close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • APOSTILLE - POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW

 •  

  Ambasada uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia 2005 r. weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. Stronami Konwencji jest 86 pastw, w tym m.in. Meksyk, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Izrael, Rosja, Szwajcaria, Japonia, Kolumbia.

  Konwencja nakłada na jej sygnatariuszy wymóg zniesienia legalizacji dokumentów sporządzonych na terytorium jednego z Państw - Stron, a przedkładanych na terytorium innego. Za dokumenty urzędowe uważa się dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych. Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

   

  W miejsce  legalizacji dokumentów dokonywanej do tej pory przez konsulów wprowadzono jednolite  poświadczenie zwane „Apostille", które jest dołączane jest do dokumentu. Klauzula apostille poświadcza m.in.: autentyczność podpisu na dokumencie; charakter, w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Klauzula nie odnosi się do treści dokumentu.

  Dokument opatrzony apostille może być w zasadzie (wyjątek: świadectwa ukończenia szkoły) bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i innym instytucjom Państw - Stron Konwencji z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

   

  Oznacza to w praktyce, że aby dokument urzędowy polski mogły być przedstawione władzom zagranicą, lub na odwrót, należy go uprzednio apostillować w kraju wydania dokumentu (a potem wykonać poświadczone tłumaczenie).

  Konsule polscy nie apostilluja dokumentów. Jedynym urzędem właściwym do wydawania apostille w stosunku do polskich dokumentów jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (adres: MSZ, Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa tel.: 00 48 22 523-9463 lub 00 48 22 523-9128). Za wydanie apostille jest pobierana opłata skarbowa w wysokości 60 zł. Apostille wydawana na terytorium Polski jest dwujęzyczna (w języku polskim i angielskim), w formie wydruku komputerowego.

   

  W stosunku do Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, Konwencja Haska weszła w Zycie z dniem 14 sierpnia 1995 r. Właściwym urzędem do wydawania apostille dla dokumentów:

   

  • federalnych - jest Secretaria de Gobernación, Subdirección de Formalización y Control (adres: Río Amazanos 62, Interior Piso 3, esq. Río Lerma, col. Cuauhtemoc, código postal 06500, México D.F.);  dla dokumentów stanu cywilnego Archivo General de Notarias, col. 10 de Mayo  Del. Venustiano Carranza   Mexico DF.
  • stanowych - Secretaria General de Gobierno, odpowiednio każdego stanu.

  Aktualny wykaz państw stron Konwencji jest dostępny w punkcie legalizacyjnym lub na tej stronie

   


   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: