""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BIOMETRIA

 • Z dniem 23 czerwca 2015 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące sposobu aplikowania o krótkoterminowe wizy Schengen dla obywateli Ukrainy. Są oni zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Konsulacie RP, aby można było pobrać dane biometryczne (tj. odciski palców, zdjęcie). Szczegóły są zamieszczone w ukraińskiej części portalu w zakładce Wiza C-Schengen/Biometria.

   

   

  Zmiany w procesie aplikowania o wizę Schengen

   

  W dniu 23 czerwca 2015 roku na Ukrainie oraz w innych państwach Partnerstwa Wschodniego  państwa strefy Schengen wprowadziły Wizowy System Informacyjny (VIS)⊃1; . Odbyło się to  w kontekście ogólnoświatowego procesu wprowadzenia VIS. System obsługuje  16 z 23 regionów świata⊃2;; wprowadzenie systemu rozpoczęło się w październiku 2011 roku.    

  Obywateli Ukrainy od dnia 23 czerwca 2015 roku, są zmuszeni stawiać się osobiście w konsulacie w celu pobrania ich  danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia cyfrowego). Ta procedura jest prosta i nieuciążliwa. Dotyczy ona w szczególności krótkoterminowych wiz Schengen (maksymalny okres pobytu 90 dni w ciągu każdych 180 dni)    

   

  Do wszystkich kolejnych wniosków wizowych składanych na przestrzeni 5 lat po dokonaniu tej procedury, odciski palców wnioskodawcy są kopiowane z informacji, która mieści się w systemie VIS z poprzedniego wniosku. Innymi słowami, odciski palców są pobierane raz w okresie 5 lat i są one ważne dla każdego wniosku na wizę Schengen w ciągu 5 lat (na przykład na długoterminową wizę wielokrotną)⊃3;.     

  Wyjątek stanowią następujące kategorie osób:

  • Dzieci  do lat 12
  • Osoby, od których niemożliwie jest pobranie odcisków palców;
  • Głowy państw i członkowie rządów (jak również członkowie delegacji oficjalnych oraz ich współmałżonkowie), jeżeli podróżują w celach oficjalnych.

  W praktyce oznacza to, że pierwsza osobista wizyta osoby w konsulacie państwa członkowskiego strefy Schengen po 23 czerwca jest trochę dłuższa. Jest to czas niezbędny dla pobrania

  danych biometrycznych. Wszystkie pozostałe procedury (w szczególności opłata wizowa, formularz wniosku wizowego) pozostają bez zmian.    

  _____________

  ⊃1; Wizowy System Informacyjny (VIS) – system wymiany danych między państwami członkowskimi strefy Schengen dot. wiz krótkoterminowych. Głównym zadaniem VIS jest uproszczenie procedury złożenia wniosku wizowego oraz  szybsza i bezpieczniejsza kontrola graniczna.

  ⊃2; System obsługuje już państwa Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Południowej i Północnej, Australii, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Centralnej, Bałkanów Zachodnich oraz Turcję. 

  ⊃3; Jednak w szczególnych przypadkach, takich jak uzasadnione wątpliwości dot. osoby wnioskodawcy, konsulaty nadal będą pobierać odciski palców w  tym okresie czasu.­

   

   

  Celem wprowadzenia systemu VIS jest ochrona wnioskodawców od kradzieży ich tożsamości oraz

  zapobieganie oszustwom z dokumentami i handlowi wizami. Na przykład, pobranie odcisków palców, szeroko wykorzystywane w państwach UE, ma na w celu podniesienie poziomu zabezpieczenia rożnych dokumentów (dowody osobiste, paszporty) Wykorzystanie danych biometrycznych w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która posiada wizę będzie prowadziło do dokładniejszej, szybszej i bezpieczniejszej kontroli granicznej.

  Odpowiedzi na najczęsniej zadawane pytania (FAQ):

   

  П: Czy  wizy Schengen wydane do dnia 23 czerwca 2015 roku będą nadal ważne?

  В: Tak, wizy pozostaną ważne.

  П: Jeżeli ja już posiadam paszport biometryczny, czy muszę również oddać swoje odciski palców?

  В: Tak, właściciele paszportów biometrycznych, którzy będą aplikować po raz pierwszy po 23 czerwca, muszą również stawić się osobiście do konsulatu w celu złożenia aplikacji na krótkoterminowa wizę Schengen.

  W ogóle istnieją dwa różne, niezależne od siebie, systemy przechowywania danych biometrycznych. Paszporty biometryczne z odciskami palców właściciela są wydawane przez ukraińskie organy władzy. Natomiast  systemem VIS kieruje nie władza ukraińska, a organy władzy państw członkowskich strefy Schengen, które nie mają dostępu do danych, które są przechowywane  na  chipach ukraińskich paszportów biometrycznych.

  П: Czy wprowadzenie procedury VIS spowoduje podwyższenie opłaty za wizę?

  В: Nie, opłata za wydanie wizy zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

  П: Czy nowe wymagania oznaczają, iż ukraińscy aplikanci napotkają nowe problemy? Czy nie jest ono skierowana przeciwko obywatelom ukraińskim.?

  В: Absolutnie nie. Ta innowacja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa procesu wizowego. Odciski palców będą pobierane tylko za pierwszym razem i ta informacja będzie wykorzystywana w ciągu 5 lat w celu otrzymania następnej wizy.  

  Takie same wymagania i procedury wkrótce będą dotyczyły wszystkich wnioskodawców na całym świecie. Stosunek do obywateli Ukrainy jest taki sam, jak i stosunek do wszystkich obywateli na świecie.    

   

  П: Czy ta innowacja oznacza, że ruch bezwizowy dla Ukraińców zostanie odłożony?  

  В  Nie, w żaden sposób. Te dwa procesy nie są ze sobą połączone.. Wprowadzenie biometrii jest procesem światowym a liberalizacja ruchu bezwizowego jest procesem, który odbywa się miedzy UE i Ukrainą. Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy posiadających biometryczne paszporty zostanie wprowadzony jak tylko Ukraina spełni zobowiązania przejęte na siebie w procesie integracji.

   

  П: Co się stanie z aplikacjami wizowymi tych osób, które z różnych przyczyn odmówią oddawania odcisków palców?

  В: W przypadku odmowy złożenia danych biometrycznych, wnioskodawcy ci nie dostaną wizy Schengen. Jednocześnie istnieje szereg kategorii obywateli, którzy nie muszą składać swoich danych biometrycznych:

  • Dzieci do lat 12;
  • Osoby, od których niemożliwe jest pobranie odcisków palców;
  • Głowy państw i członkowie rządów (jak również członkowie delegacji oficjalnych oraz ich współmałżonkowie), jeżeli podróżują w celach oficjalnych.

   

  П: Czy są dodatkowe porady dla osób ubiegających się o wizę Schengen przed wprowadzeniem VIS?

  В: Podróżni planujący aplikować o wizę Schengen w czerwcu powinni zwrócić uwagę, iż kilka dni przed 23 czerwca konsulaty państw członkowskich strefy Schengen mogą być zamknięte lub ograniczyć przyjmowanie dokumentów od aplikantów w związku z przeprowadzeniem robót związanych z wprowadzeniem nowego systemu. 

    Jeżeli Państwo zaplanowaliście podróż na koniec czerwca/początek lipca prosimy o rozważenie możliwości złożenia dokumentów o kilka tygodni wcześniej.  

  Konsulaty i centra wizowe będą musiały przeprowadzić szkolenie własnego personelu, wprowadzić i opanować nowe procedury pracy. Pochłonie to czas przeznaczony zwykle na przyjmowanie wniosków wizowych.

   

  П: Jaką będzie rola centrów wizowych?

  В: Ich rola pozostanie niezmieniona. Będą one pomagać konsulatom państw członkowskich strefy Schengen, które z nimi współpracują, na etapie przygotowawczym przyjmowania wniosków wizowych. Centra te będą również wyposażone w urządzenia elektroniczne do pobierania danych biometrycznych, które następnie będą bezpośrednio przesyłane do konsulatu odpowiedniego państwa strefy Schengen i przechowywane w bazie danych VIS.  

   

  П: Czy pozostanie możliwość aplikowania o wizę za pośrednictwem akredytowanej agencji turystycznej?

  В:  Po 23 czerwca, wnioskodawcy powinni stawiać się osobiście w konsulacie (lub centrum wizowym) w celu oddania swoich danych biometrycznych. Następne, złożenie aplikacji wizowych w granicach lat 5 może odbywać się za pośrednictwem agencji turystycznych.

  Dane biometryczne nie mogą być zbierane przez pośredników komercyjnych (na przykład przez agencję turystyczną).

   

  П: W jaki sposób moje dane personalne są  ochronione w VIS?

  В: Rygorystyczne przepisy dotyczące danych osobowych są określone przez przepisy prawne związane z funkcjonowaniem VIS. Są one również kontrolowane przez odpowiednie krajowe i europejskie organy do spraw ochrony danych.

  Dane personalne wnioskodawcy są przechowywane w VIS maksymalnie przez okres 5 lat od daty ukończenia okresu ważności wydanej wizy, lub od nowej daty ukończenia okresu ważności wydanej wizy, w przypadku, gdy jej termin ważności został przedłużony, lub od daty podjęcia negatywnej odpowiedzi przez kompetentne organy władzy w sprawie aplikacji wizowej.

  Każda osoba ma prawo do otrzymania informacji dot. jej danych w VIS od państwa członkowskiego strefy Schengen, które wprowadziło jej dane do systemu. Każda osoba może wymagać aby jej niedokładne dane zostały poprawione, dane zebrane w nielegalny sposób usunięte z systemu. 

  W każdym państwie strefy Schengen kompetentne organy krajowe przeprowadzają niezależną kontrolę opracowania danych personalnych wprowadzonych do VIS przez dane państwo.

  Inspektor europejski do spraw ochrony danych dokonuje kontroli procesu opracowania danych przez organy zarządu VIS.

   

  П: Kto będzie miał dostęp do VIS?

  В: Bezpośredni dostęp do dodanych przechowywanych w VIS mają organy władzy państw członkowskich strefy Schengen odpowiadające za wydanie wiz, organy kontroli granicznej i imigracyjnej oraz służby udzielające azylu na terytorium danego państwa.   

  Z reguły, dane z VIS nie mogą być przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

  Od dnia 1 września 2013 roku organy ochrony porządku publicznego państw członkowskich strefy Schengen mogą zwrócić się z zapytaniem o dostęp do danych VIS zgodnie z bardzo rygorystycznymi przepisami prawnymi i wyłącznie w celu zapobiegania oraz prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z terroryzmem i innymi ciężkimi kryminalnymi przestępstwami. W tym celu dostęp do VIS posiada Europol. 

  П: Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o VIS?

   

  В: Dodatkową informację o VIS można uzyskać na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/vis.

  (informacja w języku angielskim).

   

  Changes in Schengen visa application proces

   

  As part of the worldwide introduction of the Visa Information System (VIS), the Schengen States will launch the VIS in Ukraine (and in other Eastern Partnership countries) on 23 June 2015. The VIS has already started in sixteen (out of 23) world regions since October 2011. By end November 2015 all Schengen consulates worldwide will be connected to VIS.

  The major change for Ukrainian citizens from 23 June 2015 is that all applicants would need to appear in person in order to provide biometric data (fingerprints and digital photography), which is a simple and discreet procedure. This concerns the applications for the short-term Schengen visas (max. 90 days in 180 days).

  For subsequent applications within 5 years the fingerprints can be copied from the previous application file in the VIS, eg. the fingerprints will be provided for the period of 5 years for any subsequent Schengen visa application (for example for the long-term multiple entry visa).

  Exemptions from the obligation of fingerprinting are provided for:

  • children under the age of 12;
  • persons for whom the collection of fingerprints is physically impossible;
  • Heads of State and members of the national Governments (with their official delegations and spouses) if they travel for official purposes.

  In practical terms, this means that the first (in person) visit after 23 June 2015 to the respective Schengen State Consulate as well as of visa applications centres would be prolonged by a few minutes, which will be necessary for the provision of biometric data.

  Otherwise, the current procedures including visa fee, forms) remain unchanged. .

  Nevertheless, the need to introduce the new system might lead to potential disruption of the visa application process due to overload at the beginning of this process. Applicants should be aware of this potential inconvenience.

  The purpose of this global VIS introduction process is to better protect applicants against identity theft and to prevent document fraud and visa shopping. For example, fingerprinting is widely used inside the EU to make various documents (IDs, passports) more secure. Using biometric data to confirm a visa holder's identity will result in more accurate, faster and secure checks by border guards.

  Frequently Asked Questions:

  Q: Are the Schengen visas issued before 23 June 2015 valid?

  A: Yes, they remain valid.

  Q: If I already have a biometric passport, do I also need to submit my fingerprints?

  A: Yes, the owners of biometric passports also have to show up in person when applying for the first time after 23 June to apply for a short-stay Schengen visa.

  As a matter of fact, there are two different systems storing biometric data not linked to each other. The biometric passports with fingerprints of its holder are issued by Ukrainian authorities. The VIS is operated NOT by Ukrainian authorities, but by Schengen states' authorities, which have no access to the data stored in the chip of the Ukrainian biometric passports.

  Q: Will the VIS procedure lead to an increase in the visa fees?

  A: No, visa fees remain the same as of today.

  Q: Does this new requirement represent a new barrier for Ukrainian applicants? Isn´t it aimed against Ukrainian citizens?

  A: No, not at all. This new measure is actually aimed to make the whole process safer. The fingerprints will be taken only first time and then they would be used during 5 years for any subsequent Schengen visa application.

  The very same requirements and procedures will soon concern all applicants all over the world. Ukrainian applicants are treated equally like any other nationals worldwide.

  Q: Does this change mean that visa-free regime for Ukraine is postponed?

  A: Not at all. These are two unrelated processes. The introduction of biometrics is a worldwide process, while liberalisation is a bilateral process between the EU and Ukraine. This process is merit-based, which means that once Ukraine fulfils all its commitments, the visa-free regime for Ukrainian citizens having biometric passports will be introduced.

  Q: What will happen to those people, who are refusing to provide fingerprints for various reasons?

  A: Unfortunately, they will not be issued a Schengen visa if they fail to provide biometric data. There are, however, several categories of citizens, who do not have to provide these data:

  § children under the age of 12;

  § persons for whom the collection of fingerprints is physically impossible

  § Heads of State and members of the national Governments (with their official delegations and spouses) if they travel for official purposes.

  Q: Is there any additional advice for an applicant requesting a Schengen visa ahead of the launch of the VIS?

  A: Travellers planning to apply in June should be aware that few days before 23 June 2015 some of the Schengen States consulates issuing visas might be closed and/or limit the collection of the documents from applicants due to installation work linked to the new system.

  If you plan to travel end of June/early July, please, consider submitting your documents a few weeks ahead.

  Consulates and visa application centres will need to train own staff, adjust and master new working procedures, for which they might need extra time.

  Q: What would be the role of the visa application centres?

  A: The role would remain unchanged, eg. they will assist consulates of Schengen States that are working with them in the preparatory stage of the application process. These centres will be equipped with electronic devices for collecting biometric data, which will be directly sent to the consulate of the respective Schengen country and then stored in the VIS database.

  Q: Would it be still possible to apply for Schengen visas via certified travel agencies?

  A: For the first time after 23 June applicants have to show up in person in the consulate (or visa application centres) in order to provide their biometric data. The next consequent visa applications within next 5 years could be done through travel agencies.

  Visa applicant’s biometric data cannot be collected by commercial intermediaries (e.g. travel agencies).

  Q: How is my biometric data protected in the VIS?

  A: Strict data protection rules are defined in the VIS-related rules and are subject to the control of national and European data protection authorities.

  Data is kept in the VIS for maximum 5 years starting on the expiry date of the visa, if a visa has been issued; or on the new expiry date of the visa, if a visa has been extended; or on the date a negative decision is taken by the visa authorities.

  Any person has the right to obtain communication of the data recorded in the VIS related to him/her from the Schengen State which entered the data into the system. Any person may also request that inaccurate data related to him/her be corrected and that data unlawfully recorded be deleted.

  In each Schengen State, national supervisory authorities monitor independently the processing of the personal data registered in the VIS by the Schengen State in question.

  The European Data Protection Supervisor monitors the data processing activities by the VIS Management authority.

  Q: Who will have an access to the VIS?

  A: Schengen States' authorities responsible for the issuance of visas, border and immigration checks, and asylum procedures have a direct access to the data stored in the VIS.

  As a rule, VIS data cannot be transferred or made available to third countries or to international organizations.

  Since 1 September 2013, Schengen States' law enforcement authorities may request access to the data stored in the VIS under very strict legal conditions and only for the purpose of prevention, detection, or investigation of terrorist and other serious criminal offenses. Europol will also have access to the VIS for the same purposes.

  Q: Where can I get more information on the VIS?

  A: Visit the following link - http://ec.europa.eu/vis.

  The Visa Information System (VIS) is a system for the exchange of data on short-stay visas between Schengen States. The main objectives of the VIS are to facilitate visa application procedures and checks at external border as well as to enhance security.

  It has been already introduced in Africa, the Middle East, the Americas, Australasia, South-East Asia, Central Asia, Western Balkans and Turkey.

  However in some cases, such as reasonable doubts regarding the identity of the applicant, the consulates will still have to collect fingerprints within this period of time.

   

   

  Изменения в процессе подачи документов

  на Шенгенскую визу

   

  23 июня 2015 года в Украине и других странах Восточного партнерства страны Шенгенской зоны внедрят Визовую информационную систему (ВИС) . Это происходит в контексте всемирного процесса внедрения ВИС. Система уже работает в 16-и из 23-х регионов мира; процесс ее внедрения начался в октябре 2011 года. К концу ноября 2015 года к системе ВИС будут присоединены все консульства стран-участниц Шенгенского пространства во всем мире.

  Главное изменение для граждан Украины, начиная с 23 июня 2015 года, состоит в том, что все заявители должны будут явиться лично в консульство, чтобы предоставить свои биометрические данные (отпечатки пальцев и цифровую фотографию). Это простая и необременительная процедура. Она касается, в частности, заявок на краткосрочные шенгенские визы (с максимальным разрешением на пребывание в течение 90 дней из каждых 180 дней).

  Для всех последующих заявлений на получение визы, которые будут подаваться в течение 5-и лет после этой процедуры, отпечатки пальцев заявителя будут копироваться с информации, которая содержится в системе ВИС из предыдущей заявки. Иными словами, отпечатки пальцев предоставляются на период в 5 лет, и остаются действительны для каждой последующей заявки на Шенгенскую визу в течение 5-летнего периода (например, заявки на долгосрочную многократную визу).

  Исключения из обязательства предоставлять отпечатки пальцев касаются следующих категорий:

  • Дети, младше 12 лет;
  • Лица, у которых физически невозможно взять отпечатки пальцев;
  • Главы государств и члены национальных правительств (а также члены их официальных делегаций и их супруги), если они путешествуют с официальными целями.

  На практике это означает, что ваш первый личный визит в консульство станы-участницы Шенгенской зоны после 23 июня 2015 года будет дольше на несколько минут. Это время потребуются для того, чтобы вы могли предоставить свои персональные биометрические данные. Все остальные процедуры (в частности, визовый сбор, аппликационные формы), остаются без изменений.

  Однако необходимость внедрения новой системы может привести к потенциальному осложнению процесса подачи заявки на визу из-за перегрузок в начале этого процесса. Заявители должны помнить об этом.

  Цель этого всемирного процесса внедрения системы ВИС состоит в том, чтобы лучше защитить заявителей от кражи их идентичности и препятствовать мошенничеству с документами и торговле визами. Например, взятие отпечатков пальцев широко используется внутри ЕС для того, чтобы поднять уровень безопасности различных документов (удостоверения личности, паспорта и т.д.). Использование биометрических данных для подтверждения личности человека, имеющего визу, ведет к более точной, быстрой и безопасной проверке на границе.

  Ответы на часто задаваемые вопросы:

  В: Остаются ли действительными визы, выданные до 23 июня 2015 года?

  О: Да, они остаются действительными.

  В: Если у меня уже есть биометрический паспорт, обязан ли я также предоставить свои отпечатки пальцев?

  О: Да, владельцы биометрических паспортов, которые будут подавать заявление впервые, тоже должны будут прийти в консульство лично после 23 июня, чтобы подать заявление на получение краткосрочной Шенгенской визы.

  Вообще, существуют две разные несвязанные между собою системы хранения биометрических данных. Биометрические паспорта с отпечатками пальцев его владельца выдаются украинскими органами власти. А вот системой ВИС управляет не украинская власть, а органы власти стран Шенгенского пространства, которые не имеют никакого доступа к данным, хранящимся на чипах украинских биометрических паспортов.

  В: Приведут ли процедуры ВИС к повышению платы за визу?

  О: Нет, плата за визу останется такой же, как сейчас.

  В: Означает ли это новое требование, что украинские заявители на визу столкнутся с новыми барьерами? Не направлена ли она против украинских граждан?

  О: Нет, совсем нет. Эта новация направлена на то, чтобы сделать весь процесс более безопасным. Отпечатки пальцев будут брать только в первый раз, и эта информация будет использоваться в течение 5 лет для оформления каждой следующей визы.

  Те же требования и процедуры будут скоро касаться всех заявителей по всему миру. Отношение к гражданам Украины является таким же, как и отношение к любым другим гражданам по всему миру.

  В: Значит ли это, что безвизовый режим для Украины откладываться?

  О: Нет, не значит. Эти два процесса, которые между собой не связаны. Введение биометрики является процессом, происходящим во всем мире, а либерализация визового режима происходит между ЕС и Украиной. Этот процесс опирается на определенные достижения, то есть как только Украина выполнит все свои обязательства, будет введен безвизовый режим для граждан Украины, которые имеют биометрические паспорта.

  В: Что будет с визовыми заявками тех людей, которые по разным причинам откажутся предоставлять отпечатки пальцев?

  О: К сожалению, в случае отказа предоставить биометрические данные, такие граждане не получат Шенгенскую визу. Однако есть ряд категорий граждан, которые не должны предоставлять свои биометрические данные:

  • Дети младше 12 лет;
  • Лица, у которых невозможно физически взять отпечатки;
  • Главы государств и члены национальных правительств (а также члены их официальных делегаций и их супруги), если они путешествуют с официальным визитом.

  В: Есть ли дополнительный совет для граждан, подающих документы на получение Шенгенской визы перед введением ВИС?

  О: Путешественники, планирующие подать документы на получение Шенгенской визы в июне, должны обратить внимание на то, что за несколько дней до 23 июня некоторые консульства стран-членов Шенгенского пространства могут быть закрыты и / или ограничить сбор документов от заявителей в связи с проведением работ по установке новой системы.

  Если вы планируете путешествие на конец июня / начало июля, пожалуйста, попробуйте подать ваши документы на несколько недель раньше.

  Консульства и визовые центры должны будут провести обучение собственного персонала, настроить и освоить новые рабочие процедуры. Для этих целей им, возможно, нужно будет дополнительное время.

  В: Какой будет роль визовых центров?

  О: Их роль останется неизменной. К примеру, они будут помогать консульствам стран-членов Шенгенского пространства, которые с ними работают, на подготовительной стадии подачи визовой заявки. Эти центры также будут оснащены соответствующими электронными устройствами для сбора биометрических данных, которые дальше будут непосредственно отправляться в консульства соответствующей страны Шенгенской зоны и храниться в базе данных ВИС.

  В: Сохранится ли возможность подать документы на получение Шенгенской визы через сертифицированные туристические агентства?

  О: Впервые после 23 июня заявители должны будут прийти лично в консульство (или визовый центр) для предоставления своих биометрических данных. Последующая подача документов на получение Шенгенской визы в пределах 5-и лет может быть осуществлена через туристические агентства.

  Биометрические данные визового заявителя не могут быть собраны коммерческими посредниками (например, туристическими агентствами).

  В: Каким образом мои биометрические данные остаются защищенными в ВИС?

  О: Строгие правила защиты персональных данных определены правовыми нормами, связанными с функционированием ВИС. Они также контролируются соответствующими национальными и европейскими органами власти по защите данных.

  Персональные данные заявителя хранятся в ВИС в течение максимум 5 лет с даты окончания срока действия выданной визы, или с новой даты завершения срока действия выданной визы, если ее действие было продлено, или с даты принятия отрицательного ответа по визовому заявлению соответствующими органами власти.

  Любое лицо имеет право получить информацию о своих данных в ВИС от государства-участника Шенгенского пространства, которое внесло эти данные в систему. Любое лицо также может потребовать, чтобы связанные с ним неточные данные были исправлены, а данные, собранные незаконным путем, были удалены.

  В каждой стране, входящей в Шенгенское пространство, государственные компетентные органы осуществляют независимый контроль обработки персональных данных, которые внесены в ВИС этой страной.

  Европейский инспектор по защите данных осуществляет контроль за процессом обработки данных органами управления ВИС.

  В: Кто будет иметь доступ к ВИС?

  О: Органы власти стран-членов Шенгенского пространства, отвечающих за выдачу виз, пограничный и иммиграционный контроль и процедуры предоставления убежища имеют прямой доступ к данным, хранящимся в ВИС.

  Как правило, данные с ВИС не могут быть переданы третьим странам или международным организациям.

  С 1 сентября 2013 года правоохранительные органы стран-членов Шенгенского пространства могут попросить доступ к данным ВИС, в соответствии с очень строгими правовыми условиями и только в целях предупреждения, выявления, расследования террористических и других серьезных уголовных преступлений. Для этих же целей доступ к ВИС будет и у Европола.

  В: Где я могу получить больше информации о ВИС?

  О: Дополнительную информацию о ВИС можно получить по ссылке (информация доступна на английском языке): http://ec.europa.eu/vis

  Визовая информационная система (ВИС) – это система обмена данными между государствами-членами Шенгенского пространства относительно краткосрочных виз. Главными задачами ВИС является упрощение процедур подачи визовой заявки и проверок на внешних границах ЕС, а также повышение уровня безопасности.

  Например, система уже внедрена на Ближнем Востоке, в Африке, Южной и Северной Америке, Австралазии, Южно-Восточной Азии, Центральной Азии, в странах Западных Балкан и Турции.

  Однако в определенных ситуациях, например в случае обоснованных сомнений в личности заявителя, консульства также могут собирать отпечатки пальцев в течение этого периода.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: