close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOWODY OSOBISTE

 •  

  Informacje dla osób wymieniających książeczkowe dowody osobiste na nowe

   

  Informacje dla osób zamieszkałych za granicą

   

  Obowiązujący stan prawny nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru tego dokumentu za pośrednictwem pełnomocnika. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 112, poz. 1182 z późn. zm.) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dokumentu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania tego dokumentu.

   

  Zatem obowiązujący przepis prawa nie przewiduje udzielenia pełnomocnictwa czy pośredniczenia konsula w sprawach związanych z ubieganiem się o wydanie (wymianę) dowodu osobistego. Organem wydającym wnioski o wymianę dowodu osobistego jest wójt/burmistrz/prezydent na terenie kraju, według miejsca zameldowania na pobyt stały. W przypadku braku stałego meldunku, według ostatniego miejsca zameldowania bądź w przypadku nieposiadania stałego zameldowania - do Urzędu Miasta st. Warszawa - Śródmieście.

   

  Obywatele polscy zamieszkujący stale poza granicami naszego kraju mają prawo, nie obowiązek, posiadania ważnego dowodu osobistego. Jedynie osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty. Zatem, obywatele polscy zamieszkujący w kraju załatwiając sprawy urzędowe powinni posługiwać się dowodem osobistym. Wobec tego osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który uprawnia ją do przekraczania granicy i pobytu za granicą, a zarazem poświadcza jej obywatelstwo polskie.

   

  Zgodnie z art. 35 paragraf 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 30, poz. 1071 z późn. zm.), załatwienie sprawy dotyczącej wymiany dowodu osobistego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Wyprodukowany dowód osobisty będzie pozostawiony w organie gminy, aż do czasu jego odbioru przez wnioskodawcę, niezależnie od okresu, jaki upłynął od dnia jego wydania.

   

  W sytuacji, gdy obywatel nie zdąży odebrać dowodu osobistego, odbioru tego dokumentu może dokonać przy kolejnej wizycie w kraju.

  Terminy załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 Kpa, załatwienie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

   

  Opłata za wydanie dowodu osobistego

   

  Obowiązek wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.). Zgodnie z art. 36a ust 1 przywoływanej ustawy, dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania.

  Wysokość opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz osoby zwolnione od tego obowiązku określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 roku, w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 nr 105 poz. 1110 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty wynosi 30 zł.

   

  Zgodnie z §2 cytowanego rozporządzenia nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

   

  1.     ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
  2.     zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,
  3.     które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
  4.     przebywających w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej lub rentę socjalną,
  5.     małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

   

  Jak wynika z powyższego przepisu, zawiera on zamknięty katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku wniesienia opłaty za wydanie dowodu osobistego i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie jest uprawniony do jego rozszerzania.

   

  Jednakże w przypadku, gdy osoba dokonująca wymiany dowodu osobistego znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, może ubiegać się we właściwym ośrodku pomocy społecznej o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego na wymianę tego dokumentu.

   

  Dokumenty dołączane do wniosku o wymianę dowodu osobistego

   

  Obowiązek dołączania do wniosku o wymianę książeczkowego dowodu osobistego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego wynika wprost z przepisów prawa, a nie z wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Zgodnie z paragrafem 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. nr 112, poz. 1182 z późn. zm.) do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim.

   

  Mając świadomość trudności związanych z wydobyciem lub odtworzeniem aktów stanu cywilnego przez osoby starsze, których akty sporządzane były w okresie rejestracji wyznaniowej (od 1 stycznia 1946 r.), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do organów wojewódzkich o zapewnienie pomocy takim osobom w wymianie dowodu osobistego, w tym także w uzyskaniu odpisu skróconego aktu stanu cywilnego. W szczególności zaś zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego rozpatrywania wniosków składanych przez te osoby i o obowiązku służenia im wszelką pomocą w otrzymaniu dokumentu tożsamości.

   

  Wydanie dowodu osobistego

   

  Termin i sposób załatwienia sprawy:      

   

  - Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
  - Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia w obecności rodzica/opiekuna prawnego
  - Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców/opiekunów prawnych

   

  Wniosek wypełnia i podpisuje wnioskodawca

   

  - W przypadku małoletniego lub osoby niepełnosprawnej, która nie może złożyć podpisu, wnioskodawca oraz opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy składa stosowne oświadczenie o niemożności złożenia podpisu.
  - W obecności interesanta, pracownik sporządza formularz (druk ścisłego zarachowania) zawierający w części A dane osobowe, zdjęcie, termin ważności dowodu osobistego, pieczęć wystawcy oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzania formularza a w części B potwierdzenie złożenia wniosku oraz termin odbioru dowodu osobistego. Część B otrzymuje wnioskodawca. Dokument ten stanowi podstawę do odbioru dowodu osobistego.

   

  Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych zawartych w części A formularza własnoręcznym podpisem

   

  Dowód osobisty odbiera się osobiście

   

  - Przy odbiorze wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego (w przypadku zagubienia części B formularza, wnioskodawca składa stosowne oświadczenie, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego).
  - Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.
  - Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.

   

  Termin załatwienia sprawy:

   

  trzydzieści dni od daty złożenia wniosku w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

   

  Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego

   

  - Przypominamy, że osoba która otrzyma dowód osobisty jest obowiązana powiadomić właściwy urząd skarbowy o serii i numerze dowodu osobistego poprzez wypełnienie i przekazanie formularza NIP-3 (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), NIP-1 w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  - Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty, a emeryci lub renciści także za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego (np. ZUS).

   

  Sankcje za niedopełnienie obowiązku wymiany dowodu osobistego:

   

  Odnosząc się do kwestii rodzaju kary, jaką zagrożone jest wykroczenie polegające na uchylaniu się od wymiany dowodu osobistego, informacje te reguluje art. 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 z późn. zm.), zgodnie z którym kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do jednego miesiąca albo karze grzywny.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: