""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NADANIE NUMERU PESEL

 •  

   

  Rejestr PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności prowadzony jest od 1979 roku i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, oraz osób, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek posiadania numeru PESEL.

   

   

  Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw cyfryzacji w formie czynności materialno-technicznej.

   

  Nadanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą następuje na wniosek polskiego konsula.

   

   

  Numer PESEL jest niezbędny w przypadku starania się o paszport 5 i 10-letni.

   

  Bez numeru PESEL nie ma możliwości zarejestrowania wniosku o paszport.

   

   

  W ramach procedury paszportowej nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

   

   

  W celu nadania numeru PESEL dziecku zamieszkującemu z rodzicami na stałe za granicą nie ma potrzeby wyjeżdżania do Polski lub fikcyjnego meldowania dziecka w Polsce.

   

  Do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL za pośrednictwem konsula niezbędne jest przedłożenie w konsulacie:

  -  oryginalnego  odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia danej osoby,

  -  odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu małżeństwa w przypadku osób dorosłych - zamężnych, rozwiedzionych lub owdowiałych.

   

  1.            W PRZYPADKU OSÓB URODZONYCH W WIELKIEJ BRYTANII, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę transkrypcji (umiejscowienia) brytyjskiego aktu urodzenia dziecka do polskich ksiąg stanu cywilnego. Polski akt urodzenia powinien być kompletny. Jeżeli odpis aktu urodzenia dziecka nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych, np. nazwisk rodowych rodziców lub będzie zawierał błędy, np. w określeniu miejsca urodzenia dziecka, to nie będzie możliwe nadanie numeru PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL nie zostanie również przyjęty w systemie komputerowym, jeśli jakiekolwiek wymagane rubryki pozostaną puste. W związku z powyższym, dokonując transkrypcji brytyjskiego aktu urodzenia dziecka w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego należy podjąć działania mające na celu uzupełnienie polskiego aktu urodzenia dziecka o dane, których nie ma w brytyjskim akcie, np. o nazwiska rodowe rodziców. Stosowne uzupełnienie przeprowadzane jest na wniosek strony, po przedłożeniu pomocniczych dokumentów, którymi są odpisy aktów urodzenia rodziców lub odpis polskiego aktu małżeństwa, jeśli rodzice dziecka są małżeństwem.

   

  2.            OSOBY DOROSŁE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NUMERU PESEL lub nie są pewne jego posiadania, powinny przed wizytą w konsulacie w Manchesterze skontaktować się z urzędem (e-mail: manchester.paszporty@msz.gov.pl), a po stwierdzeniu braku numeru PESEL umówić się indywidulanie na spotkanie w celu nadania numeru PESEL oraz złożenia wniosku paszportowego.

   

  3.            W PRZYPADKU ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W WIELKIEJ BRYTANII LUB W INNYM KRAJU, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić procedurę transkrypcji (umiejscowienia) zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. W celu uzyskania informacji nt. tej procedury proszę się skontaktować z referatem prawnym: manchester.prawny@msz.gov.pl.

   

   

  W celu załatwienia sprawy należy umówić się spotkanie poprzez system www.e-konsulat.gov.pl >>> WIZYTA W KONSULACIE >>> SPRAWY PRAWNE. Po przyjściu do konsulatu prosimy o pobranie numerka do okienka nr 3 – SPRAWY PRAWNE, podana godzina spotkania jest orientacyjna, prosimy więc o oczekiwanie na swój numerek. Prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) do wglądu. Druk wniosku o wydobycie odpisu dostępny jest w konsulacie.

   

   

  O wydanie odpisów, zarówno skróconych, jak i zupełnych aktów urodzenia, mogą się również zwrócić do właściwego USC w Polsce członkowie najbliższej rodziny, np. rodzice lub rodzeństwo. Odpisy aktów wydawane są „od ręki”, a opłata skarbowa za jeden odpis zupełny aktu urodzenia wynosi 33 PLN, natomiast za odpis skrócony aktu urodzenia wynosi 22 PLN.

   

  Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone osobie trzeciej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

   

  UWAGA: W przypadku pytań lub wątpliwości dot. nadawania numeru PESEL za pośrednictwem konsula uprzejmie prosimy o skierowanie zapytania na adres: manchester.paszporty@msz.gov.pl.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: