close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE PASZPORTU 10-LETNIEGO DLA MAŁOLETNIEGO W WIEKU OD 13 DO 18 LAT

 •  

   

  Okres oczekiwania na paszport 10-letni dla małoletniego, który ma numer PESEL, wynosi minimum 12 tygodni od dnia złożenia wniosku paszportowego.

   

  W przypadku, gdy okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem, a istnieje konieczność wyjazdu za granicę lub posiadania ważnego paszportu, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10-letni (art. 23. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych z późn. zm). Dokument ten, ważny 1 rok, będzie w tym okresie spełniał wszystkie funkcje paszportu 10‑letniego. Data jego wyprodukowania i odbioru jest ustalana z pracownikiem konsulatu przyjmującym wniosek paszportowy (3 tygodnie).

   

   


  WAŻNE!

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy umówić termin spotkania w konsulacie w systemie e-Konsulat: www.e-konsulat.gov.pl. Więcej informacji na temat umawiania wizyt: http://www.msz.gov.pl/pl/p/manchester_gb_k_pl/informacje_konsularne/wizyta_w_konsulacie/


   

   

  Opłaty konsularne:

  -  paszport 10-letni dla małoletniego w wieku 13-18 lat, który nie uczęszcza do szkoły lub nie posiada aktualnego zaświadczenia o nauce  – 88 GBP,

  -  paszport 10-letni dla małoletniego w wieku 13-18 lat – 44 GBP (ulga w opłacie przysługuje tylko po przedłożeniu legitymacji szkolnej z terminem ważności lub aktualnego oryginalnego listu/zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego, iż małoletni uczęszcza do szkoły),

  -  paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 10-letni – 12 GBP,

  wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej – 262 GBP.

   

  W przypadku składania wniosku o dokument paszportowy dla małoletniego powyżej 13 roku życia i przed ukończeniem przez nich 18 roku życia na spotkaniu muszą być obecni obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Obecność małoletnich na spotkaniu paszportowym jest wymagana.

   

  Od małoletnich pobiera się odciski palców.

   

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej).

   

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o paszport 10-letni:

   

  Prawidłowe przygotowanie się do spotkania paszportowego w konsulacie pozwoli Państwu na uzyskanie nowych dokumentów paszportowych dla dzieci w podanych powyżej terminach.

   

  Brak niezbędnych załączników do wniosku paszportowego lub brak ważnych dokumentów tożsamości rodziców może spowodować konieczność ponownego umówienia się na spotkanie oraz wydłużenie procedury paszportowej, może też narazić Państwa na stres, niedogodności oraz dodatkowe koszty związane np. z koniecznością przełożenia terminu zaplanowanej podróży.

   

   

   

   

  Przed wizytą w konsulacie prosimy o sprawdzenie

  czy posiadacie Państwo wszystkie niżej wymienione dokumenty

   

   

  1.    Wniosek paszportowynowy wniosek paszportowy obowiązujący od 19 lipca 2019 r. należy pobrać, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą (link do wniosku). W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić 2 wnioski. W przypadku dzieci powyżej 13 roku życia umieszczają one wzór swojego podpisu w ramce znajdującej się pod miejscem na fotografię.

   

  2.    Jedna fotografia do każdego wniosku paszportowego - kolorowa, o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% powierzchni fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  Więcej informacji na temat wymogów dotyczących zdjęć do paszportów można znaleźć tutaj.

   

  3.    Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - paszport, lub w przypadku gdy małoletni nie posiada lub nie posiadał nigdy paszportu, dowód osobisty; w przypadku, gdy małoletni  utracił paszport lub dowód osobisty – oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu lub dowodu osobistego (druk dostępny w konsulacie).

           Jeśli małoletni nie posiadał nigdy paszportu lub dowodu osobistego, jego rodzice muszą przedłożyć decyzję właściwego wojewody o stwierdzeniu posiadania obywatelstwa polskiego przez małoletniego.

   

  4.    Numer PESEL - numer PESEL jest niezbędny w przypadku starania się o paszport 10-letni. Bez numeru PESEL nie ma możliwości zarejestrowania wniosku o paszport.

           Osoby, które nie posiadają numeru PESEL lub nie są pewne jego posiadania, powinny około 2 tygodnie przez planowaną wizytą w konsulacie skontaktować się z placówką. W przypadku stwierdzenia przez urzędnika braku numeru PESEL, należy przesłać do urzędu wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z odpisem skróconym lub zupełnym polskiego aktu urodzenia. W ramach procedury paszportowej nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

   

  5.    Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia małoletniego wydany przez polski urząd stanu cywilnego - dotyczy małoletnich, którzy nigdy wcześniej nie posiadali paszportu oraz tych, którzy nie posiadają numeru PESEL.

   

  W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

  W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka jest cudzoziemcem i nie posiada nazwiska rodowego – konieczne jest przedłożenie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w celu potwierdzenia danych osobowych danego rodzica.

          

  6.    Poprzedni dokument paszportowy małoletniego  - jeżeli małoletni posiadał wcześniej paszport lub paszport tymczasowy.

   

  7.    Ważne dowody tożsamości rodziców lub opiekunów prawnych - paszporty (obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przedłożyć dowód osobisty zamiast paszportu).

  Jeśli małoletni był wpisany do paszportu rodzica, niezbędne jest okazanie tego paszportu.

   

  UWAGA: Tożsamości  rodzica NIE POŚWIADCZAJĄ dokumenty, którym ukończyła się ważność, kopie paszportów lub dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy lub dokument poświadczający tożsamość rodzica wystawiony przez brytyjskiego notariusza (notary public). Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

   

  8.    Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dla małoletniego - rodzice podpisują zgodę przed konsulem, bezpośrednio na wniosku paszportowym.

  • Jeśli jeden z rodziców nie może być obecny na spotkaniu, może on wyrazić zgodę na wydanie paszportu dla swojego dziecka przed notariuszem (w Wielkiej Brytanii jest to notary public) lub organem paszportowym (konsulem lub wojewodą), a drugi rodzic powinien przedłożyć oryginał tej zgody na spotkaniu paszportowym w konsulacie. WZÓR ZGODY.  Zgoda musi być aktualna, tzn. podpisana nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku paszportowego.

  • Jeśli w orzeczeniu sądu zostało określone, iż władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to nie jest wymagana zgoda drugiego rodzica na wydanie paszportu dziecku. W takiej sytuacji należy przedłożyć w konsulacie aktualny (wydany w okresie ostatnich 3 miesięcy) odpis wyroku lub postanowienia sądu w tej sprawie wraz z adnotacją o jego prawomocności.

  • W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wydania dokumentu paszportowego dla małoletniego lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić aktualne i prawomocne orzeczenie brytyjskiego (Specific Issue Order that allows a passport to be issued by the Consulate General of the Republic of Poland in Manchester to a minor child without the consent of the one parent) lub polskiego sądu opiekuńczego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica. W przypadku orzeczenia sądu brytyjskiego należy również złożyć w konsulacie świadectwo wydane przez właściwy sąd brytyjski sporządzone przy użyciu standardowego formularza określonego w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II).

  • W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć w konsulacie odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

  • W przypadku śmierci jednego z rodziców należy przedłożyć w konsulacie oryginalny odpis aktu zgonu.

  9.    Legitymację szkolną z terminem ważności lub aktualny oryginalny list ze szkoły potwierdzający, iż małoletni uczęszcza do szkoły - dotyczy dzieci uczących się, umożliwia skorzystanie z ulgi w opłacie za wydanie dokumentu paszportowego. W przypadku braku takiego dokumentu należy wnieść pełną opłatę konsularną za paszport 10-letni w wysokości 89 GBP.

   

  10. Opłata konsularna - opłatę konsularną należy uiścić w trakcie spotkania w konsulacie gotówką, kartą płatniczą: debetową lub kredytową lub za pomocą zlecenia postal order wystawionego na: Consulate of Poland in Manchester.
   

  UWAGA: od osób, które nie posiadają środków na wniesienie opłaty konsularnej wnioski paszportowe nie będą przyjmowane.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia:

  -  odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia i/lub małżeństwa),

  -  dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby wydanego na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim.

   

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 1026).

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. wydawania dokumentów paszportowych uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: