""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU TYMCZASOWEGO

 •  

   

  Zgodnie z art. 23 ust 1. ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm. )  paszport tymczasowy wydaje się:

  • osobom przebywającym za granicą na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu sporządzanego w kraju
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy może być więc wydany w sytuacji zajścia zdarzenia losowego i konieczności pilnego wyjazdu do Polski lub innego kraju będącego miejscem stałego zamieszkania obywatela polskiego. Składając wniosek paszportowy należy przedstawić potwierdzenie danego zdarzenia (akt zgonu, zaświadczenie ze szpitala, zgłoszenie z policji o kradzieży dokumentów, rezerwację biletów).

   

  W sytuacji, gdy nie zachodzi żadna w powyższych okoliczności, obywatele polscy lub rodzice małoletnich obywateli polskich powinni aplikować w konsulacie o wydanie paszportu 5-letniego (dla małoletnich w wieku 0 – 13 lat)  lub 10-letniego (osoby powyżej 13 roku życia).

   

  Czas oczekiwania na paszport tymczasowy oraz okres jego ważności zależy od sytuacji. Data wyprodukowania i odbioru dokumentu jest ustalana z pracownikiem konsulatu przyjmującym wniosek paszportowy. Osoba składająca wniosek informuje pracownika konsulatu o dacie planowanego wyjazdu, bądź o konieczności  pilnego powrotu do miejsca pobytu stałego oraz o ewentualnych innych okolicznościach, które są przesłanką do pilnej realizacji sprawy. Paszport tymczasowy zostanie wydany w terminie uwzględniającym w/w okoliczności i potrzeby.

   

  Osoba, która utraciła dokument tożsamości za granicą (dowód osobisty lub dokument paszportowy) powinna ustalić lub określić, kiedy nastąpi jej wyjazd z kraju pobytu. W momencie składania wniosku paszportowego należy poinformować pracownika konsulatu o planowanej dacie wyjazdu lub o konieczności pilnego wyjazdu.

   

  Standardowy czas oczekiwania na paszport tymczasowy wynosi około 3 tygodni. W przypadkach bardzo pilnych, wynikłych ze zdarzeń losowych, po stosownym udokumentowaniu potrzeby pilnego uzyskania dokumentu oraz potwierdzeniu przez konsulat danych osobowych danej osoby, istnieje możliwość wydania paszportu tymczasowego w krótkim czasie.

   

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Decyzję w tej sprawie podejmuje konsul.

   

  Paszport tymczasowy "na powrót do miejsca stałego pobytu" ważny jest przez kilka dni i wydawany jest jedynie w celu umożliwienia wyjazdu do Polski lub innego kraju stałego pobytu.

  Opłaty konsularne:

  -   paszport tymczasowy dla osoby dorosłej – 32 GBP,

  -   paszport tymczasowy dla małoletnich w wieku 0-18 lat – 24 GBP,

  -   paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 5 lub 10-letni – 12 GBP,

  -   tryb pilny wydania paszportu tymczasowego - 24 GBP.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie

  paszportu tymczasowego:
   

  1.    Wypełniony wniosek paszportowy – nowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku). Wzór podpisu osoby powyżej 13 roku życia nie może dotykać ani przecinać ramki umieszczonej na wniosku.

  2.    Jedna fotografia- kolorowa, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zdjęć do paszportów można znaleźć tutaj.
   

  3.    Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, dowód osobisty; w przypadku, gdy osoba utraciła paszport lub dowód osobisty – osoba wnioskująca o paszport składa oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu lub dowodu osobistego (druk dostępny w konsulacie).
   

  4.    Opłata konsularna - opłatę konsularną należy uiścić w trakcie spotkania w konsulacie gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate of Poland in Manchester. Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  W PRZYPADKU PASZPORTU TYMCZASOWEGO DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ DO 18 R.Ż. DODATKOWO:

   

  5. Ważne dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych - paszporty (obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu).
   

  Jeśli dziecko było wpisane do paszportu rodzica, niezbędne jest okazanie tego paszportu.
   

  UWAGA: Tożsamości  rodzica NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym ukończyła się ważność, kopie paszportów lub dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy lub dokument poświadczający tożsamość rodzica wystawiony przez brytyjskiego notariusza (notary public). Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.
   

  6. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu tymczasowego dla dziecka - rodzice podpisują tę zgodę przed konsulem, bezpośrednio na wniosku paszportowym.


  • Jeśli jeden z rodziców nie może być obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu tymczasowego dla swojego dziecka przed notariuszem (w Wielkiej Brytanii jest to notary public) lub organem paszportowym (konsulem lub wojewodą), a drugi rodzic powinien przedłożyć oryginał tej zgody na spotkaniu paszportowym w konsulacie. Wzór zgody można uzyskać w konsulacie kierując prośbę na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl). Zgoda musi być aktualna, tzn. podpisana nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku paszportowego.
   

  • Jeśli w orzeczeniu sądu zostało określone, iż władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu tymczasowego dziecku. W takiej sytuacji należy przedłożyć w konsulacie aktualny (wydany w okresie ostatnich 3 miesięcy) odpis wyroku lub postanowienia sądu w tej sprawie wraz z adnotacją o jego prawomocności.
   

  • W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania dokumentu paszportowego dla dziecka lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich, należy przedstawić orzeczenie brytyjskiego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued by the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester to a minor child without the consent of the one parent) lub polskiego sądu opiekuńczego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica. W przypadku orzeczenia sądu brytyjskiego należy również złożyć w konsulacie świadectwo wydane przez właściwy sąd brytyjski sporządzone przy użyciu standardowego formularza określonego w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II).

   

  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art. 42 ust. 2 lub art. 61 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) – matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.


  W przypadku śmierci jednego z rodziców – należy przedłożyć w konsulacie odpis aktu zgonu.

   

  Dodatkowo:
   

  I.    Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w związku z chorobą lub pogrzebem członka rodziny przedstawiają dokumenty potwierdzające konieczność nagłego wyjazdu (zaświadczenie ze szpitala, akt zgonu członka rodziny).

   

  II. Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy w nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową przedstawiają dokumenty potwierdzające konieczność nagłego wyjazdu służbowego (zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie dotyczące terminu planowanej podróży itp.)

   

  III. Osoby ubiegające się o paszport tymczasowy umożliwiający powrót do Polski lub innego kraju, w którym dana osoba zamieszkuje na stałe:
   

  • oświadczenie o okolicznościach, dacie i miejscu utraty paszportu lub dowodu osobistego,
  • w przypadku braku dokumentu tożsamości dodatkowo należy przedłożyć inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, legitymacja studencka, rezydentura, dokument WRS z Home Office, książeczka wojskowa itp.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia:

  -  odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby wydanego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. wydawania dokumentów paszportowych uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: