powrót do kraju w przypadku utraty paszportu biometrycznego lub na czas oczekiwania na nowy paszport biometryczny.

   

  Zaleca się składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego. Osoba mająca zamiar odbyć podróż do innego kraju powinna mieć na uwadze nie tylko datę  wyjazdu, ale również przepisy określające wymagany okres ważności dokumentu paszportowego przy przekraczaniu granicy tego kraju (lub odpowiednio - przy ubieganiu się o wizę).

   

  Paszporty biometryczne są gotowe do odbioru w urzędzie około 7 tygodni po złożeniu wniosku.

   

  Aktualne i pełne informacje o opłatach paszportowych widnieją w dedykowanej zakładce „Opłaty Konsularne”.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie pełnoletniej

  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

  Osoba ubiegająca się składa:

  • Oryginał dotychczasowego paszportu wraz z kopią strony z zdjęciem
  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym). Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki  (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). Podpisy składa się w obecności pracownika urzędu konsularnego.
  • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie wskazanej wyżej fotografii, w zakresie wizerunku – może złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie   o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL lub ubiegania się o dokument paszportowy po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty, wraz z jedną kopią (np. legitymacja studencka). Dokument ten powinien być ważny.
  • Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby, w przypadku złożenia wniosku o pierwszy paszport lub po utracie dotychczasowego paszportu.

   

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę  lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu  potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym).

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. 

   

  W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) - można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Należy złożyć:

  • Oryginał dotychczasowego paszportu wraz z kopią strony z zdjęciem
  • Oryginały paszportów lub dowodów osobistych rodziców, wraz z jedną kopią każdego.
  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego  (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym). Wniosek paszportowy należy wypełnić czytelnie. Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki (podpis ten będzie zamieszczony w nowym paszporcie). W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza. Rodzice i dzieci powinni złożyć podpisy w obecności pracownika konsularnego.
  • Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. W przypadku osoby  posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  a także osoby, której stan zdrowa nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia. W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Odpis polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o pierwszy dokument paszportowy lub ubiegania się o paszport za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  • Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty (np. ważna legitymacja szkolna).
  • Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby, w przypadku ubiegania się o pierwszy paszport lub utraty dotychczas posiadanego dokumentu.

   

  Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości  – konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

   

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek, należy złożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka. W przypadku kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (czyli w sytuacji, kiedy nie nastąpiło uznanie ojcostwa ani ojcostwo nie zostało ustalone) - zgodę na wydanie dokumentu paszportowego wyraża jedynie matka dziecka.

   

  Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jednego z tych palców, odciski pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków ). Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

   

  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym). Rodzice  (lub odpowiednio  ustanowieni przez sąd opiekunowie) małoletniego obowiązani są przy składaniu wniosku paszportowego również okazać  swoje dokumenty paszportowe (lub odpowiednio ew. dowody osobiste).

   

  Numer PESEL

  Numer PESEL zamieszcza się w dokumentach paszportowych.

  O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się wydanie pierwszego dokumentu paszportowego , występuje Konsul. Nie pobiera się opłaty za tę czynność.

  Osoba zainteresowana składa w tym celu: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa oraz dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego lub polski paszport jednego lub obu rodziców.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:

  • wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez numeru PESEL
  • przyjęcie przez konsula odpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego do wydania  paszportu  tymczasowego

  Możliwość wydania przez konsula paszportu tymczasowego bez numeru PESEL w przypadku dzieci nowonarodzonych za granicą – stanowi dla ich rodziców udogodnienie w sytuacjach, kiedy posiadanie dokumentu tożsamości dziecka jest pilnie wymagane lub wskazane.

  Jednakże zaleca się, aby rodzice bez zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka, co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego w sprawie o  wystąpienie przez konsula o nadanie  numeru PESEL (do sprawy wydania paszportu).

   

  Uwaga: paszporty tymczasowe bez numeru PESEL i na podstawie zagranicznego aktu stanu cywilnego są wydawane jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy wnioskodawcy nie mieli lub nie mają możliwości wyrobić dokumenty paszportowe w normalnym trybie.

  Nie ma możliwości wydania paszportu biometrycznego bez numeru PESEL.

   

  Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania (art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o  dokumentach paszportowych).

   

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu - w przypadku której występują powyższe okoliczności - kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych (do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów wskazanych w podaniu.

   

  Minister spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia zgody na wydanie drugiego paszportu. Osoba, która otrzymała zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do ministra spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania (art. 44 ust. 2-4 wymienionej stawy).

   

  Odbiór dokumentu paszportowego

  Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

   

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego  przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje przed wydaniem nowego dokumentu. Anulowany paszport i paszport tymczasowy zwraca się wnioskodawcy.

   

  Osoba odbierająca dokument paszportowy może sprawdzić za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zawarte w paszporcie są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza odbiór dokumentu na wniosku paszportowym (podpis i data).

   

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz udostępnia urząd konsularny) osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, Konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Odbiór nowego dokumentu odbywa się wówczas na koszt wnioskodawcy. W przypadku wydania kolejnego paszportu, wnioskodawcy wysyła do urzędu najpierw swój dotychczasowy paszport.

   

  Dowolność w wyborze miejsca złożenia wniosku

  Jest możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

   

  Zmiany w tym zakresie wynikają z wejścia w życie w dniu 17 stycznia 2013 r. ustawy z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Osoba mająca zamiar złożyć taki wniosek w konsulacie innym niż mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  • Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.
  • Zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego. Przykładem takiej sprawy może być przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego, przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.
  • W razie konieczności uzupełnienia przez interesanta wniosku o brakujące dokumenty, np. o tłumaczenia załączanych do sprawy paszportowej dokumentów (sądowych, notarialnych, itp.), sporządzonych w języku niebędącym językiem urzędowym kraju (krajów) stanowiącego okręg konsularny, w którym wykonuje funkcje Konsul przyjmujący wniosek o wydanie paszportu - okres oczekiwania na paszport może być dłuższy niż w konsulacie „macierzystym”.  (Na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w razie zaistnienia takiej potrzeby, a także - uzyskania właściwych tłumaczeń dokumentów).
  • W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych Konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania  informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

   

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia z opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia i załącza jedną kopię do wniosku.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
  • osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26. roku życia.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi i załącza jedną kopię do wniosku. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  Dokument paszportowy traci ważność:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,
  • z dniem śmierci jego posiadacza,
  • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   

  Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego

  Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu.  Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

   

  Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

  • sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;
  • organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu  paszportowego.

   

  Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:

  • na wniosek sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
  • na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego,
  • jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.

   

  Odwołanie od decyzji wydanej przez Konsula w sprawie odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Konsula.

   

  Pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania dokumentu paszportowego Konsul może wydać paszport tymczasowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy. O wydaniu  paszportu tymczasowego Konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego.

   

  Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym konsulat, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, po potwierdzeniu jego danych i tożsamości Konsul wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Konsule honorowi nie realizują spraw paszportowych.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju składa:

  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w urzędzie konsularnym). Wnioski, na których nie widnieją podpisy w obu przeznaczonych ku temu miejscach nie mogą być przyjęte.
  • Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym lub w wersji elektronicznej).
  • Oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu i zgłoszenie kradzieży na policji (jeżeli paszport został skradziony. W przypadku braku tych dokumentów Konsul nie będzie mógł wykluczyć, że utrata paszportu nastąpiła z winy posiadacza.

   

  Utrata dokumentu paszportowego w Kostaryce – ETD

  Obywatel polski, który utraci paszport podczas pobytu w Kostaryce – państwie gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego – może zwrócić się do innego przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej  w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document - ETD).

   

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu  powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego UE. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem. W przypadku Kostaryki, zgodę na wystawienie ETD wydaje Konsula RP w Meksyku.

   

  Sugeruje się, aby w pierwszej kolejności nawiązać kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z polskim Konsulem w Meksyku lub konsulem honorowym w San Jose. Konsul honorowy nie realizuje spraw tej kategorii, ale udzieli praktycznej pomocy w zakresie dotyczącym złożenia wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży.

   

  Należy zwrócić uwagę na trasę podróży powrotnej, gdyż tymczasowy dokument podróży ETD wydaje się na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego państwa UE. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: