""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE W SPRAWACH PASZPORTOWYCH

 • Opłatę za wydanie dokumentu paszportowego  wnosi się podczas składania wniosku paszportowego:

  - kartami płatniczymi: debetowymi lub kredytowymi,

  - za pomocą postal order zakupionego na poczcie i wystawionego na Consulate of Poland in Manchester,

  - gotówką.

   

  Konsulat nie przyjmuje płatności czekami.

   

  Oryginały dokumentów upoważniające do przyznania zniżki w opłacie konsularnej za dokument paszportowy należy przedłożyć w dniu składania wniosku.

   

  UWAGA: osobie, która złożyła wniosek paszportowy, a następnie zażądała zaniechania wykonania czynności konsularnej, zwrot wniesionej opłaty konsularnej nie przysługuje.

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r. poz. 2237) opłaty konsularne za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego oraz za wydanie dokumentu paszportowego są zgodne z tabelą opłat konsularnych.

   

  Podstawa prawna:

  1.   Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 143, poz. 1027) z późn. zm.

  2.   Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z dnia 30.04.2013 r. poz. 522)

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

   

  Nie pobiera się opłat za wydanie paszportu od osób, które:

  1)  w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat.

  2)  osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji.

  3)  osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia od opłaty konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportów 5 i 10-letnich obniża się o 50% w przypadku wydania paszportów:
   

  1)  emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2)  osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3)  kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4)  osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia.
   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi.
   

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu 5 i 10-letniego obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:
   

  1)  ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu;

  2)  ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)  z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

  W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu paszportu, osobie, której unieważniono paszport, przysługuje zwrot opłaty konsularnej za wydanie paszportu za każdy pełny rok objęty tą decyzją.
   

  Wysokość opłaty konsularnej podlegającej zwrotowi konsul ustala w drodze decyzji wydawanej z urzędu, przyjmując za każdy pełny rok:

  1)  jedną dziesiątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 10 lat,

  2)  jedną piątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 5 lat,

  3)  jedną drugą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 2 lata

  – części opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji w tej sprawie.

  Zwrotu opłaty konsularnej w kasie placówki zagranicznej lub na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której unieważniono paszport, dokonuje się po dostarczeniu konsulowi unieważnionego paszportu.
   

  W przypadku unieważnienia paszportu wydanego przez organ paszportowy w kraju zwrotu opłaty konsularnej dokonuje się według zasad określonych powyżej. Kwotę podlegającą zwrotowi, wyrażoną w złotych, wypłaca się w walucie przewidzianej tabeli opłat konsularnych, przeliczoną według kursu sprzedaży obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w dniu wydania decyzji.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: