close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • MAŁŻEŃSTWA ZAWIERANE W KONSULACIE

 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Konsulem.

   

  Pełnoletni polscy obywatele mogą zawrzeć związek małżeński składając stosowne oświadczenia przed polskim konsulem. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez obojga narzeczonych wyłącznie obywatelstwa polskiego i tylko tego jednego. Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Muszą oni jednak znać język polski w stopniu umożliwiającym zrozumienie oświadczeń urzędowych składanych podczas ceremonii ślubnej oraz mieć ukończone 18 lat. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków.

   

  Najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą dokonać opłaty konsularnej oraz złożyć osobiście przed konsulem zapewnienia o braku okoliczności wyłączających  zawarcie małżeństwa, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.). Należy w tym celu umówić się na wizytę u konsula indywidualnie, z kompletem dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

   

  W celu zarezerwowania terminu ślubu, co najmniej na 2 miesiące wcześniej, należy przedłożyć w Sekcji Konsularnej lub przesłać na adres mailowy: cons.mex@msz.gov.pl:

  1) kserokopie obu stron ważnych dowodów osobistych nowożeńców (obie strony) lub ich paszportów.

  2) kserokopie ważnych dowodów osobistych świadków (obie strony) lub ich paszportów.

  Po otrzymaniu tych kopii, rezerwowana jest data ślubu i wysyłany pocztą, na wskazany przez narzeczonych adres, formularz wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem. Formularz ten, po wypełnieniu i podpisaniu przez obojga narzeczonych, należy niezwłocznie odesłać do Ambasady RP w Meksyku. Około 2 miesięcy przed planowaną datą ślubu Sekcja Konsularna powinna otrzymać od narzeczonych oryginały:

  3) odpisów aktów urodzenia obojga narzeczonych, wydane przez USC w Polsce nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu;

  4) w przypadku osoby, która pozostawała już wcześniej w związku małżeńskim - oryginał odpisu aktu poprzedniego małżeństwa, z adnotacją o jego ustaniu (przez rozwód lub zgon współmałżonka).

  Jeżeli takiej adnotacji nie ma, a rozwód był orzeczony za granicą, to w celu uzyskania takiej adnotacji należy najpierw przesłać do polskiego USC miejsca zawarcia (zarejestrowania) małżeństwa oryginalny odpis zagranicznego wyroku rozwodowego z klauzulą prawomocności oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski, występując jednocześnie (lub później) o wydanie przez tenże USC odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i odpis ten przedłożyć w Ambasadzie RP w Meksyku.

  Jeżeli poprzednie małżeństwo ustało na skutek zgonu współmałżonka, a nie ma o tym adnotacji w składanym odpisie aktu małżeństwa, należy dołączyć odpis aktu zgonu współmałżonka wydany przez polski USC (formularz koloru fioletowego);

  5) zapewnień każdego z narzeczonych o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Dokument taki musi być sporządzony nie później niż 30 dni przed planowaną datą ślubu. Data na tym dokumencie, świadczyć będzie o zachowania tego 30-dniowego terminu.

   

  UWAGA: niekiedy urzędy stanu cywilnego wręczają przyszłym nowożeńcom „zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego". Zaświadczenie takie nie jest dokumentem właściwym do ślubu przed konsulem. Jest ono przeznaczone dla obywateli polskich, którzy zamierzają w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego zawrzeć związek małżeński z innym obywatelem polskim lub z cudzoziemcem.

   

  Jeżeli przyszli nowożeńcy mieszkają na stale w Meksyku, zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa podpisują przed konsulem, na gotowym formularzu. Należy w tym celu umówić się na wizytę u konsula indywidualnie. Nie jest wtedy konieczne przedstawienie zapewnienia z USC miejsca zamieszkania w Polsce, natomiast i w tym przypadku konieczne jest złożenie zapewnień nie później niż na 30 dni przed zaplanowanym terminem ślubu.

   

  Opłata konsularna za zawarcie małżeństwa przed konsulem wynosi 585 USD. Należy ją uregulować gotówką lub przelewem bankowym przed dniem ceremonii.

   

  W dniu ślubu, na ceremonię należy przyjść ok. 30 minut wcześniej. Nowożeńcy oraz świadkowie przynoszą ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty. W drzwiach urzędu gości wita pracownik Wydziału Konsularnego i wprowadza do poczekalni. Odbiera on od nowożeńców i świadków dowody osobiste lub paszporty celem okazania ich konsulowi, po czym je oddaje.

   

  W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego przed konsulem oraz oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa. Te dwa dokumenty, złożone wcześniej zapewnienia oraz odpisy aktów stanu cywilnego będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Po upływie ok. jednego miesiąca nowożeńcy otrzymują pocztą (na adres zamieszkania, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem, albo na inny adres wskazany przez nich później) trzy egzemplarze odpisu aktu małżeństwa wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie, właściwego do sporządzania aktów małżeństw zawartych przed polskim konsulem.

   

  Jeśli zawierając małżeństwo któryś z małżonków zmienił nazwisko, to poczynając od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa, biegnie dla niego trzymiesięczny termin na wymianę dowodu osobistego i 4-miesięczny termin na wymianę paszportu. Po upływie tych terminów dokumenty te, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.

   

  Dodatkowe ważne informacje:

  1) Ambasada nie może zapewnić świadków do uroczystości ślubnej.

  2) Dozwolone jest fotografowanie oraz filmowanie ceremonii.

  3) Sala ślubna może pomieścić nie więcej niż 20 osób, łącznie z nowożeńcami i świadkami. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu listy gości. Nie ma możliwości organizowania w urzędzie konsularnym przyjęć weselnych ani nawet poczęstunków, jedynie zwyczaj toastów po ceremonii ślubnej jest praktykowany. Szampan do toastów nowożeńcy dostarczają na swój koszt. Urząd zapewnia obsługę i kieliszki.

  4) Akty małżeństw zawieranych przed konsulem RP w Meksyku są sporządzane w księdze małżeństw USC w Warszawie, przy Al. Generała Andersa 5 i tam też, w razie potrzeby, należy zgłaszać się w przyszłości po odpisy aktu małżeństwa.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: