close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKŁADANIE WNIOSKÓW ORAZ ODBIÓR DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH

 •  

   

  I. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu oraz paszportu tymczasowego dostępny do pobrania tutaj wraz z instrukcją wypełniania.

   

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym (punkty 1-13). Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  W celu złożenia wniosku paszportowego należy umówić termin spotkania w konsulacie w systemie E-Konsulat: www.e-konsulat.gov.pl. Osoby umawiające się mają obowiązek wydrukować potwierdzenie wizyty i w wybranym dniu stawić się z tym dokumentem w urzędzie. Osoby, które nie będą posiadały potwierdzenia wizyty nie będą wpuszczane do urzędu.

   

  Więcej informacji nt. umawiania wizyt: http://www.manchester.msz.gov.pl/pl/konsulat/informacje_o_konsulacie/.

   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 127 z późn. zm.), złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

  1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

  2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

   

  • W przypadku składania wniosku o dokument paszportowy dla małoletniego do 18 roku życia na spotkaniu muszą być obecni obydwoje rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

  • Obecność małoletniego do 5 roku życia nie jest wymagana.

  • W przypadku małoletnich powyżej 5 roku życia ich obecność na spotkaniu jest konieczna.

   

  II. ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Zgodnie z art. 15 w/w ustawy odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów za okazaniem swojego ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Jednocześnie informujemy, że osoby wymieniające paszport swój lub swojego dziecka są zobowiązane do przedłożenia swojego starego dokumentu paszportowego/dokumentu paszportowego dziecka w celu anulowania.

   

  Odbioru dokumentu paszportowego można dokonać w godzinach przyjęć interesantów:

  - poniedziałek 13:00 17:00,

  - wtorek 11:00- 15:00,

  - środa 11:00 - 15:00,

  - czwartek 11:00 - 15:00,

  - piątek 11:00 - 15:00.

   

  Konsulat jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy (święta polskie oraz brytyjskie).

   

  Wyznaczona data odbioru paszportu jest przybliżonym terminem, w którym paszport będzie gotowy, natomiast odbioru dokumentu można dokonać również po wyznaczonej dacie, w dowolny dzień roboczy w godzinach przyjęć interesantów.

   

  Status sprawy wydania paszportu biometrycznego (5 i 10-letniego) można sprawdzać samodzielnie na następującej stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy po podaniu numeru otrzymanego na potwierdzeniu złożenia wniosku paszportowego (numer znajduje się pod kodem kreskowym).

   

  W zależności od stanu realizacji sprawy, wyświetli się następująca informacja:

  • Twój wniosek został przyjęty w urzędzie. Nie możesz jeszcze odebrać paszportu.
  • Twój paszport jest w realizacji. Nie możesz go jeszcze odebrać.
  • Twój paszport jest gotowy do odbioru.

   

  Gdy wyświetli się status „gotowy do odbioru”, oznacza to, że paszport dotarł już do konsulatu i można się zgłosić po jego odbiór.

   

  Data wydania paszportu tymczasowego jest ustalana z pracownikiem konsulatu podczas spotkania paszportowego.

   

  UWAGA:

  Odbiór dokumentów paszportowych wydanych przez konsulat nie wymaga uprzednich zapisów na spotkanie w urzędzie.

  Niezbędne jest natomiast przedłożenie pracownikowi ochrony konsulatu potwierdzenia złożenia wniosku paszportowego.

   

   

  III. WYSYŁKA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH

   

  Uprzejmie informujemy, iż w zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego i po zakupieniu specjalnej koperty na przesyłkę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

   

  Proszę mieć na uwadze, iż złożenie wniosku o wysłanie pocztą dokumentu paszportowego wydłuża czas oczekiwania na ten dokument (o kolejne 1-2 tygodnie).

   

  UWAGA: Konsulat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubienie, opóźnienie doręczenia lub niedostarczenie przesyłki oraz za inne zaniedbania wynikłe z winy Royal Mail. Zagubienie paszportu przez pocztę brytyjską będzie skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku paszportowego w konsulacie i wniesienia opłaty konsularnej za wydanie dokumentu.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem gotowego paszportu pocztą powinny wykupić na poczcie kopertę NEXT DAY SPECIAL DELIVERY. Koperta powinna być poprawnie zaadresowana (imię i nazwisko adresata, adres i kod pocztowy!) oraz opłacona (z naklejonym znaczkiem special delivery lub PAID UP TO 100 g) – gotowy paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany przez Państwa adres pocztowy (wzór stosownego wniosku poniżej). Za błędne zaadresowanie koperty, a tym samym niedoręczenie przesyłki odpowiedzialność ponosi wnioskodawca.

   

  W przypadku, gdy jest to kolejny paszport należy odesłać pocztą lub pozostawić w konsulacie poprzedni dokument paszportowy (także paszport tymczasowy wydany na czas oczekiwania na paszport biometryczny, jeśli taki był wydany) w celu jego anulowania. Dokument ten zostanie zwrócony po anulowaniu razem z nowym paszportem.

   

  Wzór wniosku o odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego - WYSYŁKĘ DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: