close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBYWATELSTWO

 •  

  Z dniem 15 maja 2012 r. weszły częściowo w życie przepisy Ustawy o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. w zakresie dotyczącym instytucji przywracania obywatelstwa. W pozostałym zakresie przepisy weszły w życie  w dniu 15 sierpnia 2012 r. 

   

  Tekst Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000161

   

  Zgodnie z art. 4 ww. ustawy obywatelstwo polskie nabywa się:
  z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego (Prezydent RP), przez uznanie za obywatela polskiego (wojewoda) lub przez przywrócenie obywatelstwa polskiego (minister właściwy do spraw wewnętrznych).

   

  W procedurze potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przewiduje się, że:

   

  1. osoba zamieszkująca poza terytorium RP może złożyć do właściwego wojewody, wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;
  2. konsul zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wojewodzie wniosek wraz z załączonymi dokumentami oraz posiadane dokumenty i informacje o wnioskodawcy;

  Z dniem 15 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych ustalające wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego:

   

  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/95/10173/POTWIERDZENIE_POSIADANIA_LUB_UTRATY_OBYWATELSTWA_POLSKIEGO.html

  lub:  http://www.bip.mazowieckie.pl/cmsws/page/?D;1129      

   

  Wniosek składa się do Wydziału ds. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Polsce, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Osoby urodzone poza granicami kraju i nigdy nie mieszkające w Polsce składają wnioski do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub mogą skorzystać z pośrednictwa konsula właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

  Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pouczenia zawartego na ostatniej stronie formularza. Formularz wraz z towarzyszącą mu dokumentacją należy przedstawić w formie dwóch kompletów dokumentów, przy czym oryginalne dokumenty należy przedstawić do wglądu. Dokumentom w językach obcych powinny towarzyszyć tłumaczenia sporządzone/poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

   

  Do wniosku należy także załączyć informację o pełnomocniku ds. doręczeń w kraju (dla wnioskodawców zamieszkałych stale zagranicą). W przypadku ustanowienia pełnomocnika ds. postępowania w sprawie,  należy przedstawić oryginał pełnomocnictwa. W przeciwnym razie korespondencja pozostaje w aktach sprawy (ze skutkiem doręczenia).

  Po otrzymaniu odpowiedzi jest ona wysyłana na adres pełnomocnika wskazany przez wnioskodawcę. Uprzejmie prosimy o powiadamianie Wydziału Konsularnego o zmianach adresu korespondencyjnego.

  W przypadku otrzymania decyzji o odmowie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, osoba zainteresowana może, z zachowaniem terminów wskazanych w decyzji, złożyć odwołanie w Wydziale Konsularnym do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

   

  W procedurze nadania obywatelstwa polskiego przewiduje się, że:

   

  Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 21 ust. 1 ustawy);

   

  1. oświadczenia wymagane w tej procedurze od osób zamieszkałych za granicą przyjmuje do protokołu konsul (art. 9 ustawy) - również w przypadku złożenia wniosku korespondencyjnie;
  2. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego konsul przekazuje Prezydentowi RP, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  3. minister właściwy do spraw zagranicznych, działając za pośrednictwem konsula który przyjął wniosek cudzoziemca o nadanie obywatelstwa polskiego, informuje niezwłocznie wnioskodawcę o nadaniu obywatelstwa polskiego lub o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (art. 28 ust. 2);
  4. minister właściwy do spraw zagranicznych, za pośrednictwem konsula, doręcza wnioskodawcy, który złożył wniosek za pośrednictwem konsula, akt nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (art. 28 ust 3).

   

  W procedurze przywrócenia obywatelstwa polskiego przewiduje się, że:

   

  przywrócenie obywatelstwa może nastąpić tylko dla osób, które je utraciły przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim, art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim;

   

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium RP składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (art. 42 ust. 1);
  2. konsul przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz posiadane informacje i dokumenty istotne w sprawie (art. 42 ust. 2);

  Wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi dotyczące fotografii dołączonej do wniosku zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

   

  Wzór wniosku:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000501

   lub: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/653/10175/Jak_zostac_obywatelem_Polski.html

   

  Ważne linki:

   

  Ustawa o obywatelstwie z 1920 r.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19200070044

  Ustawa o obywatelstwie z 1951 r.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19510040025

  Ustawa o obywatelstwie z 1962 r.

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19620100049

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: