""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU 5-LETNIEGO DLA MAŁOLETNIEGO W WIEKU OD 0 DO 13 LAT

 •  

   

  Okres oczekiwania na paszport 5-letni dla dziecka, które ma numer PESEL wynosi  minimum 12 tygodni od dnia złożenia wniosku paszportowego.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, a istnieje konieczność wyjazdu za granicę lub posiadania ważnego paszportu, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 5-letni (art. 23. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm). Dokument ten, ważny 1 rok, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 5‑letniego. Data jego wyprodukowania i odbioru jest ustalana z pracownikiem konsulatu przyjmującym wniosek paszportowy (3 tygodnie).

   

   


  WAŻNE!

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy umówić termin spotkania w konsulacie w systemie e-Konsulat: www.e-konsulat.gov.pl. Więcej informacji na temat umawiania wizyt: http://www.msz.gov.pl/pl/p/manchester_gb_k_pl/informacje_konsularne/wizyta_w_konsulacie/


   

   

  Opłaty konsularne:

  -  paszport 5-letni dla dziecka w wieku 0-13 lat – 28 GBP,

  -  paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 5-letni – 12 GBP,

  wydanie małoletniemu do 13 roku życia nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez  opiekuna osoby małoletniej – 167 GBP.

   

  W przypadku składania wniosku o dokument paszportowy dla małoletniego na spotkaniu muszą być obecni obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

   

  Obecność małoletniego poniżej 5 roku życia na spotkaniu paszportowym nie jest wymagana.

  W przypadku małoletnich powyżej 5 roku życia, obecność dziecka na spotkaniu jest konieczna.

   

  Od dzieci powyżej 12 roku życia pobiera się odciski palców.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 5-letni:

   

  Prawidłowe przygotowanie się do spotkania paszportowego w konsulacie pozwoli Państwu na uzyskanie nowych dokumentów paszportowych dla dzieci w podanych powyżej terminach.

   

  Brak niezbędnych załączników do wniosku paszportowego lub brak ważnych dokumentów tożsamości rodziców może spowodować konieczność ponownego umówienia się na spotkanie oraz wydłużenie procedury paszportowej, może też narazić Państwa na stres, niedogodności oraz dodatkowe koszty związane np. z koniecznością przełożenia terminu zaplanowanej podróży.

   

   

  Przed wizytą w konsulacie prosimy o sprawdzenie

  czy posiadacie Państwo wszystkie niżej wymienione dokumenty

   

  1.    Wniosek paszportowy – nowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku). W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić 2 wnioski. W przypadku dzieci do 13 roku życia nie zamieszcza się w ramce wzoru podpisu osoby aplikującej o paszport.

   

  2.    Jedna fotografia do każdego wniosku paszportowego - kolorowa, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zdjęć do paszportów można znaleźć tutaj.

   

  3.    Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego - dotyczy dzieci, które nigdy wcześniej nie posiadały paszportu oraz tych, które nie posiadają numeru PESEL.

           W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

  W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka jest cudzoziemcem i nie posiada nazwiska rodowego – konieczne jest przedłożenie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w celu potwierdzenia danych osobowych danego rodzica.

   

  4.    Numer PESEL - małoletnim numer PESEL jest nadawany przez konsula po złożeniu wniosku paszportowego i przedłożeniu odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka.

   

  W ramach procedury paszportowej nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

   

  5.    Poprzedni dokument paszportowy dziecka  - jeżeli dziecko posiadało wcześniej paszport lub paszport tymczasowy.

   

  6.    Ważne dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych - paszporty (obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu).

  Jeśli dziecko było wpisane do paszportu rodzica, niezbędne jest okazanie tego paszportu.

   

  UWAGA: Tożsamości  rodzica NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym ukończyła się ważność, kopie paszportów lub dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy lub dokument poświadczający tożsamość rodzica wystawiony przez brytyjskiego notariusza (notary public). Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  7.    Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla dziecka - rodzice podpisują zgodę przed konsulem, bezpośrednio na wniosku paszportowym.

   

  • Jeśli jeden z rodziców nie może być obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla swojego dziecka przed notariuszem (w Wielkiej Brytanii jest to notary public) lub organem paszportowym (konsulem lub wojewodą), a drugi rodzic powinien przedłożyć oryginał tej zgody na spotkaniu paszportowym w konsulacie. WZÓR ZGODY.  Zgoda musi być aktualna, tzn. podpisana nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku paszportowego.

  • Jeśli w orzeczeniu sądu zostało określone, iż władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku. W takiej sytuacji należy przedłożyć w konsulacie aktualny (wydany w okresie ostatnich 3 miesięcy) odpis wyroku lub postanowienia sądu w tej sprawie wraz z adnotacją o jego prawomocności.

  • W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania dokumentu paszportowego dla dziecka lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić aktualne i prawomocne orzeczenie brytyjskiego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued by the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester to a minor child without the consent of the one parent) lub polskiego sądu opiekuńczego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica. W przypadku orzeczenia sądu brytyjskiego należy również złożyć w konsulacie świadectwo wydane przez właściwy sąd brytyjski sporządzone przy użyciu standardowego formularza określonego w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II).

  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

  • W przypadku śmierci jednego z rodziców należy przedłożyć w konsulacie odpis aktu zgonu.

  8.    Opłata konsularna - opłatę konsularną należy uiścić w kasie konsulatu gotówką lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate of Poland in Manchester. Konsulat przyjmuje również płatności kartami płatniczymi: debetowymi  i kredytowymi.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia:

  -  odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby wydanego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026)).

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. wydawania dokumentów paszportowych uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

   

  Zachęcamy do lektury informacji paszportowych na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze: http://manchester.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_paszportowe.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: