""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU NA NOWE NAZWISKO PO ŚLUBIE ZAWARTYM W WIELKIEJ BRYTANII

 •  

   

   

  W celu zmiany nazwiska w dokumentach tożsamości po ślubie zawartym w Wielkiej Brytanii należy w pierwszej kolejności dokonać umiejscowienia (transkrypcji) brytyjskiego aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego.

   

   

  Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia polskiego paszportu.

   

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • osoba, która wykaże interes prawny,
  • pełnomocnik w/w osób (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo),
  • najbliższa rodzina: wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy,

  Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego w/w osoby mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

   

  W celu umiejscowienia brytyjskiego aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego za pośrednictwem konsula należy przedłożyć:

  1)   odpis aktu stanu cywilnego (brytyjski akt małżeństwa) w oryginale - UWAGA: przedłożony dokument nie podlega zwrotowi;

  2)   tłumaczenie aktu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (lista tłumaczy przysięgłych PONIŻEJ);

  3)   wniosek o umiejscowienie (rejestrację) aktu stanu cywilnego (dostępny w konsulacie);

  4)   odpisy aktów urodzenia małżonków (jeśli jeden z małżonków jest cudzoziemcem, to zagraniczny akt urodzenia powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego);

  5)   odpisy aktów małżeństwa, jeśli osoby były wcześniej w związkach małżeńskich (w celu sprostowania i/lub uzupełnienia aktu);

  6)   ważne dokumenty tożsamości małżonków (wymagana jest obecność obojga małżonków);

  7)   w przypadku umiejscowienia zagranicznego (brytyjskiego) aktu małżeństwa małżonkowie składają przed konsulem oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci. W takim wypadku konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia, który wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego przesyła do Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy.

   

  Opłata konsularna za przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego wynosi 40 GBP (opłatę wnieść można gotówką lub kartą płatniczą w kasie urzędu. UWAGA: Konsulat nie akceptuje płatności czekami).

   

  Uwaga: okres oczekiwania na polski akt rejestrowany za pośrednictwem konsulatu wynosi ok. 2-3 miesięcy (termin załatwienia tej sprawy jest zależny od urzędu stanu cywilnego w kraju). Dopiero po otrzymaniu odpisu aktu małżeństwa wydanego przez USC w Warszawie możliwe jest złożenie wniosku o paszport, jeśli małżonkowie dokonują zmiany nazwiska po ślubie.

   

  W celu załatwienia sprawy transkrypcji należy umówić się spotkanie poprzez system www.e-konsulat.gov.pl >>> WIELKA BRYTANIA >>> MANCHSTER >>> WIZYTA W KONSULACIE >>> SPRAWY PRAWNE. Po przyjściu do konsulatu prosimy o pobranie numerka do okienka nr 3 – SPRAWY PRAWNE, podana godzina spotkania jest orientacyjna, prosimy więc o oczekiwanie na swój numerek.

   

  Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy o paszportach, w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL - istnieje obowiązek wymiany posiadanego (ważnego) dokumentu paszportowego. Osoba przebywająca za granicą, posiadająca ważny dokument paszportowy, jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 90 dni:

   

  • od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,
  • od sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W związku z powyższym, wniosek o wymianę paszportu na nowe nazwisko powinien być złożony w terminie 90 dni od daty odebrania polskiego odpisu aktu małżeństwa, który jest wysyłany przez konsulat pocztą.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z dnia 30.04.2013 r. poz. 522):

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu 5 i 10-letniego obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

  1)   ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu;

  2)   ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)   z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

  Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

  Standardowa opłata za wydanie paszportu osobie dorosłej wynosi 88 GBP. Opłata paszportowa opłacana jest gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą postal order przy okienku prawnym.

   

  Rezerwacja terminu na złożenie wniosku paszportowego powinna być dokonana po otrzymaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa w systemie www.e-konsulat.gov.pl >>> WIELKA BRYTANIA >>> MANCHSTER >>> WIZYTA W KONSULACIE >>> SPRAWY PASZPORTOWE.

   

   

  Lista polskich tłumaczy przysięgłych w Wielkiej Brytanii

   

  Nazwisko i imię

  Data nabycia uprawnień

  Numer

  Dane kontaktowe

  Gałutowska Anna

  2003-02-23

  TP/5630/05

  42 Cartmel, Hampstead Rol, NW 1 3SH, Londyn

   

  e-mail: a.galutowska@gmail.com   

  Kazik Joanna dr

  2000-03-16

  TP/701/05

  4 Wren Close, Billericay, Essex, CM11 2YU

   

  Tel:00 44 789 66 17 256, 048-42 639-85-85

  e-mail: jkazik@gmail.com   

  Ładnowska-Wańkowicz Katarzyna

  2002-11-04

  TP/1139/06

  67 Mayfield Gardens, London W7 3RB

   

  tel.: 0-208 57 59 302

  mob.: 0-7793 554 750

  e-mail: angloforum@yahoo.co.uk  

  Pasiek Katarzyna Hanna

  2004-05-14

  TP/246/06

  43/13 Bryson Road, Edinburgh EH 11 1DS

   

  e-mail: kaskapasiek@gmail.com 

  Paśnikowska Magdalena

  1998-01-20

  TP/4101/05

  4 The Elms, Elm Tree Avenue, CO13 0BD Frinton-on-Sea

   

  tel.: 0-125 55 05 706

  e-mail: info@languagewarehouse.co.uk

  Sztuczka Mariusz

  2003-10-23

  TP/3035/05

  96 Grangemouth Rd, Coventry, CV6 3FE


  Tel:0044 (0)7535-202-404, 0044 (0)7924-548-208
  Email: abc@BiuroTlumacza.co.uk  

  http://biurotlumacza.co.uk/ 

  Witkowska Aleksandra

  2003-07-14

  TP/4334/05

  5th 6 Prince Regent Street, Edinburgh EH6 4AP

   

  mob.: 0-7756 988 997

  e-mail: info@wordunit.com  

  Wołos Mariusz

  1998-11-04

  TP/6047/05

  54 Stamford Road

  Southport PR8 4ET

   

  mob.: 0-7707 623 851

  e-mail: wolos_studio@yahoo.co.uk

  Żebracka Agnieszka

  1991-02-22

  TP/1965/05

  22 Wide Bargate

  Boston PE21 6AD, Lincolnshire

   

  tel.: 0-120 53 10 004

  mob.: 0-7799 772 360

  fax: 0-120 53 62 296

  e-mail: infopab@btconnect.com

   

  Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości RP:

  http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: