close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PIERWSZEGO PASZPORTU TYMCZASOWEGO MAŁOLETNIEMU URODZONEMU ZA GRANICĄ

 •  

   

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 sierpnia 2012 r. podstawowym dokumentem paszportowym wydawanym dzieciom w wieku 0‑13 lat jest paszport 5-letni (biometryczny). Warunkiem koniecznym do jego wydania jest posiadanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka lub posiadanie przez dziecko numeru PESEL. Więcej informacji tutaj:

   

  1. TRANSKRYPCJA BRYTYJSKIEGO AKTU URODZENIA.

  2. NADANIE NUMERU PESEL.

  3. WYDANIE PASZPORTU 5-LETNIEGO DLA MAŁOLETNIEGO W WIEKU OD 0 DO 13 LAT.

   

  W związku z powyższym, standardowo, w przypadku dziecka urodzonego w Wielkiej Brytanii należy w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Można to zrobić za pośrednictwem członków rodziny w Polsce (wysyłając im brytyjski odpis aktu urodzenia dziecka oraz tłumacząc go u tłumacza przysięgłego) lub za pośrednictwem działu prawnego konsulatu.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydanie przez konsula paszportu tymczasowego małoletniemu urodzonemu za granicą (pierwszy paszport dla noworodka) bez zamieszczania w tym dokumencie numeru PESEL, na podstawie oryginału pełnego brytyjskiego aktu urodzenia.

   

  Okres oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi 3 tygodnie od dnia złożenia wniosku paszportowego.

   

  Na spotkaniu muszą być obecni oboje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

   

  Małoletni do 5. roku życia nie muszą być obecni w konsulacie podczas składania wniosku o wydanie im paszportu tymczasowego.

   

  Opłata konsularna za wydanie pierwszego paszportu tymczasowego bez numeru PESEL małoletniemu urodzonemu za granicą wynosi 24 GBP.

   

   


  WAŻNE!

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy umówić termin spotkania w konsulacie w systemie e-Konsulat: www.e-konsulat.gov.pl. Więcej informacji na temat umawiania wizyt: http://www.msz.gov.pl/pl/p/manchester_gb_k_pl/informacje_konsularne/wizyta_w_konsulacie/


   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego bez numeru PESEL małoletniemu urodzonemu za granicą:

   

  Prawidłowe przygotowanie się do spotkania paszportowego w konsulacie pozwoli Państwu na uzyskanie pierwszego dokumentu paszportowego dla dziecka w podanym powyżej terminie.

   

  Brak niezbędnych załączników do wniosku paszportowego lub brak ważnych dokumentów tożsamości rodziców może spowodować konieczność ponownego umówienia się na spotkanie oraz wydłużenie procedury paszportowej, może też narazić Państwa na stres, niedogodności oraz dodatkowe koszty związane np. z koniecznością przełożenia terminu zaplanowanej podróży.

   

  Przed wizytą w konsulacie prosimy o sprawdzenie,

  czy posiadacie Państwo wszystkie niżej wymienione dokumenty

   

  1.      Wniosek paszportowy – nowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku). W przypadku dzieci do 13 roku życia nie zamieszcza się w ramce wzoru podpisu osoby aplikującej o dokument paszportowy.

   

  2.      Odpis aktu urodzenia dziecka - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rodzice ubiegają się o pierwszy paszport dla dziecka, konsul może przyjąć brytyjski odpis aktu urodzenia dziecka (Certified Copy of Entry) pod warunkiem że jest on sporządzony bezbłędnie, z uwzględnieniem polskiej pisowni danych osobowych dziecka i rodziców. Przed wizytą w konsulacie sugerujemy dokładne sprawdzenie brytyjskiego odpisu, czy nie zawiera błędów, a w przypadku ich stwierdzenia, bezpośredni kontakt z właściwym Register Office w celu dokonania poprawek w brytyjskim akcie urodzenia dziecka.

  W przypadku ubiegania się o drugi paszport (obecnie jest to dokument z okresem ważności 5 lat), konieczne jest przedłożenie odpisu polskiego aktu urodzenia.

   

  3.      Jedna fotografia dziecka - kolorowa o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, białym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. W przypadku dzieci dopuszczalne są niewielkie odstępstwa od określonych powyżej zaleceń. Ważne jest natomiast, aby dziecko miało na zdjęciu otwarte oczy i zamkniętą buzię oraz aby na zdjęciu nie była widoczna inna osoba lub przedmiot.

   

  Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zdjęć do paszportów można znaleźć tutaj.

   

  4.      Ważne dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych - paszporty (obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu).

   

  UWAGA: Tożsamości  rodzica nie poświadczają dokumenty, którym ukończyła się ważność, kopie paszportów lub dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  5.      Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka - rodzice podpisują zgodę przed konsulem, bezpośrednio na wniosku paszportowym.

   

  • Jeśli jeden z rodziców nie może być obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla swojego dziecka przed notariuszem (w Wielkiej Brytanii jest to notary public) lub organem paszportowym (konsulem lub wojewodą), a drugi rodzic powinien przedłożyć oryginał tej zgody na spotkaniu paszportowym w konsulacie. WZÓR ZGODY. Zgoda musi być aktualna, tzn. podpisana nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku paszportowego.
  • Jeśli w orzeczeniu sądu zostało określone, iż władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku. W takiej sytuacji należy przedłożyć w konsulacie aktualny (wydany w okresie ostatnich 3 miesięcy) odpis wyroku lub postanowienia sądu w tej sprawie wraz z adnotacją o jego prawomocności.
  • W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania dokumentu paszportowego dla dziecka lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich, należy przedstawić orzeczenie brytyjskiego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued by the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester to a minor child without the consent of the one parent) lub polskiego sądu opiekuńczego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica. W przypadku orzeczenia sądu brytyjskiego należy również złożyć w konsulacie świadectwo wydane przez właściwy sąd brytyjski sporządzone przy użyciu standardowego formularza określonego w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II).
  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego – matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny brytyjskiego aktu urodzenia dziecka (Certified Copy of an Entry).
  • W przypadku śmierci jednego z rodziców – należy przedłożyć w konsulacie oryginalny odpis aktu zgonu.

  6.   Odpis skrócony aktu małżeństwa - jeżeli rodzice małoletniego są małżeństwem i są w posiadaniu tego dokumentu.

   

  7.  Opłata konsularna - opłatę konsularną należy uiścić w konsulacie gotówką lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate of Poland in Manchester. Konsulat przyjmuje również płatności kartami płatniczymi: debetowymi i kredytowymi.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia:

  -  odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby wydanego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

   

  Umawiając spotkanie w celu uzyskania pierwszego paszportu tymczasowego dla małoletniego w systemie www.e-konsulat.gov.pl należy podać dane jednego z rodziców (numer PESEL i datę urodzenia), a nie dziecka (opcja: PASZPORT TYMCZASOWY NA POWRÓT DO KRAJU).

  Odbiór paszportu następuje osobiście przez jednego z rodziców małoletniego. Rodzic w trakcie odbioru musi okazać swój ważny paszport lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty.

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. wydawania dokumentów paszportowych uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: